Kursa kods BūvZ3093

Kredītpunkti 3

Iedarbes uz būvkonstrukcijām

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Lilita Ozola

Dr. sc. ing.

author pasn.

Jānis Rasa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ3078, Būvmehānika II

Kursa anotācija

Studiju kursā apskata iedarbju efektus, kas jāparedz un jānovērtē uzsākot konstrukciju projektēšanu. Tā būs vispārīga izpratne par daudzveidīgo iedarbju kompleksu, kam pakļauta būve ekspluatācijas laikā, kā arī iemaņu iegūšana slodžu noteikšanai būvju aprēķiniem ilgstošām darbības situācijām saskaņā ar 1.Eirokodeksu. Tiek analizēti iedarbju izraisītie efekti atbilstoši konstrukcijas reaktīvajiem efektiem (pārvietojumiem, piepūlēm). Iegūtās zināšanas un iemaņas palīdzēs studentam sekmīgi izstrādāt būvkonstrukciju kursa projektus un diplomprojektu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par iedarbju veidiem un cēloņsakarībām, par raksturīgo un ekstrēmo vērtību definēšanas problēmu. Lekcijas
Prasmes: apgūt iemaņas pastāvīgo un mainīgo (lietderīgo, sniega, vēja un celšanas iekārtu) slodžu noteikšanai saskaņā ar 1.Eirokodeksu. Praktiskie darbi, 2 kontroldarbi, 1 mājas darbs
Kompetence: Kompetence: spēja novērtēt nozīmīgākos iedarbju efektus plakanu pārseguma konstrukciju (sijas vai kopnes uz kolonnām, portālrāmji u.c.) projektēšanai. Tests- saruna

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vispārīgā koncepcija par iedarbēm un vides ietekmes faktoru ietekmi Eirokodeksu kontekstā (1h)
2. Iedarbju (slodžu) veidi, klasifikācija, tās nozīme pēcefektu analīzē (ilgstoša iedarbe, vibrācijas utt.) (1 h)
3. Iedarbju reprezentatīvie raksturotāji, to noteikšanai izmantotās statistikas metodes (1 h)
4. Pašsvara un lietderīgo slodžu noteikšana uz pārsegumiem. Papildus iedarbes uz kolonnām, ko rada ekscentriski atbalstītas sijas (1 h) Praktiskie darbi (3 h)
5. Sniega slodžu noteikšana uz dažādas formas pārsegumiem. (1 h) Praktiskie darbi (1 h)
6. Vēja iedarbes efekti. Statiskā un dinamiskā iedarbes komponente, Teritorijas klasifikācija un faktori. Spiediena koeficienta noteikšana (1 h) Praktiskie darbi (3 h)
7. Būves slogojuma shēmu sastādīšana un izvērtēšana vēja statiskā spiediena slodzēm (1h)
Praktiskie darbi (1 h)
8. Celtņu un citu mehānismu izraisītā iedarbība (1 h) Praktiskie darbi (1 h)
9. Iedarbes būvkonstrukciju montāžas stadijā (1 h)
10. Uguns radītās iedarbes uz konstrukcijām (1 h)
11. Iedarbes, ko izraisa materiāla termiskā izplešanās un balstu sēšanās (1 h) Praktiskie darbi (2 h)
12. Ārkārtējās iedarbes, to prognoze (1 h)
13. Iedarbju kombinācijas konstrukciju un to elementu aprēķiniem pēc robežstāvokļu metodes (2 h) Praktiskie darbi (1 h)
14. Iedarbju rezultāta analīze- piepūles (1 h) Praktiskie darbi (2 h)
15. Iedarbju rezultāta analīze- pārvietojumi. (1 h) Praktiskie darbi (2 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prasības ieskaitei :
• nodarbību apmeklējums (85%),
• divi ieskaitīti kontroldarbi
• viens patstāvīgi izstrādāts mājas darbs un pozitīvi sarunas rezultāti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā (mājas) darba tēma: “Slodžu noteikšana uz ēkas konstrukcijām”. Pasniedzējs izsniedz mājas darba uzdevumu ar nepieciešamajiem izejas datiem, norādot izpildes termiņu. Students semestra laikā savlaicīgi var konsultēties ar pasniedzēju par neskaidrajiem jautājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var iegūt sekmīgu atzīmi par kontroldarbu, ja vismaz 50% no aprēķina pozīcijām ir pareizi.
Mājas darbu novērtē pēc diviem kritērijiem: 1) vai slodzes uz ēkas konstrukcijām ir noteiktas atbilstoši dotajiem būves datiem; 2) spēja diskutēt par slodžu noteikšanas procesu un rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Gulvanessian H. Designers' guide to Eurocode 1: actions on buildings: EN 1991-1-1 and -1-3 to -1-7. H. Gulvanessian, P. Formichi, J.A. Calgaro. London: Thomas Telford, 2009. 294 p. 2. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. В.Н.Гордеев и др. Москва: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2007. 482 c. 3. Cook N. Designers' guide to EN 1991-1-4: Eurocode 1: actions on structures, general actions. Part 1-4, Wind actions. London: Thomas Telford Publishing, 2007. 81 p. 4. Holmes J.D. Wind loading of structures. London; New York: Spon Press, 2001.

Papildliteratūra

1. Blast effects on buildings. Edited by D.Cormie, G.Mays and P.Smith. 2nd ed. London: Thomas Telford, 2009. 338 p. 2. Designers' guide to EN 1991-1-2,1992-1-2, 1993-1-2 and 1994-1-2: Handbook for the fire design of steel, composite and concrete structures to the Eurocodes. T. Lennon ... [et al.]. London: Thomas Telford, 2007. 131 p. 3. LVS EN 1990:2006 L. Eirokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamatprincipi. EN 1990. Eurocode - Basis of structural design 4. Eirokodeksi: LVS EN 1991-1-1;LVS EN 1991-1-2; LVS EN 1991-1-3; LVS EN 1991-1-4; LVS EN 1991-1-5;LVS EN 1991-1-6; LVS EN 1991-1-7

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262. 2. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123 3. Bauingenieur: die richtungweisende Zeitschrift im Bauingenieurwesen. Published by Springer VDI Verlag, Baden-Baden. ISSN: 1436-4867.

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”