Kursa kods BūvZ3144

Kredītpunkti 2

Būvprojektu vadība

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Andris Stankevičs

MBA

Priekšzināšanas

BūvZ3054, Būvdarbu procesi I

BūvZ4074, Būvdarbu tehnoloģija I

BūvZ4087, Būvniecības vadīšana un organizēšana I

Kursa anotācija

Priekšmeta mērķis ir apgūt daudz stadiju būvprojektēšanas un būvniecības darbu projektu vadīšanas pamatprincipus. Tiek apgūta daudz stadiju būvprojektēšanas un būvniecības projektu vadības kalendāro grafiku izstrāde digitālā vidē ar dažādiem uzdevumu hierarhijas līmeņiem, laika, materiālu un finanšu resursu vajadzību plānošanu un vadību. Tiek apgūta būvprojektu vadības likumdošanas bāze, tanī skaitā būvprojektu autoruzraudzība, būvuzraudzība un būvobjektu nodošana ekspluatācijā. Praktiski tiek izstrādāts būvprojektu vadīšanas grafiks MS Project datorprogrammā ar visekonomiskākā varianta modelēšanu, variējot ar termiņiem un resursiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Pārzina būvprojektēšanas un būvniecības darbu projektu vadīšanas un plānošanas pamatprincipus. Zināšanas tiek vērtētas rakstiskas ieskaites veidā ar atzīmi.
• Prasmes: Prot pielietot būvniecības terminoloģiju, izstrādāt atbilstošu būvprojekta vadības dokumentāciju dažādās būvprojekta attīstības stadijās, izmantojot digitālas programmas platformas. Prot orientēties būvniecības pilna cikla darbu sastāvā, iesaistītajos būvniecības dalībniekos, būvniecības dalībnieku pienākumos, tiesībās un atbildībā. Tiek vērtēts MS Project vidē izstrādāts kalendārais grafiks ar atzīmi.
• Kompetence: Spēj izstrādāt detalizētus kalendāros grafikus dažādiem būvniecības vadības procesiem. Spēj veikt būvniecības vadības risku izvērtēšanu un ekspertīzi. Prot izvērtēt un ievērot likumdošanas prasības. Tiek vērtēta ar studenta spēju argumentēt un veiksmīgi aizstāvēt izstrādāto kalendāro grafiku.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (16):
1. Darba organizācijas projekta (DOP) izstrādes likumdošanas un praktiskie aspekti (2h).
2. Darbu veikšanas projekta (DVP) izstrādes, likumdošanas un praktiskie aspekti, biežāk pieļautās kļūdas praksē (2h).
3. Būvuzraudzības likumdošana (2h)
4. Būvuzraudzības praktiskā realizācija, biežāk pieļautās kļūdas, būvuzraudzības veikšanā izmantoto instrumentu apskats (2h).
5. Autoruzraudzības likumdošana, autoruzraudzības praktiskā realizācija, biežāk pieļautās kļūdas praksē (2h).
6. Ēku nodošana ekspluatācijā (2h).
7. Garantiju veidi un riski būvniecībā (2h).
8. Apdrošināšana būvniecībā (2h).

Praktiskie darbi / semināri (16)
1. Būvprojekta projekta vadības struktūrplāna būtība, pielietojums būvniecības un pilna cikla būvprojektēšanā. (1h)
2. Būvniecības projektu vadības uzdevuma sastāva definēšana. (1h)
3. Parametri un resursi, savstarpējo saišu apraksts (1h)
4. Projektu vadības kalendāri un to būtība (1h)
5. Ierobežojumu, galīgo termiņu un kritisko punktu definēšana būvniecības projektu vadībā (1h)
6. Uzdevumu izvirzīšana projektam kopumā un uzdevumiem atsevišķi (1h)
7. Parametru uzstādīšana katram uzdevumam atsevišķi - laiks, finanses, citi resursi. (1h)
8. Dažādu iespējamo projekta vadības procesa risku analizēšana un ievērtēšana. (1h)
9. Būvniecības projektu vadības programmnodrošinājums un automatizācija, modelēšanas metodika (1h)
10. Projektu vadības plānošanas un darba informācijas attēlošanas veidi un formāti. Kalendārs, Ganta diagramma, grafiki (1h)
11. Faktisko ziņu attēlošana par projekta vadības gaitu, izmaiņu veidi un reģistrēšana (1h)
12. Projektu vadības organizatoriski tehniskā sagatavošana, materiālu noformēšana un druka (1h)
13. Projektu vadības riski, juridiskie aspekti un atbildība. (1h)
14. Kvalitātes kontrole un nodrošināšana būvniecības projektu vadības procesos. (1h)
15. Projektu vadības aspekti LR likumdošanā (1h)
16. Ārvalstu pieredze un piemēri būvniecības projektu vadībā (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā digitālā vidē, izmantojot datorprogrammu MS Project, jāizdruka un jāizstāv (jāprezentē) brīvi izvēlēta objekta būvprojektēšanas pilna cikla grafiks. Vērtējums - ieskaite ar atzīmi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi apgūstamās tēmas un vingrinājumi:
1. Izvēlētā būvprojekta projektēšanas stadijas kalendārā grafika soļu definēšana
2. Būvprojekta izstrādes atbalsta procesi – topogrāfijas, ģeoloģijas u.c. izstrāde
3. Izvēlēto būvprojekta projektēšanas soļu laika ietilpības noteikšana.
4. Procesu savstarpējā mijiedarbība (linki)
5. Procesu savstarpējās mijiedarbības modelēšana, procesa efektivitātes noteikšana
6. Būvprojekta izstrādes darbu kritiskā ceļa noteikšana, pilnveidošana
7. Grafiskā noformēšana, biežāk pieļauto kļūdu izvērtēšana.
8. Dažādu digitālo platformu savienojums BIM vidē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kalendārais grafiks MS Project datora programmā izstrādāts atbilstoši uzdevumam; spēkā esošai likumdošanai; labas būvniecības praksei.
Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci aizstāvot patstāvīgi izstrādāto kalendāro grafiku.

Obligātā literatūra

1. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rokasgrāmata. E. Butkevičs (autoru kol.vad.). Rīga: Izdevniecība "Dienas Bizness" SIA, Rokasgrāmatu nodaļa, 2011.440 lpp.
2. E. Bērziņš, P. Kārkliņš, I. Lejnieks Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Māc.grām. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
3. Džounss R. Projektu vadības pamati, Rīga: Izdevniecība Lietišķās iznformācijas dienests, 2008. 224 lpp.
4. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Apgāds Valters un Rapa, 2004. 208 lpp.

Papildliteratūra

1. Schwalbe K. Information Technology Project Management. Cengage Learning, 2009. 490 p.
2. Uzulāns J. Projektu vadība. Apmācības programma nevalstiskajām organizācijām. Rīga: Novo institūts, 2007. 62 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2020. ISSN 1691-9262.
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2020. ISSN 1691-4058
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2020. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Priekšmets iekļauts LLU Vides un būvzinātņu fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju Būvniecības programmā