Kursa kods BūvZ3109

Kredītpunkti 1.50

Koka un plastmasu konstrukcijas I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Lilita Ozola

Dr. sc. ing.

author

Elīna Strode

Mg. sc.ing.

author pasn.

Dana Puzānova

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ3078, Būvmehānika II

BūvZ3093, Iedarbes uz būvkonstrukcijām

Aizstātais kurss

BūvZB023 [GBUVB023] Koka un plastmasu konstrukcijas I

Kursa anotācija

Kursā apgūst pamatzināšanas par koksnes un konstruktīvo plastmasu materiālu stiprības un stinguma īpašībām un ietemes faktoriem. Tiek analizēta būvelementu darbība zem slodzes robežstāvokļu metodes kontekstā. Tiek apgūti savienojumu nestspējas aprēķini ietverot konstruēšanas pamatprincipus un eksperimentālās pārbaudes. Tiek apskatīti koka un plastmasu konstrukciju veidi, pielietošana, racionāli risinājumi. Izstrādājot kursa projektu, studenti apgūst iemaņas plakana nesoša ēkas šķērsrāmja projektēšanā saskaņā ar Eirokodeksiem (sijas, kolonnas, kopnes, arkas, trīslocīklu rāmji). Kursa projektēšanā tiek izmantotas BIM sistēmas programmas Axis VM (vai Dlubal RFEM) un AutoCAD, kā arī MS Excel.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par koksnes un konstruktīvo plastmasu materiālu fizikāli-mehāniskajām īpašībām, tās ietekmējošiem faktoriem un saistītām problēmām būvniecībā, par robežstāvokļu metodes koncepciju koka būvelementu un to savienojumu darbības analīzē. Lekciju apmeklējums, laboratorijas darbi
Prasmes: veikt koka būvelementu un savienojumu aprēķinu balstoties uz robežstāvokļu metodi un pielietojot 5.Eirokodeksa metodoloģiju. Praktiskie darbi
Kompetence: spēja novērtēt koksnes materiāla un savienotājlīdzekļu atbilstību pielietošanai konstrukcijā atbilstoši slogojumam un ekspluatācijas apstākļiem. Tests- saruna

Kursa saturs(kalendārs)

1 Koksnes materiāli ilgtspējīgai būvniecībai. No koka konstrukciju vēstures. Attīstības tendences 1 h
2 Koksnes materiālu pretestības un stinguma moduļu vērtības, modifikācijas un drošuma faktori. 1 h
3 Robežstāvokļu metode. Pilna šķērsgriezuma liektu koka elementu stiprības un stinguma aprēķins. 1 h
4 Pilna šķērsgriezuma stieptu un spiestu koka elementu stiprības un stabilitātes aprēķini pēc robežstāvokļu metodes. 1 h
5 Kombinēta šķērsgriezuma (koka- saplākšņa) liecē strādājošu koka elementu aprēķins. 1 h
6 Dēļu klāji un latojumi. Spāres, spāru sistēmas. 1 h
7 Līmētās mainīga šķērsgriezuma vienslīpnes un divslīpņu koka pārseguma sijas. 1 h
8 Koka elementu savienojumu veidi un to darbība zem slodzes. Prasības savienojumiem. 1 h
9 Mitrumizturīgās līmes un līmētie savienojumi. 1 h
10 Tapveida savienojumi: naglotie, skrūvju, plakano un apaļo tapu savienojumi. 1 h
11 Savienojumi ar prizmatiskajiem un gredzenveida pretbīdņiem. 1 h
12 Savienojumi ar perforētām zobotām metāla plāksnēm. 1 h
13 Salikta šķērsgriezuma siju tipa elementi ar mehāniskajiem savienotājlīdzekļiem 1 h
14 Salikta šķērsgriezuma spiestu koka elementu aprēķins un konstruēšana. 1 h
15 Jumta kopturu veidi. 1 h
16 Konstruktīvie un ķīmiskie pasākumi koksnes aizsardzībai pret trupi, uguni, kokgraužiem. 1 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite būs, ja: • Ir izstrādāti laboratorijas darbi, paša studenta veikta rezultātu apstrāde un ir pozitīvi sarunas rezultāti par laboratorijas darba tēmu • Spēj atbildēt uz kontroljautājumiem par kursa saturu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Laboratorijas darbs. Koka elementu savienojuma pārbaude
2. Laboratorijas darbs. Vienkārša koka konstrukcijas modeļa pārbaude statiskā slogojumā.
3. Laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par koka būvelementu un savienojumu darbību zem slodzes (atbildot uz kontroljautājumiem).

Obligātā literatūra

1. Timber Frame Construction. Revised by H. Twist and R. Lancashire; edited by B. Keyworth. 4th ed. High Wycombe: TRADA, 2008. 263 p. 2. Timber Engineering. Edited by S. Thelandersson, H. J. Larsen. Chichester etc.: John Wiley & Son, 2003. 446 p. 3. Ozola L. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana I. Jelgava: LLU, 2008. 259 lpp. 4. Larsen H., Enjily V. Practical design of timber structures to Eurocode 5. London: Thomas Telford, 2009. 268 p.

Papildliteratūra

1. Porteous J., Ross P. Designers' Guide to Eurocode 5: design of timber buildings: EN 1995-1-1. London: ICE, 2013. 209 p. 2. Manual for the design of timber building structures to Eurocode 5. The Institution of Structural Engineers, TRADA. London: Institution of Structural Engineers, 2007. 258 p. + 1 CD 3. 3. Göggel M. Bemessung im Holzbau. Karlsruhe: Bruderverlag, 2000. 2 CD-ROM.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bauen mit Holz. ISSN: 0005-6545 2. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123 3. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”