Kursa kods BūvZ3127

Kredītpunkti 15

Kvalifikācijas darbs

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā405

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits405

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Kursa anotācija

Kvalifikācijas darbs ir studiju programmas nobeiguma - kvalifikācijas darbs, kurā tiek uzrādītas zināšanas, kas iegūtas visā studiju procesā. Kvalifikācijas darbā izstrādā kādas reālas (vēlams 2.grupas) ēkas vai būves būvniecības projektu, kas satur arhitektūras (teritorijas un arhitektūras risinājumu sadaļas), inženierrisinājumu (būvkonstrukciju) un ekonomikas daļas. Projekts sastāv no rasējumiem un paskaidrojuma raksta.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par būvmateriāliem; būvdarbu tehnoloģiju; ēku, būvju un to mezglu konstrukcijām; būvju stiprību un noturību; būvprojektēšanas pamatiem (dzelzsbetona un akmens konstrukcijām, metāla konstrukcijām, koka un sintētisko materiālu konstrukcijām); inženierbūvju pamati; būvdarbu organizēšanu; būvniecības ekonomiku.
• Prasmes: Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā.

• Kompetence: Spēja izstrādāt būvprojektu ievērojot universālā dizaina principus, izstrādāt ēku projektu arhitektūras, būvkonstrukciju un ekonomiskās daļas, projektēt būvkonstrukcijas. Spēja izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Izejas dati projektēšanai: būvlaukuma topogrāfija, ģeoloģija, klimatoloģija. Normatīvi projektēšanai. 2 Objekta funkcionālās vai tehnoloģiskās shēmas. Atbilstošie aprēķini. 3 Novietnes plāns. Vertikālais un horizontālais plānojums. Lietus ūdens novadīšana. Nepieciešamie aprēķini. 4 Ēkas plāns. Ugunsdrošības, evakuācijas, vides pieejamības un apgaismojuma prasības. 5 Ēkas šķērsgriezumi, garengriezumi. Ēkas energoefektivitātes aprēķins. 6 Fasādes. Pārseguma un jumta plāni. Jumta ventilācija un lietus ūdens novadīšana. 7 Grīdas plāns. Specifikācijas. Vides aizsardzības pasākumi. Ugunsdrošības pasākumu pārskats. 8 Pamatu plāns. Aprēķini dažādos pamatu šķēlumos. 9 Izvēlētas nesošās konstrukcijas aprēķins. Rasējumi. 10 Izvēlētas nesošās konstrukcijas aprēķins. Rasējumi. 11 Iekārtu un materiālu kopsavilkums. Būvdarbu apjomi. Atsevišķu būvdarbu tehnoloģiskās kartes. 12 Būvniecības darbu ģenerālplāns. 13 Būvniecības darbu organizēšanas projekts. 14 Būvniecības darbu veikšanas projekts. 15 Būvniecības darbu izmaksu (tāmju) aprēķins. Nozares aktualitātes. 16 Kvalifikācijas darba noformēšana, saskaņošana ar konsultantiem, vadītāju un nodošana katedrās.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atkarībā no kvalifikācijas darba specifikas var būt atšķirīgs studiju priekšmeta apraksts. Kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana VPK.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kvalifikācijas darbs sastāv no 3 galvenām daļām:
• Arhitektūras daļa;
• Būvkonstrukciju daļa;
• Būvdarbu tehnoloģijas, organizācijas un ekonomikas daļa.
Kvalifikācijas darba izstrādei tiek izstrādāts kalendārais plans un tiek veikta katras daļas atestācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Tiek vērtēta kvalifikācijas darba izstrādes kalendārā plāna izpilde, darba iesniegšanas brīdī tiek veikta studiju noslēguma darbu teksta sakritības pārbaude.

Obligātā literatūra

1. Latvijas Būvnormatīvi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2017.
2. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums / Sast. U.Kļaviņš u.c. - Jelgava: LLU, 2017. - 46 lpp.
3. Neufert E. Bauentwurfslehre. Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg. 1996. 598 p.
4. Zayat K. A. Structural wood detailing in CAD format. New York: Van Nostrand Reinhold, 1993. 237 p.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164
4.Gadagrāmata 2022 "Būvniecība": 2022. gada 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" kvalifikācijas darbu un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Būvniecība" diplomdarbu gadagrāmata / Koncepta autori S.Gusta, S.Štrausa. Sastādītājs Darja Zieneviča; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. Arhitektūras un būvniecības katedra, Būvkonstrukciju katedra.https://llufb.llu.lv/LLUgramatas

Periodika un citi informācijas avoti

Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008. Latvijas arhitektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem:Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923 Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"