Kursa kods BūvZ3078

Kredītpunkti 4.50

Būvmehānika II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Bruno Ķirulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2039, Speckurss materiālu pretestībā

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

Fizi2006, Fizika II

Fizi2007, Fizika I

Mate1023, Matemātika I

Aizstātais kurss

BūvZB019 [GBUVB019] Būvmehānika II

Kursa anotācija

Tiek apgūti statiski nenoteicamu stieņu sistēmu (siju, rāmju, kopņu) konstruēšanas nosacījumi, konstrukcijas aprēķina shēmas definēšana un statiskā aprēķina un analīzes metodes, tiek noteikti iekšējie spēki sistēmas elementos un šķēlumos, kā arī konstrukcijas punktu pārvietojumi dažādu ārējo faktoru (slodzes, temperatūras izmaiņas) ietekmē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izpratne par būtiskām atšķirībām starp statiski noteicamām un statiski nenoteicamām sistēmām. Prasme pielietot spēku metodi statiski nenoteicamu sistēmu analīzei un kompetence novērtēt aprēķina rezultātus. 1. kontroldarbs, 1. mājas darbs.
Prasme pielietot pārvietojumu metodi statiski nenoteicamu sistēmu analīzei un kompetence novērtēt aprēķina rezultātus. 2. kontroldarbs, 2. mājas darbs. Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Statiski noteicamas un nenoteicamas sistēmas, to salīdzinājums, statiskās nenoteicamības pakāpe 4h
2. Spēku metodes kanonisko vienādojumu sistēma 2h
3. Spēku metodes nezināmie, kanonisko vienādojumu sistēmas koeficienti un pamatsistēma. 3h
4. Pamatsistēmu izvēles principi, simetrisku pamatsistēmu izmantošana 3h
5. Statiski nenoteicami rāmji. To aprēķins ar spēku metodi. 4h
6. Šķērsspēka epīru konstruēšana, izmantojot lieces momenta epīras. 2h
7. Piepūļu epīru statiskā un kinemātiskā pārbaudes. 3h
8. Statiski nenoteicamu kopņu analīze ar spēku metodi. 3h
9. Statiski nenoteicami loki, to veidi un aprēķins ar spēku metodi. 2h
10. Temperatūras izmaiņām un balstu pārvietojumiem pakļautu konstrukciju aprēķins ar spēku metodi. 4h
11. Pārvietojumu metodes nezināmie, kanonisko vienādojumu sistēmas koeficienti un pamatsistēma. 4h
12. Pārvietojumu un spēku metožu efektivitātes salīdzinājums dažādu konstrukciju aprēķinos. 2h
13. Aprēķina shēmas simetrijas izmantošana statiski nenoteicamu sistēmu analīzē. 3h
14. Statiski nenoteicamu sistēmu analīze izmantojot kombinētās un tuvinātās metodes. 3h
15. Konstrukciju analīzes ESM algoritmi. 3h
16. Uz Galīgo Elementu Metodes algoritmu balstītas konstrukciju analīzes ESM programmas. 3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Klātienē ir jābūt uzrakstītiem 2 kontroldarbiem, izpildītiem un aizstāvētiem 2 mājas darbiem, un neskaidrību gadījumā studentam ir jāspēj klātienē koriģēt un teorētiski nopamatot savu aprēķinu rezultātus. Kursa beigās ir jānokārto eksāmens: 2 rakstiski uzdevumi un 1 teorijas jautājums mutiski

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. kontroldarbs, 1. mājasdarbs – statiski nenoteicama rāmja aprēķins ar spēku metodi.
2. kontroldarbs, 2. mājasdarbs – statiski nenoteicama rāmja aprēķins ar pārvietojumu metodi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var iegūt sekmīgu atzīmi par kontroldarbu, ja vismaz 50% no aprēķina pozīcijām ir pareizi.
Mājas darbu novērtē pēc diviem kritērijiem: 1) rezultātu korektums; 2) spēja diskutēt par aprēķina procesu un rezultātiem. Eksāmena vērtējums: par katru no 3 punktiem 0-3 balles. Iespējama papildus balle un vērtējums “izcili”, ja ir jau iegūtas 9-as, par pareizu atbildi uz papildus jautājumu, ārpus konkrētās biļetes tematiem.

Obligātā literatūra

Bulavs F., Radiņš I. Būvmehānikas ievadkurss. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 250 lpp.
2. Melderis I., Teters G. Būvmehānika: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne, 1977. 560 lpp.
3. Siliņš L. Būvstatika: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne, 1976. 232 lpp.

Papildliteratūra

1. Hulse R., Cain J.A. Structural mechanics: worked examples. R. Hulse, J.A. Cain. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. Ir LLU FB 1 eks.
2. Stavridis L. T. Structural systems: behaviour and design. L.T. Stavridis. London: Thomas Telford, 2010. 2 sēj.
3. McKenzie, William M. C. Examples in structural analysis/ William M.C. McKenzie.- 2nd edition. - Boca Raton, FL: CRC Press, 2017., 819 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste], [skatīts 10.04.2018.]. Pieejams: www.llu.lv/buvmehanika
2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” (G0307)