Kursa kods BūvZ3115

Kredītpunkti 1.50

Apkure un ventilācija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Arturs Lešinskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

BūvZ2037, Projektēšana AutoCad vidē

BūvZ2041, Būvfizika

Fizi2009, Fizika

Ķīmi1026, Ķīmija

Mate1031, Matemātika I

Mate2036, Matemātika II

Aizstātais kurss

BūvZB014 [GBUVB014] Apkure un ventilācija

Kursa anotācija

Studentiem jāapgūst ēku apkures ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumu izvēle, pamata iemaņas vienkāršu apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā, izpratne par iekārtu konstrukcijām un projektu dokumentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studentiem pēc kursa apgūšanas jāprot nokomplektēt apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, veikt tās aprēķinus, novērtēt sistēmu iespējamās nekorektas darbības sekas, plānot sistēmu izbūves darbu secību, drošību un kvalitātes kontroli. Tests1 • zināšanas par dzīvojamo ēku mikroklimata nodrošināšanas sistēmām, to uzbūvi, sastāvdaļām un priekšnoteikumiem pienācīgai darbībai; Tests2 • prasmes veikt vienkāršāku inženiersistēmu aprēķinus, galveno iekārtu un energoresursu izvēli un aprēķinu; Tests3 • kompetence ēku ūdens, tvaika, gaisa, gāzes, elektrisko un siltuma sūkņu apkures sistēmu un ventilācijas jomā. Tests4

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadlekcija, kursa struktūra, prasības kredītpunktu iegūšanai.
2 Pamatjēdzieni, to mērvienības un dimensijas.
3 Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas vēsture.
4 Siltuma un mitruma pārejas procesi ēkas norobežojošās konstrukcijās.
5 Mikroklimata jēdziens un mūsdienu ēku inženiersistēmas, kas to nodrošina.
6 Sausa gaisa un ūdens tvaika maisījuma diagramma un tās lietošana aprēķinu veikšanai.
7 Apkures sistēmu iedalījums.
8 Ūdens apkures sistēmu iedalījums, to materiāli un iekārtas.
9 Ventilācijas sistēmu iedalījums. dabiskās un mehāniskās ventilācijas sistēmas.
10 Siltuma atgūšana no piesārņotā gaisa ventilācijas sistēmās.
11 Ventilācijas sistēmu materiāli un iekārtas, gaisa vadi un gaisa apstrādes iekārtas.
12 Gaisa kondicionēšanas sistēmu iedalījums un kritēriji to salīdzināšanai.
13 Gaisa kondicionēšanas sistēmu slodžu aprēķini.
14 Lopu mītņu mikroklimata sistēmas.
15 Standartu prasības iekštelpu gaisa kvalitātes nodrošināšanai.
16 Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas uzdevums.Nozares aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmenu students var kārtot, kad izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts, izpildīti visi praktisko nodarbību uzdevumi un 4 testi. Lai saņemtu eksāmena semestra kumulatīvo vērtējumu, semestra laikā jāiegūst 90 punkti

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pēc patstāvīgā kursa projekta uzdevuma saņemšanas jāiepazīstas ar uzdevuma saturu un darba izpildes plānu. Jāizskata ēkas celtniecības rasējumi, lai pilnībā apgūtu tās uzbūvi un telpu sadalījumu. Jāiepazīstas ar darbam nepieciešamo normatīvo literatūru un rokasgrāmatām. Izpildot patstāvīgo kursa projektu, studentiem jāapgūst iemaņas veikt vienkāršotus aprēķinus ēku apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšnas jomās

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prasmes praktiski izmantot teorētiskās zināšanas ēku apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā - sistēmu racionālu un efektīvu risinājumu izvēlē ar to pamatojumu. Projekta risinājumu analīzes spēju izvērtējums. Prasmes izvēlēties apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumus konkrētas nozīmes ēkām. Pārzināt LBN un MK noteikumu prasības apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas jomās: https://likumi.lv/ - LBN un MK noteikumu prasību apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas jomā un to izmaiņu zināšanu izvērtējums. Studējot disciplīnu "Apkure un ventilācija" semestra laikā jāiegūst 90 punkti. 1 p - par piedalīšanos mācību plānā paredzētā nodarbībā; + 1 p - ja nodarbības laikā izpildīts dotais uzdevums; + 1 p - ja patstāvīgi un augstā līmenī nodarbības laikā veikt uzdevums; 1 p - ja uzrāda izpildītu uzdevumu līdz nākamajai nodarbībai vai tās laikā; + 1 p - ja būvinženiera kladē īpaši kvalitatīvi noformēts nodarbības uzdevums ar aprēķunu metodiku un vairākiem aprēķinu uzdevumiem; + 1 p vai - 1 p par katru atbildētu vai neatbildētu jautājumu par nodarbību tēmu (students tiesīgs saņemt 3 jautājumus par katru tēmu); 1 p - par piedalīšanos mācību plānā paredzētā lekcijā; 1 p - ja tiek uzrādīts lekcijas tēmas konspekts ar papildinformāciju no literatūras; + 1 p vai - 1 p par katru atbildētu vai neatbildētu jautājumu par lekcijas tēmu (students tiesīgs saņemt 6 jautājumus par visu lekciju kursu); 50 p - par kursa projektu, kurš pilnībā atbilst uzdevumam un metodiskajos norādījumos uzrādītajām prasībām; - 1 p - par katru neievērotu prasību vai kļūdu; + I p vai - I p par katru jautājumu kursa projektu aizstāvot (students tiesīgs saņēmt 6 jautājumus). Studentam, kurš disciplīnu "Apkure un ventilācija" apgūst pilnīgi patstāvīgi jāuzrāda būvinženiera klade ar visām aprēķinu metodēm un vairākiem aprēķinu piemēriem, pareizi jāatbild uz 3 jautājumiem par katru tēmu, jāuzrāda lekciju tēmu konspekts ar papildinājumiem no literatūras, pareizi jāatbild uz 6 jautājumiem par visu lekciju kursu, jāizstrādā prasībā pilnīgi atbilstošs projekts un pareizi jāatbild uz 6 jautājumiem kursa projektu aizstāvot.

Obligātā literatūra

1. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 2 sēj. 2. Ķigurs J. Ventilācija. Rīga: Liesma, 1976. 213 lpp. 3. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīgas Tehniskā universitāte. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts. Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2007. 131 lpp. 4. Krēsliņš A. Gaisa kondicionēšana rūpniecības un sabiedriskajās ēkās. Rīga: Liesma, 1975. 250 lpp.

Papildliteratūra

1. Heating, ventilating, and air-conditioning systems and equipment American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. SI ed. Atlanta, 2000. 751 p. ASHRAE handbook . ISBN 1883413818. 2. Heating, ventilating, and air-conditioning applications. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. SI ed. Atlanta, 1999. 837 p. ASHRAE handbook . ISBN 1883413729. 3. Jayamaha Lal. Energy-efficient building systems: green strategies for operation and maintenance. New York: McGraw-Hill, 2007. 288 p. ISBN 9780071482820.

Periodika un citi informācijas avoti

1. ASHRAE Journal. Published by American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). ISSN: 0001-2491.
2. Hall F., Greeno R. Building services handbook. Roger. Amsterdam ... [etc.] : Elsevier, 2007. 560 p. 3. Wang, Shan K., Lavan Z., Norton P. Air conditioning and refrigeration engineering. Boca Raton [etc.]: CRC Press, 2000. 174 p.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība" (pilna laika) un otrā līmeņa profesionālā austākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (nepilna laika)