Kursa kods BūvZ3141

Kredītpunkti 4.50

Kartogrāfija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2058, Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā

BūvZ3135, Ģeodēzija I

Aizstātais kurss

BūvZB009 [GBUVB009] Kartogrāfija

Kursa anotācija

Studenti tiek iepazīstināti ar kartogrāfijas vēsturi un attīstību līdz mūsdienām, karšu matemātisko pamatojumu, sastādīšanas principiem, tehnoloģijām, metodiku un lietošanu.
Laboratorijas darbos apgūst sākotnējās iemaņas dažādu mērogu un mērķu karšu un tām atbilstošu digitālo datu komplektu sastādīšanā un izmantošanā.
Patstāvīgā darba ietvaros izstrādā dažādu mērogu karšu paraugus un kartogrāfisko datu bāžu produktu paraugus, izmantojot datorizētas tehnoloģijas un programmatūras reālām teritorijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina kartogrāfijas attīstības vēsturi, klasifikāciju, adresāciju, lietošanas uzdevumus un nozīmi, karšu izgatavošanas/ ražošanas tehnoloģiju attīstību un sasniegtos rezultātus.– 1. kontroldarbs
2. Pārzina kartogrāfijas uzdevumus un nozīmi mūsdienu digitālo datu (elektronisko karšu) ražošanas un lietošanas segmentā, valsts pārvaldē, uzņēmumu un biznesa vidē gan digitālā vidē (sevišķi ĢIS), gan klasikā izpildījuma gadījumos. 2. kontroldarbs
3. Pārzina karšu izstrādes/ ražošanas organizācijas tehnoloģiju vēsturisko attīstību un modernās – digitālās kartogrāfisko datu bāžu izstrādes/ ražošanas tehnloģijas un digitālo vektor datu struktūru ( GIS datu) veidošanas pamatus. 3. kontroldarbs
4. Spēj lietot kartes dažādu tehnisko uzdevumu izpildei (mērīt attālumus, laukumus, virzienus, leņķus, augstumus paaugstinājumus u.t.t) un novērtēt dažādu pieejamo karšu produktu lietošanas piemērotību konkrētu uzdevumu izpildei, kā arī definēt lietotāja prasības jaunas kartes izstrādei. – laboratorijas darbi
5. Spēj izveidot vienkāršotu, dažādu mērogu, digitālo kartogrāfisko datu un to vizuālo attēlu (karšu) produktu paraugus un veikt to kvalitātes un precizitātes izvērtējumu.– laboratorijas darbi
6. Spēj patstāvīgi sagatavot digitālo karšu komplektu, dažādu mērogu izpildījumā, izvēlētai teritorijai apvienot izstrādes kursa darbā, sagatavot prezentāciju par izgatavošanas gaitu, procesiem, rezultātiem un argumentēt savu viedokli par izvēlētiem tehniskiem risinājumiem un lietotām tehnoloģijām – mājas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Kartogrāfijas vēsture un tās saistība ar citām nozarēm. (1h)
2. Zemes elipsoīdi, koordinātu sistēmas. (1h)
3. Kartogrāfiskās projekcijas, mērogi, koordinātu tīkli. (1h)
4. Kartes lapu sadale, karšu nomenklatūra. (1h)
5. Kartogrāfisko produktu – karšu klasifikācijas un iedalījumu principi; (1h)
6. Kartogrāfiskās ražošanas tehnoloģisko līniju attīstība; (1h)
1. kontroldarbs: Kartogrāfijas un tās pielietojuma attīstības vēsture (2h)
7. Karšu projektēšana un satura izveides avoti. (1h)
8. Karšu saturs, pamatne, leģenda un noformēšana. (1h)
9. Kartogrāfiskās izteiksmes līdzekļi. (1h)
10. Objektu nosaukumu rakstības tipi. (1h)
11. Reljefa attēlošanas paņēmieni. (1h)
12. Karšu ģeneralizācija. (1h)
2. kontroldarbs: Karšu veidošanas – ražošanas pamatnostādnes (2h)
13. Topogrāfiskās kartes, to struktūra, saturs, pielietojums. (1h)
14. Tematiskās un speciālās kartes. Ģeogrāfiskās kartes. (1h)
15. Kartes satura novērtējums - analīze. (1h)
16. Karšu lietšanas pieredze un prakse – praktiskie uzdevumi, to risinājumi. (1h)
17. Digitālie kartogrāfiskie dati – kartogrāfiskās datu bāzes un to izveides pamati. (1h)
18. Digitālo Kartogrāfisko datu satura un kvalitātes analīze. (1h)
3. kontroldarbs: Kartogrāfisko produktu un digitālo datu vērtēšana, praktiskā lietošana un telpisko datu sistēmas (2h)

Laboratorijas darbi:
1. Kartogrāfisko produktu un karšu satura praktiskais novērtējums un praktisko mērījumu izpilde uz kartēm vai lietojot kartes. (4h)
2. Dažādu mērogu karšu paraugu (studentu izvēlētām teritorijām) izstrāde lietojot digitālās kartogrāfijas tehniskos rīkus - tehnoloģijas un aerofotografēšanas datu pamatni.(14h)
3. Iegūto kartogrāfisko datu vizuāla noformēšana - kartogrāfisko attēlu (drukas) izstrādes un pārbaudes. Darbu izpildes kursa darba izstrāde noformēšana, prezentācijas sagatavošana.(3h);
4. Izpildīto darbu - prezentāciju aizstāvēšana (3h).
Patstāvīgais darbs ( 72h):
Gatavošanās kontroldarbiem;
Laboratorijas darbu uzdevumu attīstība – pētniecība, atbilstoši studenta izvēlētai teritorijai.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens ar atzīmi kuru veido:
• Rakstiskas un mutiskas atbildes par priekšmeta jautājumiem, atbilstoši saņemtai kontroljautājumu biļetei.
• Izpildīto kontroldarbu rezultāti - 3
• Praktisko uzdevumu kursa darba prezentācijas aizstāvēšanās rezultāts (par laboratorijas darbu ietvaros apgūtajām tēmām un uzdevumiem – atbilstoši studenta izvēlētai tematikai).
Ieskaites kārtošanas priekšnoteikumi:
- sekmīgs novērtējums teorētiskajos jautājumos - kontroldarbos;
- Izpildīti un ieskaitīti praktiskie darbu uzdevumi, noformēts kursa darbs (pēc prezentācijas) ;
- Ne mazāks kā 60% klātienes nodarbību apmeklējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Izstrādāt izvēlētai teritorijai plānu un karšu paraugus mērogu rindai no 1: 1 000 līdz 1:50 000 ieskaitot sekojošā secībā:
- vietas apvidus skices zīmējums pēc atmiņas (papīrs);
- vietas topogrāfiskā plāna M 1:500 izstrāde digitālā formātā ( izdruka uz papīra);
- M 1:500 plāna transformācija uz M1:5000;
- M1:5000 plāna pārformēšana atbilstoši kartogrāfiskām prasībām, aptvēruma laukuma palielināšana - kartēšana (izdruka uz papīra);
- M1:5000 plāna transformācija uz kartes mērogu M1:10 000 kartes aptvērunma laukuma papildināšana – kartēšana (izdruka uz papīra);
- M1:10 000 kartes transformācija uz mērogu M1:25 000;
- M1:25 000, datu un attēla ģeneralizācija, kartēšanas laukuma papildināšana – kartēšana, kartes noformēšana, (izdruka uz papīra);
- M1:25 000 kartes datu transformācija uz mērogu M1:50 000, datu un attēla ģeneralizācija;
- M1:50 000, Kartes aptvēruma laukuma paplašināšdana – kartēšana, kartes noformēšana (izdruka uz papīra);
- M1:50 000 izveidotā digitālo kartogrāfisko datu komplekta pārveidošana atbilstoši ĢIS datu lietošanas prasībām;
2.Karšu un to datu meklēšana internetā, un darbības ar tiem:
- iegūto datu kvalitātes novērtējums un lietošanas iespēju definīcija;
- izvēlēta uzdevumu veikšana ar internetā iegūtajām kartēm;
- internetā piejamo karšu pievienošana, savietošana savā starpā un ar personīgi izstrādātajiem datiem (kartēm);
- vietas izzīmēšana interneta vietnē „OpenStreetMap”;
3.Dažādu personīgi izstrādāto karšu izdruku sagatavošana, novērtēšanas un pārbaužu procedūru izpildepārbaudes;
4.Mērījumu izpilde uz kartēm:
- Attālumu mērīšana;
- Koordinātu un augstumu noteikšana;
- Laukumu/ platību mērīšana;
- Ļeņķu, virziena leķu un azimutu noteikšana/ mērīšana,
- Koordinātu, attālumu un virzienu atlikšana kartēs;
Noslēgums – Kursa darba un prezentācijas sagatavošana (arī papīra izdrukas lietas formātā – vismaz 10 lpp.) un aizstāvēšana;

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīme veidojas no:
– rakstiskas un mutiskas atbildes eksāmena dienā par priekšmeta jautājumiem, atbilstoši saņemtai kontroljautājumu biļetei kur :
5 jautājumi atbilstoši mācību tēmai;
novērtējums 10 baļļu sistēmā.
Kopējais Studiju kursa vērtējums atkarīgs no eksāmena atzīmes vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par eksāmenu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Mājas darbu prezentācijas praktisko uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darba praktiskajiem uzdevumiem noteikto vērtēšanas kārtību.
Pirms zināšanu pārbaudes eksāmena - jābūt sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem, izpildītam un aizstāvētam kursa darbam.

Obligātā literatūra

Štrauhmanis J. Kartogrāfija:mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004., 109 lpp.
Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs A. Zelmanis ... u.c. Rīga: VZD, 2001. 2001., 203 lpp.
Štrauhmanis J. Teorētiskā kartogrāfija. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2005., 44 lpp.
Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006., 90 lpp.

Papildliteratūra

Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007., 262 lpp.
Vanags V. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes: Fotogrammetrija. Rīga: VZD, 2003., 275 lpp.
Štrauhmanis J. Kartogrāfijas praktikums. Mācību palīglīdzeklis. Rīga: RTU, 2004., 34 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.lgia.gov.lv/
Mernieks.lv. [tiešsaiste]. Pieejams: http://mernieks.lv/
Karšu izdevniecība “Jāņa sēta” [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.kartes.lv/

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās