Kursa kods BūvZ3148

Kredītpunkti 3

3D modelēšana un printēšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits26

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Jolanta Luksa

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti gūst ieskatu 3D modelēšanā un printēšanā pielietojamās datorprogrammās (MicroStation, SkechUp, Blender). Studenti iemācās rasēt vienkāršus 3D modeļus pēc dotajiem pasniedzēja norādījumiem, konstruēt sevis izdomātus 3D modeļus, sagatavot tos izprintēšanai. Gūst ieskatu printēšanā izmantojamos materiālos. Izprintē sevis radītu 3D modeli.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina 3D modelēšanā un printēšanā pielietojamās programmas. Zināšanas novērtējamas kontraldarba izpildē.
2. Prot patstāvīgi veidot un izprintēt vienkāršus 3D modeļus, veikt modeļu pēcapstrādi un noteikt tālāko pielietojumu. Prasmes novērtējamas laboratorijas darbu un patstāvīgā darba laikā.
3. Spēj atpazīt un zināt 3D printēšanā pielietojamo materiālu specifiku. Kompetences novērtējamas kontroldarba izpildē.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads par 3D printēšanu (1h)
2. 3D modelēšanā un printēšanā lietojamās programmas (2h)
3. Datorprogrammas MicroStation iespējas un darba vide (1h)
4. Datorprogrammas SkechUp iespējas un darba vide (1h)
5. 3D printēšanās pielietojamie materiāli (1h)
6. 3D modeļu rasēšana (10h)
7. 3D modeļu konsturēšana (10h)
8. 3D modeļu sagatavošana printēšanai (4h)
9. 3D modeļa printēšana (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgi uzrakstītiem 2 kontroldarbiem, izstrādātiem laboratorijas darbiem un ieskaitītam patstāvīgajam darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba ietvaros students izstrādā individuālu 3D modeļa rasējumu, saskaņā ar pasniedzēja norādījumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no kontroldarbu, laboratorijas darbu un pastāvīgā darba vidējā vērtējuma.

Obligātā literatūra

https://conceptartempire.com/what-is-3d-modeling/
https://marketscale.com/industries/building-management/what-is-3d-modeling-and-design-a-beginners-guide-to-3d/
https://www.bentley.com/en/products/brands/microstation
https://www.tinkercad.com/
https://www.sketchup.com/
https://www.blender.org/

Papildliteratūra

https://www.lifewire.com/what-is-3d-modeling-2164

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss