Kursa kods BūvZ3145

Kredītpunkti 1.50

Ūdensapgāde un kanalizācija I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Vilis Upīte

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1016, Inženierģeodēzija

Fizi2005, Fizika II

HidZ2005, Hidraulika

Mate2021, Matemātika I

Aizstātais kurss

BūvZK002 [GBUVK002] Ūdensapgāde un kanalizācija I

Kursa anotācija

Ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkliem ir primāra nozīme ēku ekspluatācijā, kurās cilvēki pastāvīgi dzīvo, uzturas, vai veic saimniecisko darbību. Kursa 1. daļas ietvaros jāapgūst: ūdens apgādes sistēmu attīstība, to sastāva izvēles iemaņas, iegūtā ūdens tīrības problēmas, to risinājumi, būvju un iekārtu konstrukcijas, iekšējo ūdens apgādes sistēmu darbības principi, aprēķina metodika, projektu dokumentācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – izpratne par ar ūdensvadu sistēmām saistītiem teorijas jautājumiem. Prasmes - spēja veikt ūdens apgādes sistēmu elementu izvēli. Kompetence - spēja aprēķināt, novērtēt sistēmu iespējamās nekorektas darbības sekas, spēja plānot sistēmu izbūves darbu secību, drošību, veikt darbu izpildes kvalitātes kontroli. Ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Īsa ūdensapgādes un kanalizācijas vēsture. Ūdens ieguves avoti. Lekc. 1h
2 Ūdens kvalitātes parametri, tās uzlabošanas iespējas. Lekc. 1h
3 Ūdensapgādes sistēmas elementi, to funkcionālā nozīme. Lekc. 1h.
4 Ūdens patēriņš, tā normas. Ūdensvada tīkla hidrauliskie aprēķini. Lekc. 1h; pr.d.4 h.
5 Nepieciešamie spiedieni. Regulējošās būves un iekārtas Lekc. 1h.
6 Ūdens transportēšanas ierīces. Lekc.1h.
7 Cauruļvadu tīkla un būvju materiāli. Lekc. 1h; lab.d. 4h.

8 Lopkopības un lauksaimnieciskās ražošanas objektu ūdensapgāde. Lekc. 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiegūst sekmīgs zināšanu novērtējums teorētiskajā ieskaitē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam jāiegūst pietiekamas zināšanas, izmantojot lekciju prezentācijas un patstāvīgi studējot papildliteratūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Auditorijas nodarbību apmeklējums ne mazāk par 60%, ieskaitē pozitīvs zināšanu vērtējums par pareizām mutiskām atbildēm uz 2 jautājumiem par kursa saturā minētām tēmām.

Obligātā literatūra

Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU, 2008. 183 lpp.

Papildliteratūra

Packevičius A., Šalna S. Santehniķa rokasgrāmata. Vilnius: Super namai, 2018. ISBN 978-609-959-3-7

Periodika un citi informācijas avoti

Žurnāls "Būvinženieris", Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Būvniecība" nepilna laika studijās.