Kursa kods BūvZ3100

Kredītpunkti 3

Būvmašīnas

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Juris Jurševskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1025, Būvgrafika

Fizi2009, Fizika

Kursa anotācija

Studenti apgūst būvmašīnu klasifikāciju, dažādu tipu piedziņas sistēmu veidus, atsevišķu mezglu un mehānismu aprakstus, to priekšrocības un trūkumus, mašīnu principiālās shēmas, rasējumus un griezumus. Lielāka uzmanība tiek veltīta hidrauliskām un elektromehāniskām ierīcēm un pārvadiem, mehanizētiem instrumentiem, betona darbu veikšanas mašīnām un rokas instrumentiem, kurus iespējams izmantot noteikto būvdarbu veikšanai, ņemot vērā to tehnoloģiskās īpatnības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par būvmašīnu klasifikāciju, dažādu tipu piedziņas sistēmu veidiem, funkcionēšanas un darbības principiem, kā arī ekspluatācijas specifiku. Laboratorijas darbu aizstāvēšana. Eksāmens.
• Prasmes atpazīt mašīnu principiālās shēmas, rasējumus un griezumus, veikt atsevišķu mezglu un mehānismu aprakstus, saskatīt to priekšrocības un trūkumus. Laboratorijas darbu aizstāvēšana. Eksāmens.
• Kompetence par būvtehnikas iespējām plašajā būvmašīnu izvēles klāstā. Laboratorijas darbu izstrādāšana, noformēšana un aizstāvēšana. Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mehāniskā piedziņa, tās pārvadu veidi. Elektriskās piedziņas principi, elektriskā barošana, strāvas parametri. 2h lekcijas, 1lab.d., 1prakt. darbs.
2. Hidrauliskā piedziņa, pneimatiskās piedziņas iekārta. To elementi, konstrukcijas, tehniskie raksturlielumi. 2h lekcijas, 1lab.d., 1prakt. darbs.
3. Būvmašīnu konstruktīvie veidi, to raksturlielumi. Zemes darbu mašīnas. 2h lekcijas, 1lab.d., 1prakt. darbs.
4 Lāzera automātiskās vadības sistēmas. Rokas instrumenti metālapstrādes u.c. darbiem. 2h lekcijas, 1lab.d., 1prakt. darbs.
5. Betonmasas sagatavošanas agregāti. Betonmaisīšanas mezgli. Nepārtrauktās darbības betonmaisītāji. Betonsūkņi. 2h lekcijas, 1lab.d., 1prakt. darbs.
6. Transporta, transportējošās iekraušanas – izkraušanas mašīnas. Nepārtrauktās, transportējošās mašīnas. 2h lekcijas, 1lab.d., 1prakt. darbs.
7. Autotransports – tā veidi. Sliežu, ūdens u.c. transporta veidi. 2h lekcijas, 1lab.d., 1prakt. darbs.
8. Apdares un krāsošanas darbu mašīnas un ierīces. Nozares aktualitātes. 2h lekcijas, 1 lab.d., 1prakt. darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- students izstrādājis un aizstāvējis visus laboratorijas darbus prasītajā apjomā un kvalitātē, atbildot uz pasniedzēja uzdotajiem kontroljautājumiem;
- students apmeklējis vismaz 75% no nodarbību apjoma;
- students uzrādījis studiju procesā izveidoto būvinženiera pierakstu kladi ar konspektīviem pierakstiem par studiju kursā apgūtām tēmām;
- students sekmīgi nokārtojis eksāmenu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jānoformē laboratorijas darbu protokoli ar teorētiskie pamatojumu, jāaprēķina uzdevumi par darba tēmu un jāsagatavojas darbu aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Tiek vērtētas 9 laboratorijas dabu atskaites, kas noformētas grafiski un ar uzdevumu aprēķiniem, kā arī studenta spēja mutiski tos aizstāvēt. Mutiskajā eksāmenā sekmīgi jāatbild uz 3 jautājumiem par izņemto vielu.

Obligātā literatūra

1. Jurševskis J. Būvmašīnas. 2. papildinātais izdevums. Jelgava: Autora izdevums, 2013. 320 lpp.
2. Jurševskis J. Celtniecības, ceļu būves un ceļu uzturēšanas mašīnas. Smiltene: Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 284 lpp.

Papildliteratūra

1. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: Gandrs, 2005. 416 lpp.
2. Добронравов С.С. Строительные машины и оробудование. Спр. для строит. работников. Москва: Высшая школа, 1991. 455 с.
3. Добронравов С.С., Парфенов Е.П. Машины и механизмы для отделочных работ. Учебное пособие для строит. вузов. Москва: Высшая школа, 1989. 269 c.

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā “Būvniecība”; otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā “Būvniecība”