Код курса BūvZ3102

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов40

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Vilis Upīte

Предварительные знания

Arhi1020,

Arhi2050,

BūvZ1016,

HidZ2005,

MašZ2010,

Предыдущая версия курса

BūvZB035 [GBUVB035]

Учебная литературa

1. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU, LIF, 2008. 184 lpp. 2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, LVAF, 2004. 239 lpp. 3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.332. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275001-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-221-15-eku-ieksejais-udensvads-un-kanalizacija- 4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.338. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275013-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-003-15-buvklimatologija-

Дополнительная литература

1. Packevičius A., Šalna S. Santehniķa rokasgrāmata. Vilnius, Supernamai, 2017. ISBN 978-609-959-3-7 2. Profesijas standarts. Reģistrācijas numurs PS 0040 Profesija Sanitārtehnisko iekārtu montētājs. Tiešsaiste. Pieejams: http://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/sanitarteh_iekartu%20montetajs.pdf

Периодика и другие источники информации

Pieejamā nozares informācija internetā, būvniecības izstāžu materiāli.