Kursa kods BūvZ3142

Kredītpunkti 6

Fotogrammetrija un tālizpēte

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Grigorijs Goldbergs

Dr. phil.

author

Andrejs Veliks

Profesionālais bakalaura grāds zemes ierīcībā

Priekšzināšanas

BūvZ3135, Ģeodēzija I

BūvZ3138, Ģeodēzija II

Aizstātais kurss

BūvZB007 [GBUVB007] Fotogrammetrija un tālizpēte

Kursa anotācija

Fotogrammetrijas un Tālizpētes kurss paredzēts, lai sniegtu studentiem pamatzināšanas un prasmes, kuras ļautu prast izvēlēties, pieprasīt un lietot modernas tālizpētes un fotogrammetrijas tehnoloģijas, to rezultātus kā sagatavotam speciālistam dažādās situācijās savā perspektīvajā profesionālajā darbībā vai aktivitātēs mērniecības, būvniecībā, zemes īpašumu, zemes pārvaldības un citos lauksaimniecības vai mežsaimniecības sektoros.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina moderno fotogrammetrijas un tālizpētes datu iegūšanas veidus, metožu būtību, pielietojuma iespējas, datu apstrādi un telpisko analīzi.
Prot, pildot savus profesionālos pienākumus orientēties fotogrammetrijas un tālizpētes pielietojuma iespēju identificēšanas un darba uzdevumu definēšanas/ pasūtīšanas un realizācijas jautājumos;
Spēj pielietot iegūtas pamatiemaņas darbam ar tālizpētes datiem, izmantojot fotogrammetrijas un tālizpētes metodes un paņēmienus, to pielietošanu mūsdienu lietišķo aspektu un pētījumu virzienos.
Vērtēšana: Eksāmens – rakstisks, aptverot visa priekšmeta kursa jautājumus; laboratorijas darbi un studentu patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Tālizpētes un fotogrammetrijas definīcijas, iedalījums, vēsturiskās attīstības apskats (2 st.)
2. Fotogrammetrijas un Tālizpētes tehnoloģiju pamatprincipi, produktu pielietojums. Elektromagnētiskais starojums. Tālizpētes datu raksturlielumi (3 st.)
3. Tālizpēte un tās saistība ar fotogrammetriju vienojošais un atšķirīgais. Tālizpētes un fotogrammetrijas instrumenti un tehnoloģijas. Sensoru izvēle. (2 st.)
4. Tālizpēte un fotogrammetrijas saistība ar fotografēšanu, fotogrāfiskie pamati un fotografēšanas aprīkojums. Pasīvie (optiskie) ainu iegūšanas sensori (2 st.)
5. Darbs ar fotoainām, mērīšana un interpretēšana (dešifrēšana), spektrālās analīzes tehnoloģijas. (1 st.)
6. Koordinātu sistēmas fotogrammetrijā. Ainu orientēšana un ainu orientācijas elementi. Aerotriangulācijas (Fototriangulācijas) būtība, plānošana un realizācija. (4 st.)
Kontroldarbs (teorija)
7. Digitālo ainu salīdzināšanas (atbilstības) teorija. Ainu epipolārie ierobežojumi. (2 st.)
8. Ortofotokaršu izstrāde. Ortofotokaršu precizitāte. (2 st.)
9. Digitālās augstuma modeļi. (2 st.)
10. UAV tehnoloģijas tālizpētē un fotogrammetrijā. Tehnoloģisko risinājumu izvēle. (2 st.)
11. Fotografēšanas procesu plānošana un organizācija. Atbalsta punktu plānošana. (2 st.)
12. Aktīvie sensori – Lazērskenēšanas (LiDAR), datu apstrāde un pielietošana (4 st.)
13. Aktīvie sensori – Zemes virsmas radiolokācija (Sintezētā apertūras radara (SAR) pamatprincipi un datu apstrāde) (2 st.)
14. Tālizpēte, fotogrammetrija, kartēšana un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. (2 st.)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtēšana: 1. Eksāmens – rakstisks, aptverot visa priekšmeta kursa jautājumus, atbilstoši saņemtai eksāmena biļetei.
2. Kontroldarbs uz kursa teorijas jautājumiem.
sekmīgi izpildīti un aizstāvēti praktisko darbu uzdevumi:
3.1 laboratorijas darbi – aerofoto un terrestrisko ainu apstrāde, 3D punktu mākoņa un ortofoto ģenerēšana, izmantojot fotogrammetrijas paņēmienus un programmnodrošinājumu.
3.2 laboratorijas darbi – brīvi pieejamo (Sentinel) satelītu datu apstrāde un attiecīgo produktu ģenerēšana, izmantojot tālizpētes paņēmienus un bezmaksas programmnodrošinājumu.
4. Studentu patstāvīgais darbs

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentu patstāvīgais darbs - izmantojot laboratorijas darbu laikā iegūtās iemaņas un prasmes, veikt pastāvīgi fotogrammetrisko datu iegūšanu ar savu ikdienas fotokameru, veikt iegūtu datu apstrādi izmantojot brīvi pieejamo programmnodrošinājumu, pasniedzot rezultātus rakstiskā veidā (apjoms vismaz 6 lpp, iesniedz elektroniskā veidā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un pastāvīga darba kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Pastāvīgā darbu un eksāmena uzdevumu izpildi novērtē saskaņā ar noteikto 10 ballu vērtēšanas sistēmu.
Gala eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no rakstiskā eksāmena un studentu patstāvīgā darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Vanags V. Fotogrammetrija. VZD. Rīga, 2003. 275 lpp.
2. Kraus K. Photogrammetry: geometry from images and laser scans. Walter de Gruyter, 2011.
Kraus K.. Photogrammetry. Vol.1: Fundamentals and standard processes. Köln: Dümmler, 2000. 397 p. 2000.g.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs A. Zelmanis ... u.c. Rīga: VZD, 2001.
4. Štrauhmanis J., Ģeomātikas pamati., Rīga: RTU, 2006.
5. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006.

Papildliteratūra

1. Konecny, Gottfried. Geoinformation: remote sensing, photogrammetry and geographic information systems. CRC Press, 2014.
2. Luhmann, Robson S., Kyle S., Boehm J. Close-range photogrammetry and 3D imaging. Berlin ;Boston: Walter de Gruyter, 2013.
3. Airborne and terrestrial laser scanning. Edited by G. Vosselman, H. G. Maas. Dunbeath : Whittles Publishing, CRC press. 2010. 318 p. Grāmata pieejama LLU FB abonētajā datubāzē eBook Academic Collection (EBSCOhost) universitātes tīklā un ārpuss tīkla ar LLU IS parolēmhttp://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=691970&site=ehost-live&scope=site

Periodika un citi informācijas avoti

1. Copernicus Open Access Hub. Pieejams: https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home (Sentinel 1-2 data);
2. The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.isprs.org
3. EuroSDR National Mapping and Cadastral Agencies with Research Institutes and Universities in Europe [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.eurosdr.net

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās