Kursa kods BūvZ3134

Kredītpunkti 3

Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Jānis Fabriciuss

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2054, Būvmehānika I

BūvZ2055, Būvmehānika II-1

Kursa anotācija

Kurss paredzēts, lai gūtu vispārīgu priekšstatu par dzelzsbetona pielietojumu ēku konstrukcijās. Tajā tiek apskatītas materiālu īpašības, ilgizturības prasības, robežstāvokļu metodes koncepcija un pielietojums, konstruktīvās prasības un konstrukciju grafiskā attēlojuma principi. Kursā tiek apgūtas galvenās dzelzsbetona konstrukciju elementu aprēķina metodes nesošā stiegrojuma noteikšanai un lietojamības novērtēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - Pārzina dzelzsbetona siju un plātņu mehāniskās darbības principus, dzelzsbetona materiālu īpašības un galvenos liektu elementu aprēķina paņēmienus – lekcijas un patstāvīgais darbs.
Prasmes - Prot noteikt dzelzsbetona sijām un plātnēm nepieciešamo garenstiegrojumu un šķērsstiegrojumu, kā arī novērtēt siju un plātņu nestspēju – patstāvīgais darbs;
Kompetence – Spēj noteikt racionālu stiegrojuma izvietojumu pārseguma elementos – lekcijas un tests.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija: Prasības kursa nokārtošanai. Dzelzsbetona darbības būtība, attīstības vēsture. (2h)
2. Praktiskais darbs: Dzelzsbetona sijas garenstiegrojuma aprēķins. (2h)
3. Lekcija: Materiāli un to fizikāli mehāniskās īpašības. Betons. Tērauds. Nemetāliskais stiegrojums. (2h)
4. Praktiskais darbs: T veida dzelzsbetona sijas garenstiegrojuma noteikšana. (2h)
5. Lekcija: Dzelzsbetona siju normālšķēluma stiprības pārbaude, garenstiegrojuma noteikšana. (2h)
6. Praktiskais darbs: Dzelzsbetona sijas aprēķins ar spiesto stiegrojumu. (2h)
7. Lekcija: Stieptā un spiestā stiegrojuma aprēķins dzelzsbetona sijām. (2h)
8. Praktiskais darbs: Dzelzsbetona sijas bīdes stiegrojuma noteikšana. (2h)
9. Lekcija: T veida šķērsgriezuma siju garenstiegrojuma aprēķins. (2h)
10. Praktiskais darbs: Plātnes elementa dzelzsbetona sijas stiegrojuma noteikšana. (2h)
11. Lekcija: Siju bīdes nestspējas noteikšana un šķērsstiegrojuma aprēķins. (2h)
12. Praktiskais darbs: Plātnes caurspiešanas aprēķins. (2h)
13. Lekcija: Plātņu caurspiešanas aprēķins un kapiteļa konstruēšana. (2h)
14. Praktiskais darbs: Pamata pēdas garenstiegrojuma aprēķins. (2h)
15. Lekcija: Konstruktīvās prasības galvenajiem konstrukciju elementiem. (2h)
16. Praktiskais darbs: Normatīvās minimālās aizsargkārtas noteikšana dažādiem dzelzsbetona elementiem.(2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklējums 80% apmērā, izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts praktiskais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgais darbs. Studentam jāizstrādā individuālais darbs pēc individuāla uzdevuma. Studentiem ir jāveic aprēķins un jāmodelē vienkāršiem dzezsbetona elementiem, jāizstrādā aprēķina atskaite un jāizstrādā skices aprēķinātiem dzelzsbetona elementiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Nodarbību apmeklējumam jābūt vismaz 80% apmērā. Ja semestra beigās kopējais apmeklējums ir zem 80%, tad ir jāizstrādā papildus patstāvīgais darbs.
Patstāvīgais darbs: izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts patstāvīgais darbs.

Obligātā literatūra

1. LVS 1992-1-1. Betona konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām.
2. Brauns J. Stiegrota betona konstrukcijas: Eirokodekss EC2 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2007. 173 lpp.
3. O'Brien E., Dixon A., Sheils E. Reinforced and Prestressed Concrete Design to EC2: the complete process. London: Spon Press, 2012. 524 lpp.
4. Brauns J. Monolītā betona konstrukcijas. Projektēšana saskaņā ar EC2. Jelgava: LLU, 2010. 72 lpp.

Papildliteratūra

1. Reynolds C.E., Steedman J.C. Reinforced Concrete Designer’s Handbook. London etc.: E. & F.N.Spon, 1997. 436 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123
2. Bauingenieur. Resurss: https://www.vdi-fachmedien.de

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”