Kursa kods BūvZ3106

Kredītpunkti 3

Gruntsmehānika un pamati III

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Gints Mauševics

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ3078, Būvmehānika II

BūvZ3093, Iedarbes uz būvkonstrukcijām

BūvZ3104, Gruntsmehānika un pamati I

Ģeol4001, Inženierģeoloģija

Kursa anotācija

Kursa projektā tiek apskatītas galvenās grunšu fizikālās un mehāniskās īpašības, galvenās gruntsmehānikas likumsakarības. Tiek apgūti ģeotehniskās projektēšanas principi saskaņā ar Eirokodeksiem un Latvijas būvnormatīviem (LBN). Izstrādājot kursa projektu, studenti apgūst iemaņas seklo pamatu un pāļu pamatu projektēšanā (tiek apgūtas pamatnes nestspējas un deformāciju aprēķinu metodes). Tiek apskatīti monolīto un saliekamo pamatu veidi un projektēšanas principi. Kursa projektēšanā tiek izmantota BIM sistēmas programma GEO, kā arī AutoCAD, MS Excel un Mathcad.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par pamatnes grunšu mehāniskajām un fizikālajām īpašībām, gruntsmehānikas galvenajām likumsakarībām, spriegumu noteikšanas metodēm pamatnē, pamatņu aprēķina metodēm, būvju pamatu veidiem un to pielietojumu - kursa projekta aizstāvēšana.
• Prasmes: spēja veikt pamatņu stiprības un deformāciju aprēķinus - kursa projekta aizstāvēšana.
• Kompetence: spēja izvēlēties racionālu būves pamata konstrukciju un aprēķina metodi, atbilstoši slogojumam, ekspluatācijas apstākļiem un pamatnes ģeotehniskajiem apstākļiem - kursa projekta aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ģeotehniskās izpētes datu novērtēšana. Slodžu un inženierģeotehnisko parametru aprēķina vērtību noteikšana.
2. Pamatu horizontālā un vertikālā piesaiste. Pamatu iestrādes dziļuma noteikšana.
3. Pamatnes nestspējas aprēķins. Seklo pamatu orientējošu izmēru noteikšana.
4. Seklo pamatu dabīgā un papildus spiediena epīras. Seklā pamata sēšanās pārbaude.
5. Blakus pamata ietekmes noteikšana. Seklo pamatu izmēru precizēšana un konstruēšana.
6. Pieļaujamās slodzes noteikšana uz vienu pāli pēc grunts nestspējas. Pāļu pamata orientējošu izmēru un pāļu skaita noteikšana.
7. Pāļu pamatu dabīgā un papildus spiediena epīras. Pāļu pamatu sēšanās noteikšana. Pāļu pamata izmēru un pāļu skaita precizēšana.
8. Paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas noformējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts, noformēts un sekmīgi aizstāvēts ēkas pamatu projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students izstrādā ēkas pamatu projektu saskaņā ar kursa projekta individuālo uzdevumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekta vērtējumā ņem vērā piedalīšanos nodarbībās un projekta regulāru izstrādi (30%) kā arī kursa projekta noformējumu un zināšanas aizstāvēšanā (70%). Studentam aizstāvot patstāvīgi izstrādāto projektu jāspēj apliecināt iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci.

Obligātā literatūra

1. Bitainis A., Rosihins J. Praktiskā gruntsmehānika. Rīga, Zvaigzne, 1985. 300 lpp. 2. Filipenkovs V., Tūna M., Grabis J. Ģeotehnikas pamatkurss. Lekcijas un praktiskās nodarbības. Rīga, Rīgas Tehniskā Universitāte, 2006. 166 lpp. 3. Frank R., Baudulin C., Driscoll R., Kavvadas M., Krebs Ovsen N., Orr T., Schuppener B. Designers’ guide to EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechical design – General rules. London : Thomas Telford, 2004. 216 p. 4. Manual for the geotechnical design of structures to Eurocode 7. London, The Institution of Structural Engineers. 2013. 249 p.

Papildliteratūra

1. EN 1997-1: Ģeotehniskā projektēšana. 1. daļa: Vispārīgie norādījumi 2. LBN 207-15 Ģeotehniskā projektēšana. 3. Aysen A. Soil Mechanics: Basic concepts and engineering applications. London: New York: Taylor & Francis, 2005. 457 p. 4. Craig, R. F. Soil mechanics. London etc.: E. & F.N.Spon, 1997. 495 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Barnes G. Soil mechanics: principles and practice. 3rd ed. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010. 2. Journal of Civil Engineering and Management. Lithuanian Academy of Sciences. ISSN 1392-3730. 3. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība"