Kursa kods BūvZ3150

Kredītpunkti 3

Bezpilota gaisa kuģu pielietojums

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

author pētn.

Jolanta Luksa

Mg. sc. ing.

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par bezpilota gaisa kuģu klasifikāciju, uzbūvi un darbības principiem.
Iepazīstas ar Bezpilota gaisa kuģu pielietojumu zemes telpiskās informācijas ieguvē un ģeoinformācijas (tālizpētes, ģeodēzijas, mērniecības un GIS) uzdevumu risinājumos.
Studenti apgūst bezpilota gaisa kuģa vadīšanas pamatprincipus. Apgūst bezpilota gaisa kuģa lidojumu maršruta plānošanu, iegūto datu apstrādi un to praktisko pielietojumu tālizpētē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina bezpilota gaisa kuģu klasifikāciju, to uzbūvi, pielietojuma pamatprincipus un iespējas ģeoinformācijas jomā: kontroldarbs
2. Prot noteikt bezpilota gaisa kuģu darba uzdevumus un prot vadīt bezpilota gaisa kuģi; laboratorijas darbi
3. Spēj plānot bezpilota gaisa kuģu maršrutu, apstrādāt iegūtos datus; laboratorijas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Bezpilota gaisa kuģu klasifikācija (2h)
2. Bezpilota gaisa kuģu uzbūve (2h)
3. Bezpilota gaisa kuģu darbības principi (2h)
4. Pielietojuma attīstība, iespējas un prakse ģeoinformācijas jomā (3h)
1. kontroldarbs
5. Bezpilota gaisa kuģa vadīšanas pamatprincipi (3h)
6. Bezpilota gaisa kuģu praktiska vadīšana (6h)
7. Maršruta plānošana un situācijas novērtējums uzmērāmā objekta sagatavošanā (3h)
8. No bezpilota gaisa kuģu iegūto datu apstrāde (4h)
9. Iegūto datu pielietošana tālizpētē (3h)
10. Iegūto datu analīze par nepieejamām teritorijām. (4h)
2. kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks pārbaudes veids, kas noslēdzas ar atzīmi.
Pārbaudes uzdevumu veido:
- tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
- praktisks uzdevums par studiju kursa laboratoriju darbos un mājas darbos apgūtajām tēmām.
Visiem laboratorijas darbiem, kontroldarbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Patstāvīgā darba ietvaros studentam ir jāizplāno bezpilota gaisa kuģa lidojuma maršruts, saskaņā ar pasniedzēja dotajiem norādījumiem un uzdevumam.
2.Veikt (izpildīt) iegūto (pasniedzēju izsniegto) tālizpētes oriģināl datu apstrādes procedūras lietojot speciālo programmatūru, veikt iegūtā rezultāta pārbaudes procedūras.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no kontroldarba, laboratorijas darbu un patstāvīgā darba vidējā aritmētiskā vērtējuma.
Jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem plānotajiem laboratorijas darbiem. Lekciju apmeklējumam jābūt vismaz 75% apmērā, no kopējā apjoma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena pārbaudījumu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7, ieskaites ar atzīmi teorētisko pārbaudījumu var nepildīt un kā teorētiskā pārbaudes vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.
Gala novērtējumu aprēķina kā vidējo aritmētisko no gala pārbaudījuma uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm

Obligātā literatūra

Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi: MK noteikumi Nr. 429 [tiešsaiste]. Pieņemts: 29.06.2021. Stājas spēkā: 01.07.2021. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/324351-bezpilota-gaisa-kugu-lidojumu-noteikumi
Administratīvā procesa likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 25.10.2001. Stājas spēkā: 01.02.2004. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
Par aviāciju: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 05.10.1994. Stājas spēkā: 03.11.1994. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/57659-par-aviaciju
Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu sertifikācijas un uzraudzības kārtība: MK noteikumi Nr. 437 [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/324359-specifiskas-kategorijas-bezpilota-gaisa-kugu-sistemu-ekspluatantu-sertifikacijas-un-uzraudzibas-kartiba

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga, : LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014, . 231 lpp.
3. Teunissen P. , Montenbruck O. - (Editors), Handbook of Global Navigation Satellite Systems. P.Teunissen, O. Montenbruck, (editors). Springer International Publishing AG 2017, . 1335 p.

Papildliteratūra

https://uavfactory.com/
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/unmanned-aerial-vehicles
https://www.space.com/29544-what-is-a-drone.html

Periodika un citi informācijas avoti

https://geo-matching.com/
https://www.gim-international.com/
https://www.lgia.gov.lv/
http://lmb.lv/
http://leica.com/
https://trimble.com

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss