Kursa kods BūvZ3073

Kredītpunkti 3

Mazie tilti, caurtekas

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Gints Mauševics

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Mākslīgo būvju apskats. Tiltu un caurteku projektēšanas izejmateriāli . Tilta balstu pamati; to konstrukcijas un aprēķini. Koka tilti. Galvenās sistēmas. Siju tiltu mezglu izveidojums un aprēķins. Koka tiltu balsti. Akmens, betona, dzelzsbetona un metāla tilti. Dzelzsbetona un metāla tiltu balsti. Kājnieku tilti. Caurteku konstrukcijas un aprēķina pamatprincipi. Mazo tiltu un caurteku būvniecība.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vispārīgs apskats par mākslīgām būvēm. Galvenās tiltu sistēmas. Tiltu gabarīti.
2 Tiltu projektēšanai nepieciešamie izejmateriāli. Materiālu un galveno izmēru noteikšana. Tiltu slodzes.
3 Tiltu aprēķinu metodes pamatprincipi. Koka tilti. Materiāli. Galvenās sistēmas.
4 Siju tilti. Koka siju tilta galvenie elementi - klājs, sijas, balsti. Brauktuves izveidojums.
5 Klāja dimnsionēšana. Koka tiltu šķērssijas un garensijas; aprēķins.
6 Koka siju tilta laiduma konstrukcijas. Koka šķērssiju un garensiju dimensionēšana un konstruēšana.
7 Tiltu starpbalsti. Koka tiltu krasta balsti. Krasta balsta konstrukcija.
8 Starpbalstu aprēķins. Koka tiltu ledgrieži. Ietvju un margu kontsrukcija.
9 Dabīgās un mākslīgās pamatnes. Tilta balsta pamatu veidi.
10 Akmens, betona, dzelzsbetona un metāla tilti.
11 Kājnieku tilti.
12 Caurtekas. Konstrukcijas un aprēķina princips.
13 Mazo tiltu un caurteku būvniecība
14 Prasības koka tilta darba zīmējumiem un paskaidrojuma rakstam.
15 Tiltu un caurteku uzturēšana un remonts.
16 Priekšmeta studiju apkopojums. Ieskaites kārtošana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto kontroldarbs teorijā un kursa projekts.

Obligātā literatūra

1. Paeglītis A., Gailis A. Tiltu specifikācijas 2005. Rīga: RTU, 2006 – 301 lpp.
2. Slēde E., Vecvagars Z., Binde G. Tilti. - R.: LVI, 1964. - 340 lpp.
3. Костерин Е.В. Основания и фундаменты: Уч. для вузов по спец."Строит. автомоб. дорог и аэродромов" и "Мосты и трансп. тоннели". - 3-е изд., - M.:Высш.шк., 1990. - 431 с.
4. Славуцкий А.К., Носов В.П. Сельскохозяйственные дороги и площадки:Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Агропромиздат, 1986. - 447 с.

Papildliteratūra

1. Paeglītis A. Satiksmes slodzes tiltiem LVS EN 1991:2004 – 2. daļa. Rīga: 2006. – 33 lpp.
2. Barker, Richard M. Design of higway bridges:based on AASHTO LRED Bridge Design Specifications/ Richard M.Barker, Jay A. Puckett/ - New York etc.: John Wiley & Sons, 1997.
3. Vecvagars, Ziedonis. Latvijas zemesceļu tilti: Vēsturisks apskats/ Ziedonis Vecvagars/ - Rīga: Autoceļi, 1994. - 130 lpp.
4. Колоколов Н.М., Копац Л.Н. Файнштейн И.С. Исскуственные сооружения: Уч. для техн. трансп. стр-ва/ Под ред. М.Колоколова - 3-е изд., - М.:"Транспорт", 1988. - 440 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Autoceļi" ISSN 0201-79X.
2. Civil Engineering. Finnish Civil Ingenering and Construction journal. ISSN 0033-913X.

Piezīmes

Priekšmets piedāvāts VBF Būvzinātnes un Vides zinātnes bakalaura studiju programmu un Būvniecības un Vides un ūdenssaimniecības profesionālo studiju programmu (ar integrēto bakalaura standartu) izvēles daļā, 5. vai 6.semestrī un Būvniecības profesionālās studiju programmas izvēles daļā 8. semestrī.