Kursa kods BūvZ3107

Kredītpunkti 1.50

Ceļi un tilti I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author

Arturs Gaurilka

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3105, Gruntsmehānika un pamati II

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst vispārīgas ziņas par autoceļiem, auto stāvlaukumiem un tiltiem, kā arī ceļu projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: vispārīgas zināšanas par autoceļiem, automobiļa riteņu saisti ar ceļa segu, ceļu un tiltu būvniecībai pielietojamiem materiāliem un zināšanas par ceļu inženierbūvēm. Divi kontroldarbi un kolokvijs. Prasmes: spēja orientēties ceļu un ceļu inženierbūvju tehniskajā literatūrā un ceļu projektēšanas normatīvajos dokumentos. Kompetences: spēja analizēt autoceļu un auto stāvlaukumu tehniskos projektus, lai racionāli izvēlētos to konstrukciju un būvmateriālus. Ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Autoceļu vispārīgs raksturojums. Ceļu klasifikācija. (1h)
2. Automobiļu kustība ceļā. Bremzēšanas ceļa garums.(1h)
3. Ceļa šķērsprofili un to elementi. Ceļa brauktuve.(1h)
4. Ceļa izveidojums plānā. Plāna līknes. Ceļa redzamības attālums.(1h)
5. Virāža un tās izveidojums. Ceļa brauktuves paplašinājums līknēs. Pārejas līkne. (1h)
6. Ceļa garenprofils. Autoceļu profila līknes. Autoceļu mezgli. (1h)
7. Zemes klātne. Grunšu raksturojums. Zemes klātnes ūdens- siltuma režīms.(1h)
8. Zemes klātnes un nogāžu noturība. 1.kontroldarbs: Par 1.līdz 7.nodarbībās apskatīto vielu.(1h)
9. Ūdens novadīšana no ceļa. Ceļa grāvji. Drenāža (1h)
10. Autoceļu segas. Segu klasifikācija un konstrukcijas.(1h)
11. Autoceļu aprīkojums. Auto stāvlaukumi.(1h)
12. Mākslīgās būves apvidus šķēršļu pārvarēšanai un to klasifikācija. Tilti.(1h)
13. Tiltu galvenie parametri un konstrukcijas.(1h)
14. Caurtekas un to konstrukcijas. (1h)
15. Autoceļu būvniecība un ekspluatācija. (1h)
16. Ceļu ietekme uz apkārtējo vidi. 2.kontroldarbs: 8.līdz 15.nodarbībā apskatītā viela. (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīti divi kontroldarbi un pozitīvs kolokviju vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas; gatavošanās kolokvijiem un kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbos un kolokvijos uzrādītās zināšanas un prasmes.

Obligātā literatūra

1. Naudžuns J. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums. Rīga, 2006. Pieejams: http://www.bf.rtu.lv/documents/nvsd/materiali/acelu_proj_trase.pdf.
2. Wright P. H. Highway engineering. 6th ed. New York etc.: John Wiley & Sons, cop. 1996. 680 p.
3. Славуцкий А.К., Носов В.П. Сельскохозяйственные дороги и площадки: Учебник для вузов. Москва: Агропромиздат, 1984. 446 c.
4. Zariņš A., Naudžuns J. Autoceļu projektēšanas pamatkurss. Metodisks materiāls. Rīga, 2007. 119 lpp.

Papildliteratūra

1. Drēska A. Meža autoceļi. Jelgava, 2014. 121 lpp. [skatīts 06.04.2018.] Pieejams: http://www.mf.llu.lv/lv/raksts/2017-04-04/dreska-a-meza-autoceli. 2. Middleton, Campbell. Bridge monitoring: a practical guide/ C.R. Middleton, P.R.A. Fidler, P.J. Vardanega.- London: ICE Publishing, [2016], 120 lpp. 3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana: palīglīdzeklis studentiem. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LVS 190-1:2000. Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase. 2. LVS 190-2:2007/A2:2013 LV. Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili. 3. LVS 190-3:2012 LV Ceļu projektēšanas noteikumi. 3. daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli. 4. LVS 190-5: 2011. Ceļu projektēšanas noteikumi. 5. daļa: Zemes klātne.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība”