Kursa kods BūvZ3104

Kredītpunkti 1.50

Gruntsmehānika un pamati I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ3078, Būvmehānika II

Ģeol4001, Inženierģeoloģija

Aizstātais kurss

BūvZB012 [GBUVB012] Gruntsmehānika un pamati

Kursa anotācija

Kursā tiek apskatīti grunšu fizikālās un mehāniskās īpašības, galvenās gruntsmehānikas likumsakarības, spriegumi pamatnes grunts masīvā un to noteikšana; pamatnes deformāciju noteikšana. Projektēšanā tiek izmantotas datorprogramma MS Excel.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par pamatnes grunšu īpašībām, gruntsmehānikas galvenajām likumsakarībām, spriegumu noteikšanas metodēm pamatnē, pamatņu aprēķina metodēm; Lekciju apmeklējums, diskusija;
Prasmes: izvēlēties atbilstošas pamatņu stiprības un deformāciju aprēķinu metodes un veikt aprēķinus; Individuāli aprēķinu darbi;
Kompetence: spēja racionāli novērtēt būvju pamatnes gruntis – to stiprību un deformējamību konstrukcijas veidu metodi, atbilstoši pamatnes ģeotehniskajiem apstākļiem; Tests (saruna).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa saturs, uzdevums un realizācija.Pamatu projektēšanas īpatnības (1h)
2. Smilts grunts nosaukuma un īpašību noteikšana. (1h)
3. Grunts struktūra; fizikālās īpašības. (1h)
4. Māla grunts nosaukuma un īpašību noteikšana. (1h)
5. Gruntsmehānikas galvenās likumsakarības (1h)
6. Grunts saspiežamības raksturlielumu noteikšana.(1h)
7. Sevišķu grunšu galvenās fizikāli mehāniskās īpašības (1h)
8. Grunts stiprības raksturlielumu noteikšana (1h)
9. Spriegumi grunts masīvā. (1h)
10.Grunts dabīgo spriegumu un papildspriegumu noteikšana un grafiskais attēlojums(1h)
11.Pamatnes grunts sēšanās. (1h)
12. Seklo pamatu pēdas izmēru noteikšana. (1h)
13. Grunts robežsprieguma stāvokļa teorija un tās pielietojums.(1h)
14. Pamatnes grunts galīgās sēšanās aprēķins. (1h)
15. Grunts sāniskais spiediens un grunts noturība nogāzēs (1h)
16. Pamatnes vājākā slāņa pārbaude.(1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti 4 laboratorijas darbi, veikta rezultātu apstrāde, rakstiski noformēti un katedrā iesniegti darbu apraksti un ir pozitīvi diskusijas rezultāti par laboratorijas darbiem;
Izpildīts, rakstiski noformēts un katedrā iesniegts aprēķina darbs un iegūts pozitīvs diskusijas rezultāts par aprēķina darbu;
Kvalitatīvais vērtējums – Ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.labboratorijas darbs: Smilts grunts nosaukuma noteikšana;
2.lab.darbs: Māla grunts nosaukuma noteikšana;
3.lab.darbs: Grunts pārbaude bīdē;
4.lab.darbs: Grunts kompresijas pārbaude;
Laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde;
Aprēķina darbs (individuāls): Pamata galīgās sēšanās un vājākā slāņa pārbaudes aprēķins;

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenta spēja apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par pamatnes grunts īpašībām un pamatnes grunts deformāciju aprēķiniem (atbildot uz kontroljautājumiem)

Obligātā literatūra

1. Filipenkovs V., Tūna M., Grabis J. Ģeotehnikas pamatkurss: lekcijas un praktiskās nodarbības. Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības fakultāte. Rīga: RTU, 2006. 166 lpp. 2. Bitainis A., Rosihins J. Praktiskā gruntsmehānika: mācību līdzeklis augstskolu celtniecības specialitātes studentiem. Rīga: Zvaigzne, 1985. 300 lpp. 3. Barnes G. Soil mechanics: principles and practice. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. 549 p. 4. Moler G. Geotechnik. Grundbau. Berlin: Ernst & Sohn, 2006. 498 p.

Papildliteratūra

1. LBN 207-15 Ģeotehniskā projektēšana. 2. Eirokodekss 7: Ģeotehniskā projektēšana 1. Daļa: Vispārīgie noteikumi; [LVS EN 1997-1+AC:2004 (LV)]. 3. Eirokodekss 7. Ģeotehniskā projektēšana. 1.daļa: Vispārīgie noteikumi. Nacionālais pielikums [LVS EN 1997-1+AC:2014 (LV)]. 4. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ленинград: Стройиздат, 1988. 414 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baban T. M. Shallow foundations: discussions and problem solving. Chichester : Wiley-Blackwell, 2016. 736 p. 2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262. 3. Journal of Civil Engineering and Management. Lithuanian Academy of Sciences. ISSN 1392-3730. 4. Latvijas Būvniecība. ISSN 11691 - 4058.

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība”, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”