Kursa kods BūvZ3016

Kredītpunkti 1.50

Būvdarbu procesi

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

BūvZ2037, Projektēšana AutoCad vidē

BūvZ3009, Būvmašīnas

BūvZ3114, Būvdarbu procesi I

Aizstātais kurss

BūvZK001 [GBUVK001] Būvdarbu procesi

Kursa anotācija

Kursa darba ietvaros tiek izstrādāts zemes darbu veikšanas projekts - būvlaukuma planēšana un būvbedres rakšana, kā arī tehnoloģiskā karte abiem šiem darbu procesiem. Darbu procesu plānošanas gaitā tiek optimizēts planēšanas darbu un zemes mehanizētas izstrādes mašīnkomplekts un izstrādāts darbu kalendārais grafiks.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: Izstrādājot kursa darbu students iegūst zināšanas par būvdarbu tehnoloģiskās projektēšanu. pamatprincipiem. Zināšanas tiek vērtētas kursa darba aizstāvēšanas gaitā.
• Prasmes: Jāprot izstrādāt atsevišķu būvdarbu tehnoloģisko karti un vienkāršas būves darbu veikšanas projektu. Prasmes tiek vērtētas pēc kursa darba aizstāvēšanas rezultātiem.
• Kompetence: Orientēties būvražošanu regulējošos normatīvos, tai skaitā tehniskās normēšanas dokumentos. Kompetence tiek vērtēta pēc kursa darba paskaidrojuma raksta un aizstāvēšanas rezultātiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Izejas datu izsniegšana, kursa darba satura skaidrojums. Iepazīstināšana ar izmantojamiem informācijas avotiem – 1h
2. Būvlaukuma dabīgo (melno), projektēto (sarkano) un darba augstuma atzīmju noteikšana – 1h
3. Zemes darbu apjoma aplēse laukumu planēšanai un būvbedres rakšanai – 1h
4. Grunts vidējā pārvietošanas attāluma noteikšana 1h
5. Izpildāmo darbu sastāva noteikšana un mašīnu komplektu sākotnējā izvēle - 1h
6. Būvmašīnu tehniski ekonomiskā salīdzināšana pēc to ekspluatācijas rādītājiem – 1h
7. Mašīnu komplekta tehniski ekonomiskā novērtēšana, izmantojamo mašīnu galīgā izvēle – 1h
8. Būvdarbu darbietilpības kalkulācijas sastādīšana – 1h
9. Optimālā mašīnkomplekta izvēle – 1h
10. Darbu veikšanas kalendārā grafika sastādīšana – 1h
11. Veicamo darbu apraksta sastādīšana – 1h
12. Galveno būvdarbu tehnoloģiskās kartes sastādīšana -1h
13. Darbu veikšanas projekta tehniski ekonomisko rādītāju aprēķins – 1h
14. Darbu veikšanas projekta grafiskā noformēšana – 1h
15. Nozares aktualitātes. Paskaidrojumu raksta noformēšana – 1h
16. Kursa darba aizstāvēšana – 1h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāizstāv (jāprezentē) kursa darbs. Vērtējums - ieskaite ar atzīmi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi apgūst zināšanas studējot tehnisko literatūru un kursa darba metodiskos norādījumus

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums – ieskaite ar atzīmi. Vērtējuma pamatā ir kursa darba atbilstība uzdevumam un aizstāvēšanas rezultāti (zināšanas)

Obligātā literatūra

Mēnesis J. Zemes darbi. Metodiskie norādījumi kursa darbam. I un II daļa. Jelgava: LLU, 2007. Noviks J. Būvdarbi I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991.

Papildliteratūra

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts": MK noteikumi Nr.655 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 05.11.2014. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269948-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-310-14-darbu-veiksanas-projekts- 2. Būvdarbu izcenojumu katalogs. Rīga, SIA „MV Project”, 2008. 3. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993.

Periodika un citi informācijas avoti

Žurnāls „Būvinženieris”. ISSN 1691-9262. Žurnāls „Latvijas Būvniecība”. ISSN 1691-4058

Piezīmes

Obligāts Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Būvniecība” (pilna laika) un otrā līmeņa Profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Būvniecība” [nepilna laika]