Kursa kods BūvZ3140

Kredītpunkti 2

Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Valdis Veinbergs

Mg. sc. ing.

author prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3135, Ģeodēzija I

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti praktiski apgūst ģeodēzijas pielietojuma teoriju un praksi dažādu inženieruzdevumu un topogrāfijas risināšanā. Iemācās veikt aprēķinus un grafiskos darbus ceļu trases projekta izstrādei, veikt izstrādātā darba tehnisko pamatojumu. Gūst izpratni par apvidus topogrāfisko uzmērīšanu, par topogrāfiskajai uzmērīšanai nepieciešamajiem ģeodēziskajiem instrumentiem, mērījumu aprēķināšanu un topogrāfisko plānu izgatavošanu

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina ģeodēziskās un topogrāfiskās metodes un pielietotos ģeodēziskos instrumentus uzmērīšanas procesa priekšizpētē un organizēšanā; (kursa projekta izstrāde)
2. Zina inženierbūvju un topogrāfijas attēlošanas principus un metodes; (kursa projekta izstrāde)
3. Prot izpildīt ģeodēzisko mērījumu rezultātu matemātisko apstrādi, novērtēt to precizitāti; (kursa projekta izstrāde)
4. Prot izstrādāt ceļa trases un objekta topogrāfiskās uzmērīšanas projektu; (kursa projekta izstrāde)
5. Spēj atrast izdevīgu, tehniski pamatotu un ceļu projektēšanas nosacījumiem atbilstošu ceļa novietojumu apvidū, noteikt konstrukciju izmērus, aprēķināt būvdarbu apjomus. Izstrādāt un noformēt objekta topogrāfiskās uzmērīšanas plānu. (kursa projekta izstrāde un aizstāvēšana)

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Kursa projekta uzdevuma izsniegšana. Autoceļu tautsaimnieciskā nozīme, projektēšanā risināmie uzdevumi;
2. Ceļa trases nospraušana un ģeodēziskās uzmērīšanas āra darbi, to organizācija;
3. Trases joslas ģeotelpisko datu iegūšana un apstrāde;
4. Āra darbu organizācija un saturs;
5. Trases piketāža. Trases piletāžā izpildītie mērījumi un to aprēķini;
6. Līkņu galveno un detālo punktu aprēķināšana;
7. Dažādu metožu pielietojums līkņu nospraušanā;
8. Piketāžas mērķis, aprēķini;
9. Datu aprēķins piketa punktu nospraušanai uz līknēm. Nospraušana;
10. Trases nivelēšana, ceļa joslas ģeotelpiska uzmērīšana;
11. Trases garenprofils un šķērsprofili, satādīšana;
12. Projektēšanas darbi garenprofilā un šķērsprofilos;
13. Zemes darbu null- punktu aprēķini;
14. Plānoto zemes darbu apjoma aprēķināšana;
15. Ceļa trases plāna sastādīšana;
16. Topogrāfiskās uzmērīšanas ģeodēziskais pamatojums;
17. Topogrāfiskajā uzmērīšanā izmantojamie ģeodēziskie instrumenti;
18. Teritorijas platība, kurā paredzēts veikt topogrāfisko uzmērīšanu noteikšana;
19. Reljefa attēlošana topogrāfiskajos plānos;
20. Topogrāfisko plānu mērogi un mērogu izšķirtspēja;
21. Topogrāfiskajos plānos attēlojamie virszemes un apakšzemes situācijas elementi;
22. Zemes īpašumu un aizsargjoslu attēlošana topogrāfiskajos plānos
23. Topogrāfisko plānu izdrukā obligāti norādāma informācija
24. Izstrādātā kursa projekta aizstāvēšana.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Speciālās literatūras un normatīvo aktu izpēte par ceļu nozīmi tautsaimniecībā, projektēšanas veidiem un darbībām.
Kursa projekta izstrāde.
Students izstrādā projektu darbu saskaņā ar docētāja izsniegto kursa projekta uzdevumu un metodiskajiem norādījumiem, to iesniedz un aizstāv ar docētāju saskaņotajos termiņos.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekta obligāts nosacījums ir tā aizstāvēšana, kurā students īsā ziņojumā (apm. 3-5 min.) izklāsta kursa darba mērķi, uzdevumus, iepazīstina ar esošo situāciju un veiktajiem risinājumiem un darba rezultātiem, vizualizējot stāstījumu ar grafiskajiem materiāliem.
Vērtējumu nosaka kursa darba paskaidrojuma raksta, aprēķini, grafiskās daļas saturs un noformējums, kā arī tā aizstāvēšana.

Obligātā literatūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigāciju satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils Augstskola, 2014. 231 lpp.
3 Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Е.Б.Клюшин, М.И. Киселев и др. Москва: Изд. Центр « Академия», 2004.
4. J. O. Precision Surveying: The Principles and Geomatics Practice. Hoboken, NJ: Willey, 2015. 648 pp.

Papildliteratūra

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā": Ministru kabineta noteikumi Nr.334 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275007-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-005-15-inzenierizpetes-noteikumi-buvnieciba
2. Nivelēšanas I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. Rīga, 2001. 96 lpp. .
3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Jelgava: LLU, 2000.
4.Par autoceļiem: LR likums [tiešsaiste]. ar grozījumiem. Pieņemts 11.03.1992. Stājas spēkā 02.04.1992. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/65363-par-autoceliem
5. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā ": Ministru kabineta noteikumi Nr. 325 [tiešsaiste]. Pieņemts 16.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274935-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-305-15-geodeziskie-darbi-buvnieciba

Periodika un citi informācijas avoti

https://geo-matching.com/
https://www.gim-international.com/
https://www.lgia.gov.lv/
http://lmb.lv/
http://leica.com/
https://trimble.com

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās