Kursa kods BūvZ3010

Kredītpunkti 1

Būvmateriāli II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author

Juris Skujāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar jaunākajiem būvmateriālu normatīvajiem materiāliem, jaunāko materiālu izgatavošanas tehnoloģiju, to īpašībām un lietošanas jomām, kā arī ar fakultātes mācībspēku zinātniskajām izstrādnēm būvmateriālu izgatavošanas jomā un iespējām veikt nepieciešamās materiālu īpašību pārbaudes. Kurss ietver lekcijas, patstāvīgo darbu, kā arī pētījumus un eksperimentus laboratorijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūtas būvmateriālu īpašības, to noteikšanas un pielietošanas normatīvie materiāli, kā arī praktiskie paņēmieni to pārbaudēm un izmantošanai. Prot izvēlēties tehnoloģisko paņēmienu materiālu iegūšanai, vadoties no nepieciešamajām noteiktām īpašībām un pielietojuma. Spēj izvēlēties labāko materiālu konkrētam pielietošanas gadījumam, lai iegūtu nepieciešamo rezultātu. Lietot būvnormatīvus un atbilstošus standartus. Lietot profesionālo terminoloģiju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lekc: Jaunākais uz būvmateriāliem attiecināmo normatīvo prasību jomā.
2 Pr: Individuālais uzdevums - pētījums par jaunāko kādā no būvmateriālu grupām
3 Ld: Iepazīstināšana ar jaunāko fakultātes zinātniski pētnieciskajā jomā būvmateriālu izgatavošanā un pārbaudēs
4 Lekc: Jaunākais uz būvmateriāliem attiecināmo normatīvo prasību jomā.
5 Pr: Individuālais uzdevums - pētījums par jaunāko kādā no būvmateriālu grupām
6 Ld: Teorija, iepazīstināšana ar iekārtām un metodiku būvmateriālu izgatavošanā un pārbaudēs
7 Lekc: Jaunākais būvmateriālu pielietošanas sfērā
8 Pr: Individuāli pētāmā būvmateriāla izgatavošanas tehnoloģija
9 Ld: Fakult. zinātniskajā darbā pētāmā būvmateriāla izgatavošana un pārbaudes
10 Lekc: Jaunākais būvmateriālu pielietošanas sfērā
11 Pr: Individuāli pētāmā būvmateriāla īpašības un pielietošana
12 Ld: Fakultātē zinātniskajā darbā pētāmo būvmateriālu izgatavošana un pārbaudes
13 Pr: Individuāli pētāmā būvmateriāla pieejamība Latvijas tirgū, ekonomiskais aspekts.
14 Ld: Fakultātē zinātniskajā darbā pētāmo būvmateriālu izgatavošana un pārbaudes
15 Ld: Veikto laboratorijas pētījumu aizstāvēšana.
16 Pr: Individuālās atskaites darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Aizstāvēti laboratorijas pētījumi un individuālais atskaites darbs. Ieskaite.

Obligātā literatūra

1. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006 264 lpp.
2. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
3. Askeland D.R. The Science and Engineering of Materials: S.I. Adaption by Fr.Haddleton, P.Green,H.Robertson. 3rd ed. London: Chapman & Hall, 1998.854 p.
4. Горлов Ю.П.. Технология тепло-изоляционных и акустических материалов и изделий. Москва: Высшая школа, 1989. 384 с.

Papildliteratūra

1. Chudley R., Greeno R. Buildings construction handbook. 3rd ed., reprinted. Oxfod…[etc]: Butterworth Heinemann, 1999. 608 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Māja. Dzīvoklis. SIA "Jurģi" sadarbībā ar Latvijas Būvinženieru savienību. Rīga: Jurģi. ISSN 1407-1274.
2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.
3. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Būvniecība (pilna laika) obligātajā daļā.