Kursa kods BūvZ3123

Kredītpunkti 3

Zemes kadastrālā uzmērīšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Domburs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1039, Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā

BūvZ1041, Ģeodēzija

BūvZ2051, Ģeodēziskie tīkli

Kursa anotācija

Priekšmets „Zemes kadastrālā uzmērīšana” sniedz nepieciešamās zināšanas potenciālajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem un topošajiem nozares speciālistiem par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, tās vēsturisko attīstību, tiesisko un ģeodēzisko pamatojumu. Mācību programma ietver darbu ar LR normatīvajiem aktiem un to piemērošanu, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izgatavošanu un analīzi, datorprogrammu pielietošanu mērījumu datu apstrādē un kadastrālās uzmērīšanas dokumentu noformēšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par potenciālajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem un topošajiem nozares speciālistiem par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, tās vēsturisko attīstību, tiesisko un ģeodēzisko pamatojumu.
• prasmes iegūtās teorētiskās zināšanas lietot praktiski, veicot darbu ar LR normatīvajiem aktiem, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izgatavošanu un analīzi, datorprogrammu pielietošanu mērījumu datu apstrādē un kadastrālās uzmērīšanas dokumentu noformēšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, strādāt rūpīgi un precīzi, strādāt kā patstāvīgi, tā arī komandā.
• kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama praksē paredzēto darbu veikšanai, un to izmantot, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un risināt radušās problēmas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zemes kadastrālās uzmērīšanas vēsturiskā attīstība Latvijas teritorijā.
2 Zemes kadastrālās uzmērīšanas mērķis, būtība un uzdevumi.
3 Zemes kadastrālās uzmērīšanas ģeodēziskais pamatojums.
4 Zemes kadastrālās uzmērīšanas tiesiskais pamatojums. Platību noteikšanas precizitāte.
5 Zemes kadastrālās uzmērīšanas pamatdarbības.
6 Zemes vienību robežu apsekošanas, atjaunošanas un noteikšanas procedūras.
7 Robežpunktu nostiprināšana apvidū. Nenostiprinātu robežpunktu ierīkošana.
8 Robežpunktu un apvidus objektu uzmērīšana zemes kadastrālās uzmērīšanas vajadzībām.
9 Zemes kadastrālās uzmērīšanas precizitātes prasības un to novērtējums.
10 Detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta izlikšana apvidū.
11 Zemes kadastrālās uzmērīšanas mērījumu datorizēta apstrāde un mērījumu izlīdzināšana.
12 Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izgatavošana.
13 Zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas sakārtošana. Digitālās vektordatnes izstrāde.
14 Zemes kadastrālās uzmērīšanas kontrole.
15 Robežstrīdi un to risināšana.
16 Sertificēšanās nozarē. Saistība ar citām nozarēm.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens notiek rakstiski. Lai students kārtotu eksāmenu, jābūt nodotiem visiem laboratorijas darbiem, mājas darbiem un ieskaitītiem (sekmīgi) diviem kontroldarbiem: 1) Zemes kadastrālās uzmērīšanas pamatdarbības 2) Zemes vienību robežu noteikšanas, apsekošanas un atjaunošanas procedūras.

Obligātā literatūra

1. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 91 lpp.
2. Ģeodēzija. B. Helfriča u.c.; galvenais redaktors U. Zuments]. Rīga: Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra", 2007. 262 lpp.
3. Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 1019. Pieņemts 27.12.2011., stājas spēkā 27.01.2012. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=243225
4. Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr.182. Sājas spēkā 01.05.2007.; zaudējis spēku 02.06.2011. ar grozījumiem. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=154849

Papildliteratūra

1. Helfriča B. Mērniecība III daļa: Horizontālā, vertikālā un topogrāfiskā uzmērīšana. Mācību līdzeklis. Jelgava, LLU, 2007. 77 lpp.
2. Helfriča B. Mērniecība I daļa: Vispārīgās ziņas. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 55 lpp.
3. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa: Zemes īpašumi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 65 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.mernieks.lv
2. www.lmb.lv
3. www.vzd.gov.lv

Piezīmes

Studiju kurss ir obligāts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Zemes ierīcība un mērniecība".