Kursa kods BūvZ3139

Kredītpunkti 4.50

Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

author pasn.

Valdis Veinbergs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3135, Ģeodēzija I

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti praktiski apgūst ģeodēzijas pielietojuma teoriju un praksi dažādu inženieruzdevumu un topogrāfijas risināšanā. Iemācās veikt aprēķinus un grafiskos darbus ceļu trases projekta izstrādei, veikt izstrādātā darba tehnisko pamatojumu. Apgūst topogrāfiskās uzmērīšanas metodes. Iemācās apstrādāt topogrāfisko mērījumu datus. Iemācās topogrāfiskos apzīmējumu. Apgūst iemaņas topogrāfiskā plāna izgatavošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina par ģeodēziskajām metodēm un pielietotajiem ģeodēziskajiem instrumentiem inženierbūvju uzmērīšanas procesa priekšizpētē un topogrāfisko mērījumu organizēšanā; laboratorijas darbi
2. Zina par inženierbūvju attēlošanas principiem un metodēm kartogrāfiskajos materiālos, par topogrāfiskajai mērīšanai nepieciešamo ģeodēzisko instrumentu izmantošanu, topogrāfisko plānu mērogiem 1. kontroldarbs
3. Prot izpildīt ģeodēzisko mērījumu rezultātu matemātisko apstrādi, novērtēt to precizitāti; mājas darbi
4. Prot izstrādāt ceļa trases projektu; laboratorijas darbi
5. Spēj atrast izdevīgu, tehniski pamatotu un ceļu projektēšanas nosacījumiem atbilstošu ceļa novietojumu apvidū, noteikt konstrukciju izmērus, aprēķināt būvdarbu apjomus. Zina izvēlēties topogrāfiskās uzmērīšanas, mērījumu apstrādes un topogrāfiskā plāna izgatavošanas metodes. Reljefa attēlošanu topogrāfiskajos plāns. Pazemes inženierkomunikāciju attēlošanu.
2. kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Inženierģeodēzijas uzdevumi, saturs un nozīme dažādās tautsaimniecības nozarēs; (2h)
2. Būvlaukumu un trašu topogrāfiskā izpēte. Plānā attēlojamie situācijas elementi; (3h)
3. Trases plāna un profilu sastādīšana, projektēšana profilos; Topogrāfisko uzmērījumu uzdevums un saturs (3h)
4. Būvju nospraušanas vispārīgie principi un nepieciešamā precizitāte; (3h)
5. Būves galveno asu nospraušana un nostiprināšana. Horizontāla un slīpa būvlaukuma nospraušana; (3h)
6. Ģeodēziskais darbs būvniecības procesā; (3h)
7. Ģeodēziskais izpildmērījumi būvniecības laikā un pēc būvdarbu pabeigšanas; (3h)
8. Precizitātes sasniegšana topogrāfisko mērījumu izpildē. (3h)
1. kontroldarbs (1h)
9. Būvju deformāciju noteikšana. Būvju deformāciju cēloņi un veidi; (2h)
10. Tālizpētes metodes būvju deformāciju novērošanai; (3h)
11. Ģeodēziskais darbs tiltu būvniecībā; (3h)
12. Ģeodēziskie darbi inženierkomunikāciju būvniecībā; (3h)
13. Ģeodēziskie darbi apakšzemes komunikāciju būvniecībā – tranšeju rakšanā, virszemes komunikāciju nospraušana; (3h)
14. Ģeodēziskie darbi tehnoloģisko iekārtu montāžā; (3h)
15. Ģeodēziskais pamatojums tehnoloģisko iekārtu plāna un augstuma stāvokļa kontrolei; (3h)
16. Topogrāfiskā plāna sastādīšana un noformēšana. (3h)
2. kontroldarbs (1h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
- tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
- praktisks uzdevums par studiju kursa laboratoriju darbos un mājas darbos apgūtajām tēmām.
Visiem laboratorijas darbiem, kontroldarbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs.
Inženierģeodēzisko mērījumu procesa izpēte konkrētam objektam būvniecības vai ekspluatācijas periodā (apjoms vismaz 15 lpp, iesniedz elektroniskā veidā, prezentē);
2. mājas darbs.
Ģeodēzisko novērojumu plāna izstrāde konkrētam būvobjektam (izstrādāts grafisks projekts un aprakstošā daļa, iesniedz elektroniskā veidā, prezentē).
Topogrāfiskā plāna uzmērīšanai nepieciešamā objekta priekšizpēte, izvēlētie ģeodēziskie instrumenti, topogrāfiskā plāna ģeodēziskais pamatojums, topogrāfiskajā plānā attēlojamie virszemes un pazemes situācijas elementi, robežu un aizsargjoslu attēlošana topogrāfiskajos plānos

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena teorētisko jautājumu un uzdevuma risinājuma vērtējuma, un studiju kursa kontroldarbu un mājas darba kumulatīvā vērtējuma. Jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem plānotajiem laboratorijas darbiem. Lekciju apmeklējumam jābūt vismaz 75% apmērā, no kopējā apjoma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena pārbaudījumu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7, eksāmena teorētisko pārbaudījumu var nepildīt un kā teorētiskā pārbaudes vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigāciju satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014. 231 lpp.
3. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Е.Б.Клюшин, М.И. Киселев и др. Москва: Изд. Центр « Академия», 2004.
4. Ogundare J. O. Precision Surveying: The Principles and Geomatics Practice. Hoboken, NJ: Willey, 2015. 648 pp.

Papildliteratūra

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā": Ministru kabineta noteikumi Nr.334 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275007-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-005-15-inzenierizpetes-noteikumi-buvnieciba
2. Nivelēšanas I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. Rīga, 2001. 96 lpp. .
3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Jelgava: LLU, 2000.
4. Par autoceļiem: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 11.03.1992. Stājas spēkā 02.04.1992. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/65363-par-autoceliem
5. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā ": Ministru kabineta noteikumi Nr. 325 [tiešsaiste]. Rīgā Pieņemts 16.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274935-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-305-15-geodeziskie-darbi-buvnieciba
6. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi: MK noteikumi Nr. 281 [tiešsaiste]. Pieņemts 24.04.2012. Stājas spēkā 27.04.2012. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/246998-augstas-detalizacijas-topografiskas-informacijas-un-tas-centralas-datubazes-noteikumi
7.Auziņš A., Reiniks M. Apvidus topogrāfiskā uzmērīšana: metodiskie norādījumi”. Rīga, 2014. 79 lpp. Pieejams: http://lmb.lv/wp-content/uploads/2014/09/ATU_30092014.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

https://geo-matching.com/
https://www.gim-international.com/
https://www.lgia.gov.lv/
http://lmb.lv/
http://leica.com/
https://trimble.com
Metodiskie norādījumi veicot digitālo topogrāfisko uzmērīšanu un digitālo topogrāfisko plānu zīmēšanu. VZD. Rīga, 2003. Pieejams: https://www.vzd.gov.lv/lv/topografija/topo_instr_met_nor_60fe81.pdf

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās