Kursa kods BūvZ3094

Kredītpunkti 3

Būvmehānika III

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Bruno Ķirulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2042, Būvmehānika I

Fizi2009, Fizika

Mate1031, Matemātika I

Mate2036, Matemātika II

Kursa anotācija

Lokveida sistēmu analīze un piepūļu aprēķins. Trīslocīkla loka balstreakcijas un piepūles. Elastīgie pārvietojumi stieņu sistēmās: Mora teorijas pielietojums 2. robežstāvokļa analīzē. Statiskā noteicamība un nenoteicamība. Statiski nenoteicamu sistēmu piepūļu aprēķins ar spēku metodi. Statiski nenoteicamu sistēmu piepūļu aprēķins ar pārvietojumu metodi. Konstrukciju aprēķina automatizācija – Galīgo Elementu metode.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina konstrukciju aprēķinos pielietojamos mehānikas un fizikas principus un matemātiskās aprēķinu metodes; būtiskās atšķirības starp statiski noteicamām un nenoteicamām sistēmām un aprēķina metožu pielietojuma jomas 1. un 2 kontroldarbi.
2. Spēj izvēlēties reālai konstrukcijai atbilstošāko aprēķina shēmu un formulēt aprēķina uzdevumu, kā arī pārbaudīt aprēķina rezultātus, veicot kontrolaprēķinus pēc alternatīvām shēmām – laboratorijas darbi, mājas darbi.
3. Spēj loģiski, balstoties uz iegūtām zināšanām, nopamatot savos aprēķinos izmantoto shēmu izvēli un iegūto rezultātu ticamību 1. un 2 kontroldarbi, mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lokveida sistēmas un to aprēķinu shēmas, balsti. 2 st.
2. Lokveida sistēmu ass līniju ģeometrija un uzdošanas veidi. 2 st.
3. Trīslocīklu loka balstreakcijas un piepūles. 1 st.
4. Trīslocīklu loka piepūļu aprēķins, izmantojot atbilstošas sijas piepūļu epīras. 3 st.
5. Elastīgie pārvietojumi stieņu sistēmās, sistēmu analīze pēc 2. robežstāvokļa. 2 st.
6. Elastīgo pārvietojumu aprēķins, izmantojot Mora teoriju. 2 st.
7. Mora integrāļu aprēķins ar tuvinātās inegrēšanas formulām: Simpsona metode. 2 st.
8. Sistēmu iedalījums statiski noteicamās un statiski nenoteicamās. 2 st.
9. Būtiskās atšķirības starp statiski noteicamu un statiski nenoteicamu sistēmu mehāniskām īpašībām. 2 st.
10. Statiski nenoteicamu sistēmu aprēķina metodes – spēku metode un pārvietojumu metode. 2 st.
11. Spēku metodes kanonisko vienādojumu sistēma un aprēķina shēmas pamatsistēma. 1 st.
12. Rāmja aprēķins un piepūļu epīru konstruēšana ar spēku metodi. 4 st.
13. Pārvietojumu metodes kanonisko vienādojumu sistēma un aprēķina shēmas pamatsistēma. 2 st.
14. Spēku metodes un pārvietojumu metodes efektivitātes salīdzinājums dažādām aprēķina shēmām. 2 st.
15. Tuvinātās un skaitliskās konstrukciju analīzes metodes. 2 st.
16. Uz Galīgo Elementu metodes algoritmu balstītas datorprogrammas konstrukciju analīzē. 1 st.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti, ja zin būvstatikas pamatjēdzienus, spēj diskutēt par mājas darbu uzdevumu rezultātiem, pamatot izvēlētās aprēķina metodes, pierādīt ārējo un iekšējo spēku līdzsvaru.
Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs, 1. kontroldarbs. Statiski noteicamas sijas vai rāmja elastīgo pārvietojumu aprēķins.
2. mājas darbs, 2. kontroldarbs. Iekšējo spēku noteikšana statiski nenoteicamam rāmim ar spēku vai pārvietojumu metodi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var iegūt sekmīgu atzīmi par kontroldarbu, ja vismaz 50% no aprēķina pozīcijām ir pareizi.
Mājas darbu novērtē pēc diviem kritērijiem: 1) iekšējo un ārējo spēku līdzsvara nosacījumu izpilde un vai epīras ir korektas;
2) spēja diskutēt par aprēķina procesu un rezultātiem.

Obligātā literatūra

Bulavs F., Radiņš I. Būvmehānikas ievadkurss. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 250 lpp. 2. Melderis I., Teters G. Būvmehānika: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne, 1977. 560 lpp. 3. Siliņš L. Būvstatika: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne, 1976. 232 lpp.

Papildliteratūra

1. Hulse R., Cain J.A. Structural mechanics: worked examples. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 2. Stavridis L. T. Structural systems: behaviour and design. London: Thomas Telford, 2010. 2 sēj. 3. McKenzie W.M.C. Examples in structural analysis. 2nd edition. Boca Raton, FL: CRC Press, 2017. 819 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste], [skatīts 10.04.2018.]. Pieejams: hpps://www.llu.lv/buvmehanika 2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262

Piezīmes

Obligātais kurss Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Būvniecība” (G0326)