Kursa kods BūvZ3147

Kredītpunkti 1.50

Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Jānis Fabriciuss

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

BūvZ3134, Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas I

Kursa anotācija

Šajā kursā studenti iegūs zināšanas par dzelzsbetona un mūra ēku galveno konstrukciju projektēšanu un apgūs prasmes novērtēt dažādu dzelzsbetona konstrukciju nestspēju un lietojamību. Kursā apskatīti arī saliekamā dzelzsbetona, iepriekš spriegoto konstrukciju un galvenie darbības principi un būtiskākie robežstāvokļu aprēķini.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - Pārzina lietošanas līmenī iekšējo spēku noteikšanas principus un robežstāvokļu metodes pielietojumu dzelzsbetona konstrukcijās – eksāmens.
Prasmes - Pārzina lietošanas līmenī dzelzsbetona un mūra ēku konstrukciju veidus, to nestspējas un lietojamības pārbaužu metodes un konstruēšanas un grafiskā attēlojuma pamatprincipus – eksāmens.
Prasmes - Pārzina priekšstata līmenī saliekamo un iepriekš saspriegto dzelzsbetona konstrukciju darbības principus un konstruēšanas noteikumus – eksāmens.
Kompetence - Prot veikt galvenos robežstāvokļu aprēķinus dzelzsbetona ēku nesošajam karkasam un atsevišķām tā konstrukcijām – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lekcija: Ievads kursā. Dzelzsbetona ēku projektēšanas vispārīgs apskats un pamatprincipi (2h).
2 Lekcija: Dzelzsbetona ēku sāniskā stabilitāte, stinguma sienu aprēķins (2h)
3 Lekcija: Projektēšanas situācijas un slodžu kombinācijas. Būvmehānikas pamatprincipu pielietošana dzelzsbetona konstrukcijās. (2h)
4 Lekcija: Konstruktīvās prasības. Stiegru enkurojuma un pārlaidsavienojuma garumi. (2h)
5 Lekcija: Mūra konstrukciju darbības būtība. Materiāli raksturojums, fizikāli mehāniskās īpašības. (2h)
6 Lekcija: Mūra sabrukuma veidi. Nestiegrota un stiegrota mūra aprēķins spiedē. (2h)
7 Lekcija: Saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas. (1h)
8 Lekcija: Iepriekš saspriegto dzelzsbetona konstrukcijas, to darbības būtība un pielietojamie materiāli. (1h)
9 Lekcija: Iepriekš saspriegto dzelzsbetona konstrukciju projektēšana. Stiprības un lietojamības nodrošināšana. (1h)
10 Lekcija: Sprieguma zudumi iepriekš spriegotu konstrukciju aprēķinos. (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentu darbs tiek vērtēts visa semestra garumā, kas noslēdzas ar eksāmenu. Pārbaudījumu kārtošanā ir būtiska šāda secība:
1. Apmeklētas vismaz 80% no visām nodarbībām, izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts .
2. Tikai pēc pirmā punkta izpildes tiek dota iespēja kārtot eksāmenu.
Kurss ir nokārtots, ja eksāmenā ir iegūta sekmīga atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgais darbs. Studentam individuāli vai grupā ir jāveic kāds darbs, kas var noderēt pašiem vai vēlāk studējošiem labāk uztvert/saprast apgūstamo tematu. Iespējamie varianti: atsevišķu konstrukcijas aprēķinu izstrāde vai studiju kursā neesošas dzelzsbetona konstrukcijas tēmas apzināšana un prezentēšana. Patstāvīgais darbs iepriekš jāsaskaņo ar kursa mācībspēku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens sastāv no diviem praktiskiem uzdevumiem un diviem teorijas jautājumiem. Eksāmena laikā drīkst izmantot aprēķina formulas, kas ir noformētas uz vienas A4 formāta lapas. Eksāmena atzīme ir atkarīga no veiktā aprēķina un sarunā parādīto zināšanu līmeņa. Eksāmenā students iegūst nesekmīgu atzīmi, ja veiktajā aprēķinā ir būtiska kļūda konstrukcijas drošības ziņā un/vai students nespēj paskaidrot uzdevumā veikto aprēķinu būtību.
Nodarbību apmeklējumam jābūt vismaz 80% apmērā. Ja semestra beigās kopējais apmeklējums ir zem 80%, tad ir jāizstrādā patstāvīgais darbs.

Obligātā literatūra

1. LVS 1992-1-1, Betona konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām.
2. Brauns J. Stiegrota betona konstrukcijas: Eirokodekss EC2 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2007. 173 lpp.
3. O'Brien E., Dixon A., Sheils E. Reinforced and Prestressed Concrete Design to EC2: the complete process, London: Spon Press, 2012. 524 lpp.
4. Brauns J. Monolītā betona konstrukcijas. Projektēšana saskaņā ar EC2. Jelgava: LLU, 2010. 72 lpp.

Papildliteratūra

1. Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций. Москва: Высшая школа, 1989. 399 c.
2. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций. Москва: Стройиздат, 1989. 506 c. 3. Reynolds C.E., Steedman J.C. Reinforced Concrete Desiner’s Handbook. London etc. : E. & F.N.Spon, 1997. 436 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Structural Concrete. Journal of the fib, Thomas Telford Ltd. ISSN 1464-4177.
2. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367 3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”