Kursa kods BūvZ3087

Kredītpunkti 3

Būvmateriāli II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ilmārs Preikšs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2056, Būvmateriāli I

Kursa anotācija

Lekcijās: studiju kursā studenti paplašina un nostiprina zināšanas par jaunajiem un moderniem būvizstrādājumiem, to būtiskām un specifiskām tehniskām īpašībām. Lekcijās īsumā tiek apskatīts teorētiskais kurss. Vispārējo tēmu apguvei studenti tiek orientēti galvenokārt uz mācību literatūru.
Laboratorijas darbos: studenti iepazīstas ar dažām modernām būvmateriālu testēšanas metodēm un pirms laboratorijas darbiem izstrādā atbilstošās tēmas konspektus – teorētiski iepazīst konkrētā būvmateriāla pārbaudes algoritmu (testēšanas metodiku). Laboratorijas darba laikā praktiski izstrādā un novēro (dokumentē - pieraksta, foto fiksāža) eksperimenta - testa procesu, analizē iegūtos rezultātus, sniedz rakstiskus secinājumus. Laboratorijas darbus un to konspektus izstrādā, aizstāv un iešuj kopējā mapē.
Praktiskos darbos:
• studenti uzklausa teorētisko ievadu un novēro praktisku atbilstošā procesa demonstrējumu, veic dokumentēšanu, izstrādā protokolu (novērojums, analīze, secinājumi). Praktisko darbu protokolus izstrādā, aizstāv un iešuj kopējā mapē ar laboratorijas darbiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: noslēdzot studiju kursu, studentiem jāzina mūsdienu būvniecībā lietojamo būvmateriālu un būvizstrādājumu būtiskākās tehniskās īpašības, to testēšanas metodes un izmantošanas iespējas, jāprot izvēlēties būvmateriālus konkrētu būvdarbu veikšanai, jāpārzina būvizstrādājumu aprites pamatnoteikumus, kā arī jābūt kompetentam (spējīgam) analizēt būvizstrādājumu testēšanas pārskatus un būvizstrādājumu atbilstību konkrētam lietošanas mērķim (zināšanu vērtēšana: tiek rakstīti kontroldarbi un eksāmens). Eksāmens – rakstiski verbālais.
Prasmes: prasmes izvēlēties tehnoloģisko paņēmienu materiālu iegūšanai, vadoties pēc nepieciešamajām noteiktām īpašībām un pielietojuma. Spēja izvēlēties labāko materiālu konkrētam pielietošanas gadījumam, lai iegūtu nepieciešamo rezultātu (prasmju vērtēšana: laboratorijas un praktisko darbu atskaites – protokoli - konspekti).
Kompetence: spēj izvērtēt un racionāli pamatot būvmateriālu izvēli, pielietot būvnormatīvus un atbilstošus standartus, lietot profesionālo terminoloģiju (kompetences vērtēšana: laboratorijas un praktisko darbu verbāla aizstāvēšana; eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija: Būvmateriālu struktūra un tās ietekme uz būvmateriālu īpašībām – 2 h.
2. Lekcija: Metālu un akmens materiālu pretkorozijas aizsardzība – 2 h.
3. Lekcija: Betoni, to veidi un galvenās īpašības; betonu klasifikācija un testēšana – 2 h.
4. Lekcija: Speciālie betoni – 2 h.
5. Lekcija: Betona sastāva projektēšana – 2 h.
6. Lekcija: Betona sastāva pārbaudes – 2 h.
7. Lekcija: Organiskās saistvielas un betoni uz to bāzes – 2 h.
8. Lekcija: Hidroizolācijas materiāli un hermētiķi – 2 h. Laboratorijas darbs: Cementa paraugu pārbaudes un Smagā betona aprēķins – 2 h.
9. Lekcija: Bitumena pārbaudes – 2 h. Laboratorijas darbs: betona ar piedevām aprēķins un izgatavošana – 2 h.
10. Lekcija: Polimērmateriāli un plastmasu būvizstrādājumi – 2 h. Laboratorijas darbs: betona ar piedevām paraugu testēšana – 2 h.
11. Lekcija: Jumtu segmateriāli – 2 h. Laboratorijas darbs: Cementa paraugu testēšana un šūnu betona izgatavošana – 2 h. Praktiskais darbs: ievads reoloģijā.
12. Lekcija: Siltumizolācijas materiāli – 2 h. Praktiskais darbs: būvmateriālu dinamiski mehāniskā analīze.
13. Lekcija: Būvakustikas materiāli – 2h. Praktiskais darbs: būvmateriālu siltumvadītspēja.
14. Lekcija: Apdares materiāli un izstrādājumi – 2 h. Praktiskais darbs: standarti, ICS grupa 91, Būvmateriāli un būvniecība.
15. Lekcija: Laboratorijas darbos izgatavoto kontrolparaugu pārbaudes – 2 h.
16. Lekcija: 3D tehnoloģijas un būvmateriāli – 2 h. Praktiskais darbs: 3D modeļa apstrāde slāņu programmatūrā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un verbāli aizstāvēti laboratorijas un praktisko darbu protokoli. Izstrādāti laboratorijas un praktisko darbu konspekti, atskaites, aprēķina uzdevumi. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Laboratorijas un praktisko darbu materiāli ir apkopoti vienā ātršuvējā, kuru iesniedz vienu nedēļu pirms eksāmena. Lai tiktu pie eksāmena kārtošanas, jābūt iesniegtai aizstāvēto laboratorijas un praktisko darbu mapei. Nokārtots rakstiski-mutiskais eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
2. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
3. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
4. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
5. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
6. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
7. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
8. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Cementa paraugu pārbaudes un Smagā betona aprēķins – 2 h.
9. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: betona ar piedevām aprēķins un izgatavošana – 2 h.
10. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: betona ar piedevām paraugu testēšana – 2 h.
11. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Cementa paraugu testēšana un šūnu betona izgatavošana – 2 h. Praktiskā darba materiāla studijas: ievads reoloģijā.
12. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h. Praktiskā darba materiāla studijas: būvmateriālu dinamiski mehāniskā analīze.
13. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h. Praktiskā darba materiāla studijas: būvmateriālu siltumvadītspēja.
14. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h. Praktiskais darbs: standarti, ICS grupa 91, Būvmateriāli un būvniecība.
15. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
16. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h. Praktiskā darba materiāla studijas: 3D modeļa apstrāde slāņu programmatūrā.

PIEZĪME: students patstāvīgi sagatavo ar roku rakstītu konspektu par uzskaitītām laboratorijas darbu tēmām pirms laboratorijas darba norises, tas ir, ierodas uz laboratorijas darbu nodarbību ar teorētisko zināšanu bāzi par laboratorijas darbā veicamo uzdevumu. Konspekti veicami uz A4 formāta lapas, kuru pēc tam iešuj kopējā mapē (students var sagatavot sev paliekošas konspekta kopijas, jo kopējo darbu mapi eksāmenā nodod mācībspēkam).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskos un laboratorijas darbus mācībspēki novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību un nodefinētajām prasībām (aprēķināti rezultāti, uzrādītas mērvienības; skaidri, saprotami un izlasāmi uzrakstīts; strīpojumi ir aizklāti ar balto korektoru; kā rakstāmrīks izmantojama lodīšu pildspalva, laboratorijas un praktisko darbu protokoliem jābūt parakstītiem). Visus darbus noformē atbilstoši VBF studentu darbu noformēšanas metodiskiem norādījumiem. Studiju rezultātu vērtēšanas papildkritēriji: attieksme, informācijas atbilstība un korektums; zināšanu, prasmju un kompetences demonstrēšana aizstāvot laboratorijas darbus.

Obligātā literatūra

1. Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990. 252 lpp.
2. Laboratorijas darbu praktikums būvmateriālos. RTU, LLU. Sast. I.Šulcs, V.Zvejnieks, A.Zīle, J.Skujāns, A.Šteinerts. Jelgava: LLU, 1994. 158 lpp.
3. Ashby M., Shercliff A., Cebon D. Materials engineering, science, processing and design. Oxford, UK; Burlington, MA: Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2007. 514 p. E-grāmata. Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu datubāzē “EBSCO eBook Academic Collection”

Papildliteratūra

1. Askeland D.R., Wright W. J. The science and engineering of materials. 7th edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. 870 p.
2. Chudley R., Greeno R. Building Construction Handbook. 10th edition. London; New York: Routledge, 2014. 966 p. ISBN13: 978-0-415-83638-8

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls “Būvinženieris”. Pieejams: http://www.buvinzenierusavieniba.lv/zurnals
2. Būvniecības nozares medijs. Pieejams: https://abc.lv/
3. Žurnāls “Construction and Building Materials”. Pieejams: https://www.sciencedirect.com/journal/construction-and-building-materials

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmmā Būvniecība