Kursa kods BūvZ3153

Kredītpunkti 6

Ģeotelpisko datu kvalitāte

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Dace Kadiķe

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir radīt sapratni par ģeotelpisko datu kvalitātes definēšanas, novērtēšanas un nodrošināšanas pamatprincipiem. Apgūt kvalitātes noteikšanas metodes un orientēties pārskatos par starptautiskajiem ģeotelpiskās informācijas standartiem. Uzdevumi: apgūt datu kvalitātes definēšanas, novērtēšanas un nodrošināšanas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina un izprot ģeotelpisko datu kvalitātes definēšanas, novērtēšanas un nodrošināšanas metodes un starptautiskos ģeotelpiskās informācijas standartus - kontroldarbi
2. Prot patstāvīgi definēt ģeotelpisko datu kvalitātes dimensijas, pielietot ģeotelpisko datu kvalitātes novērtēšanas un nodrošināšanas metodes – kontroldarbi un laboratorijas darbi
3. Spēj definēt, novērtēt un nodrošināt ģeotelpisko datu kvalitāti - kontroldarbi un laboratorijas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Ģeotelpiskie dati, to izcelsme un kvalitātes nozīme GIS lietošanā (1h)
2. Izpratne par ģeotelpisko datu kvalitātes pamata/ vispārējām pozīcijām (1h)
3. Datu telpiskā (ģeodēziskā) un matemātiskā/ ģeometriskā precizitāte (1h)
4. Datu modeļu atbilstība apvidus situācijai un datu pilnība (1h)
5. Datu aktualitāte, tās nozīme (1h)
6. Specifiskās Ģeotelpisko datu kvalitātes pozīcijas un to izcelsme (1h)
7. Rastra datu kvalitātes pozīcijas un kritēriji (1h)
8. Tīkla datu kvalitātes pozīcijas un kritēriji (1h)
9. Vektordatu kvalitātes pozīcijas, kritēriji un izpausmes (1h)
10. Datu kvalitātes prasību definēšana, mērīšanas principi un prakse (1h)
1. Kontroldarbs (1h)
11. Ģeotelpisko datu ieguves un apstrādes procesi, tehnoloģijas (1h)
12. Ģeotelpisko datu kļūdu avoti, tipi, dimensijas un izpausmes (1h)
13. Datu kvalitātes nodrošināšanas pamati, metodes, paņēmieni (1h)
14. Datu ražošanas tehnoloģiskās līnijas un kvalitātes vadība (1h)
15. Ģeotelpisko datu kvalitātes nodrošināšanas plānošana un izstrāde (1h)
16. Metadati kā datu kvalitātes informācijas nesēji (1h)
17. Izpratne par Starptautisko ģeotelpiskās informācijas standartu kopu (1h)
18. Ģeogrāfiskās informācijas standarti ISO 19113, 19114, 19115 (1h)
19. INSPIRE - Eiropas telpiskās informācijas infrastruktūra (1h)
2. Kontroldarbs (1h)
20. Ģeotelpiskās informācijas sistēmu attīstība Latvijā un datu kvalitāte (1h)
21. Latvijas likumdošana un ģeotelpisko datu kvalitātes prasības (1h)
22. Neatkarīgas ģeotelpisko datu kvalitātes pieņemšanas, noteikšanas un novērtēšanas iespējas (1h)
23. Datu kvalitātes novērtēšanas principi un metodes (1h)
24. Ģeotelpisko datu novērtēšanas paņēmieni un procesi (1h)
25. Rastra datu kvalitātes novērtēšana un lietošanas atbilstības noteikšana (1h).
26. Tīkla datu kvalitātes noteikšana un lietošanas atbilstības noteikšana (1h)
27. Vektordatu kvalitātes noteikšana un lietošanas atbilstības noteikšana (1h).
28. Universālie datu komplektu kvalitātes novērtēšanas risinājumi (1h)
3. Kontroldarbs (1h)
29. Kursa noslēguma pārskats un rezultātu izvērtējums (1h)

Laboratorijas darbi:
1. Ģeotelpisko datu ģeodēziskās, matemātiskās precizitātes noteikšana (5h)
2. Ģeotelpisko datu atbilstības noteikšana apvidus situācijai - datu pilnība (5h)
3. Ģeotelpisko datu aktualitātes novērtējums (5h)
4. Brīvi pieejamo datu meklēšana tīmeklī un izpilda to kvalitātes rādītāju (pēc pilnas programmas) meklēšanu – pamatojoties uz datu piedāvājuma vietnē pieejamo informāciju. (5h)
5. No individuāli atlasītiem datu komplektiem veido jaunu datu komplektu – ar lietošanas mēroga transformāciju, un darbu noslēdzot izpilda jaunās (iegūtās) kvalitātes parametru noteikšanu un noformēšanu. (5h)
6. No iepriekš izpildītajiem laboratorijas darbiem veido laboratorijas darbu lietu – to noformējot vizuālu dokumentu formātā ar katram iepriekš izpildītajam darbam izveidotām kartēm un darbību, kā arī iegūto rezultātu tekstuālām daļām. (5h)
7. Laboratorijas darbu rezultātu prezentācija (2h)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmenu kārto rakstiski (pēc biļetes) un mutiski – atbildot uz jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi saistīti ar Laboratorijas darbu izpildes gaitu – apgūstot papildu zināšanas (studējot literatūru, meklējot informāciju interneta vietnēs) un praktisku pieredzi konkrēto uzdevumu veiksmīgam risinājumam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmenu kārto rakstiski (pēc biļetes) un mutiski – atbildot uz jautājumiem.
Eksāmenam pielaiž, kad ir :
- Izstrādāts un prezentēt ģeotelpisko datu kvalitātes pārbaužu, salīdzināšanas un noteikšanas laboratorijas darbs;
- Ar pozitīvu rezultātu nokārtoti visi kontroldarbi;

Obligātā literatūra

1. Devillers R., Jeansoulin R. Fundamentals of Spatial Data Quality, ISTE Ltd, 2006. 309 p.
2. Envirotech, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. [tiešsaiste]. [skatīts 26.01.2022. https://www.gisnet.lv
3. Veregin H. Data Quality Measurement and Assessment, NCGIA Core Curriculum in Geographic Information Science Envirotech. [tiešsaiste]. [skatīts 26.01.2022. 11.02.2013.] Pieejams:
http://ncgia.ucsb.edu/units/u100/u100.html

Papildliteratūra

1. LV EN ISO 19113:2005 - Ģeogrāfiskā informācija. Kvalitātes principi (Geographic Information - Quality principles) [skatīts 26.01.2022.] Pieejams: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/5fff7b34-8416-4a97-9a90-f131d8c3b1f3/en-iso-19113-2005
2. LV EN ISO 19114:2005 -Ģeogrāfiskā informācija. Kvalitātes novērtēšanas procedūras (Geographic information - Quality evalution procedures) [skatīts 26.01.2022.] Pieejams: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/846aa87e-74ce-4e33-899f-59fd95129965/en-iso-19114-2005
3. LV EN ISO 19115:2005 - Ģeogrāfiskā informācija. Metadati (geographic information -Metadata) [skatīts 26.01.2022.] Pieejams: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/577351d0-6bcc-4fda-9ad5-d18ca09c21a4/sist-en-iso-19115-2005

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās