Kursa kods BūvZ3085

Kredītpunkti 1.50

Būvju teorijas pamati II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmehānika

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums12.06.2012

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Lilita Ozola

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti turpina apgūt zināšanas par konstrukciju un to elementu darbību slodzes ietekmē. Statiski noteicamas un ģeometriski nemainīgas stieņu sistēmas (kopnes) un trīslocīklu rāmji. Iekšējo spēku noteikšana analītiski un grafiski. Tērauda un koka elementu dimensionēšana saskaņā ar stiprības un noturības nosacījumiem centriskā un ekscentriskā slogojumā. Grunts aktīvais un pasīvais spiediens. Masīvu ķermeņu (atbalstsienu) līdzsvara analīze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: 1) ģeometriski nemainīgas stieņu sistēmu un rāmju kompozīcija (no stieņu un siju tipa elementiem), 2) spēku līdzsvara nosacījumi un šķēlumu metode iekšējo spēku noteikšanai, 3) spriegumu noteikšana centriski un ekscentriski slogotu elementu šķēlumos, 4) masīvas atbalstsienas līdzsvara koncepcija,
• Prasmes: 1) iekšējo spēku noteikšana ar analītisko un grafisko metodi, 2) epīru konstruēšana statiski noteicamām rāmju sistēmām un mezglu līdzsvara pārbaude, 3) koka un būvtērauda elementu šķērsgriezuma dimensionēšana.
• Kompetence: novērtēt statiski noteicamu sistēmu smagāk slogotos elementus un šķēlumus, kā arī pamatot prognozi par masīvas atbalstsienas stabilitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ģeometriski nemainīgu stieņu sistēmu konstruēšana. Statiski noteicamas un nenoteicamas sistēmas.
2 Statiski noteicamu stieņu sistēmu aprēķins. Ārējo spēku (slodžu) noteikšana.
3 Iekšējo spēku noteikšana ar šķēlumu metodi. Mezglu izgriešanas paņēmiens.
4 Ritera metode. Stieņu sistēmu aprēķina piemēri.
5 Grafiskā metode iekšējo spēku noteikšanai.
6 Cieta deformējama ķermeņa mehānikas pamatpieņēmumi. Normālspriegumu noteikšana
7 Centriski spiesta stieņa stabilitātes koncepcija.
8 Robežstāvokļu metode. Centriski stieptu un centriski spiestu elementu stiprības un noturības aprēķini.
9 Statiski noteicami rāmji. Iekšējo spēku noteikšana un epīru konstruēšana.
10 Statiski noteicamu rāmju statiskā aprēķina piemēri.
11 Kombinētais slogojums: stiepe + liece; spiede + liece. Normālspriegumu noteikšana un epīras.
12 Ekscentriski stieptu un ekscentriski spiestu elementu dimensionēšanas piemēri.
13 Pārvietojumu aprēķināšana stieņu sistēmās. Vispārīgā pārvietojumu formula un praktiskās metodes.
14 Datorprogrammu pielietošana kombinēto sistēmu aprēķiniem.
15 Masīvas būves. Atbalstsienas. Grunts robežlīdzsvara teorijas pamatpieņēmumi.
16 Grunts aktīvā spiediena noteikšana ar analītisko un grafisko paņēmienu. Masīvas atbalstsienas statiskā līdzsvara pārbaud

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtoti testi - 2 kontroldarbi, 2 grafoanalītiskie darbi: "Statiski noteicamas stieņu sistēmas aprēķins" un " Statiski noteicama rāmja aplēse", un eksāmens.
Kursu var apgūt arī krievu valoda.

Obligātā literatūra

1. Bulavs F., Radiņš I. Būvmehānikas ievadkurss. Rīga: RTU izdevniecība, 2010.
2. Kalniņš G. Ēku un būvju nesošās konstrukcijas. Rīga: Zvaigzne, 1991. 264 lpp.
3. Bulavs F., Kiščenko I., Radiņš I. Skaitlisko aprēķinu realizācijas metodes: būvniecības specialitātes studentiem. Rīgas Tehniskā Universitāte. Būvmehānikas katedra. Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. 117 lpp.

Papildliteratūra

1. Dallmann R. Baustatik.- 2., aktualisierte Aufl.: Teil 1. Berechnung statisch bestimmter Tragwerke. München: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, 2008.
2. Stavridis L. T. Structural systems: behaviour and design. London: Thomas Telford, 2010.
3. Principles of structural design. Edited by Wai-Fah Chen, Eric M. Lui. Boca Raton ... [etc.] : CRC Press/Taylor& Francis Group, 2006. Pieejams: http://www.crcnetbase.com/isbn/978-0-8493-7235-3

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123.
2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN 1691-9262. Pieejams: http://www.lbs.building.lv/readnews.php?news_id=91062

Piezīmes

VBF Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Vide un ūdenssaimniecība”.