Kursa kods BūvZ3113

Kredītpunkti 4.50

Ģeotehnika

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Gints Mauševics

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2042, Būvmehānika I

BūvZ2043, Būvmehānika II

Fizi2009, Fizika

Mate2036, Matemātika II

Aizstātais kurss

BūvZB026 [GBUVB026] Ģeotehnika

Kursa anotācija

Kursā tiek apskatīti jautājumi par Zemes uzbūvi un ģeoloģiskajiem procesiem, grunšu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām, galvenajām gruntsmehānikas likumsakarībām. Tiek apgūti ģeotehniskās projektēšanas principi saskaņā ar Eirokodeksiem un Latvijas būvnormatīviem. Tiek apgūtas pamatnes nestspējas un deformāciju aprēķinu metodes. Tiek apskatīti būvju pamatu veidi un to pielietojums. Kursā tiek izmantota BIM sistēmas programma GEO, kā arī AutoCAD, MS Excel un Mathcad.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par ģeoloģiskajiem procesiem, pamatnes grunšu mehāniskajām un fizikālajām īpašībām, spriegumu noteikšanas metodēm pamatnē, pamatņu aprēķina metodēm, būvju pamatu veidiem un to pielietojumu – lekciju apmeklējums, laboratorijas darbi, patstāvīgie darbi, eksāmens.
• Prasmes: spēja veikt pamatnes nestspējas aprēķinu un noteikt aptuvenus pamatu izmērus - patstāvīgie darbi.
• Kompetence: spēja izvēlēties būves pamata konstrukciju, atbilstoši ekspluatācijas un pamatnes ģeotehniskajiem apstākļiem – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zemes uzbūve un garozas sastāvs. 2. Gruntsmehānikas pamatjautājumi. 3. Ģeoloģiskie procesi. 4. Pazemes ūdeņi, to vispārīgs raksturojums, dinamika. 5. Grunts galvenās fāzes. Grunšu struktūra.1. lab. darbs - Smilšainas grunts nosaukuma un īpašību noteikšana. 6. Grunšu fizikālās īpašības. Ūdens gruntīs. 7. Grunšu mehāniskās īpašības. 2. lab. darbs - Mālainas grunts nosaukuma un īpašību noteikšana. 8. Mālainu un smilšainu grunšu galvenie raksturlielumi. 9. Plūstošas un biogēnas gruntis. Ģeotehnisko pētījumu metodika. 3. lab.darbs - Grunts kompresijas pārbaude. 10. Ģeotehniskās projektēšanas principi. Pamatu klasifikācija un veidi. Pamatu iebūves dziļuma noteikšana. 4. lab. darbs – Grunts bīdes pretestības pārbaude. 11. Pamatnes nestspējas noteikšana. 1. patstāvīgais darbs - Pamatnes nestspējas nosacījuma pārbaude un pamatu pēdas izmēru noteikšana. 12. Spriegumi grunts masīvā no grunts pašsvara. Spriegumu sadalījums gruntī no koncentrēta ārējā spēka. 2. patstāvīgais darbs - Grunts dabīgo spriegumu un papildspriegumu noteikšana. Spriegumu epīru konstruēšana. 13. Kontakta spiediena sadalījums zem pamata. 14. Pamatnes nostabilizētās sēšanās noteikšana. 15. Blakus pamata ietekme. 16. Pamatnes vājākā slāņa pārbaude.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mācībspēka noteiktajā laikā jāizstrādā četri laboratorijas darbi un divi patstāvīgie darbi. Pēc visu darbu noformēšanas un sekmīgas aizstāvēšanas students var kārtot eksāmenu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. laboratorijas darbs: Smilts grunts nosaukuma noteikšana;
2. laboratorijas darbs: Mālainas grunts nosaukuma noteikšana;
3. laboratorijas darbs: Grunts kompresijas pārbaude;
4. laboratorijas darbs: Grunts bīdes pretestības pārbaude;
Laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde;
1. patstāvīgais darbs: Pamatnes nestspējas nosacījuma pārbaude un pamatu pēdas izmēru noteikšana;
2. patstāvīgais darbs: Grunts dabīgo spriegumu un papildspriegumu noteikšana. Spriegumu epīru konstruēšana;

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgie un laboratorijas darbi tiek ieskaitīti, ja students uzrāda korektus darbu aprēķinus un spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes (atbildot uz kontroljautājumiem).
Eksāmenā studentam jāparāda spēja apliecināt iegūtās zināšanas un kompetence par trim studiju kursa programmas jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Bitainis A., Rosihins J. Praktiskā gruntsmehānika. Rīga; Zvaigzne, 1985. 300 lpp. 2. Filipenkovs V., Tūna M., Grabis J. Ģeotehnikas pamatkurss. Lekcijas un praktiskās nodarbības. Rīga; Rīgas Tehniskā Universitāte, 2006. 166 lpp. 3. Indāns A., Ošiņa J., Zobena A. Inženierģeoloģija. Rīga; Zvaigzne, 1986. 280 lpp. 4. Manual for the geotechnical design of structures to Eurocode 7. London: The Institution of Structural Engineers. 2013. 249 p.

Papildliteratūra

1. EN 1997-1: Ģeotehniskā projektēšana. 1. daļa: Vispārīgie norādījumi 2. LBN 207-15 Ģeotehniskā projektēšana. 3. Frank R, Baudulin C, Driscoll R, Kavvadas M, Krebs Ovsen N, Orr T, Schuppener B. Designers’ guide to EN 1997-1 Eurode 7: Geotechical design – General rules. London : Thomas Telford, 2004. 216 p. 4. Craig R. F. Soil mechanics. London etc.: E. & F.N.Spon, 1997. 495 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Barnes G. Soil mechanics: principles and practice. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. 2. Journal of Civil Engineering and Management. Lithuanian Academy of Sciences. ISSN 1392-3730. 3. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Būvniecība”