Kursa kods BūvZ2061

Kredītpunkti 7.50

Būvmateriāli

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā153

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits73

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ilmārs Preikšs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Lekcijās: studenti gūst zināšanas par materiālu struktūras izziņas līmeņiem: materiālu klasifikācija pēc funkcijas, pēc struktūras; materiālu makro un mikrostruktūra, vielas iekšējā uzbūve; struktūru, virsmu defekti un to nozīme; materiālu īpašības (mehāniskās, fizikālās, ķīmiskās, akustiskās u.c.); materiālu - izstrādājumu slogošana (liecē, spiedē, stiepē), materiālu sagrūšana (spēks, deformācija, spriegumi u.c.). Iegūst zināšanas par plašāk lietojamiem būvmateriāliem un būvizstrādājumiem (saistvielas - minerālās, gaisā cietējošās, hidrauliskās; speciālie cementi, būvjavas, betoni, dzelzsbetons un konstrukcijas no tā, būvkeramika, stikls un citi kausētie iežu izstrādājumi, siltumizolācijas un akustiskie materiāli, bitumens, darva un būvmateriāli uz to bāzes, metāli, polimēru būvmateriāli, lakas un krāsas, kokmateriāli, 3D tehnoloģijas un būvmateriāli). Būvizstrādājumu aprites reglamentācija, testēšanas standarti un Latvijas būvnormatīvs.
Laboratorijas darbos: studenti pirms laboratorijas darbiem izstrādā atbilstošās tēmas konspektus – teorētiski iepazīst konkrētā būvmateriāla pārbaudes algoritmu (testēšanas metodiku). Laboratorijas darba laikā praktiski izstrādā un novēro (dokumentē - pieraksta, foto fiksāža) eksperimenta - testa procesu, analizē iegūtos rezultātus, sniedz rakstiskus secinājumus. Laboratorijas darbus un to konspektus izstrādā, aizstāv un iešuj kopējā mapē.
Praktiskos darbos:
• studenti uzklausa teorētisko ievadu un novēro praktisku atbilstošā procesa demonstrējumu, veic dokumentēšanu, izstrādā protokolu (novērojums, analīze, secinājumi). Praktisko darbu protokolus izstrādā, aizstāv un iešuj kopējā mapē ar laboratorijas darbiem.

• kā arī praktisko darbu ietvaros, studenti apmeklē rūpnīcas, būvniecības izstādi, būvmateriālu veikalu. Par katru apmeklējumu students izstrādā atskaiti un prezentē to, laboratorijas un vai praktiskos darbu aizstāvēšanas gaitā. Atskaites iešuj vienā mapē ar laboratorijas darbiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina būvmateriālu struktūru, izgatavošanu, īpašības, pielietošanu, normatīvo būvmateriālu regulējumu. Izprot principu un spēj atkārtot praktiskus paņēmienus būvmateriālu testēšanā. Kontroldarbi un eksāmens. Eksāmens – rakstiski verbālais.
Prot izvēlēties tehnoloģisko paņēmienu materiālu iegūšanai, vadoties pēc nepieciešamajām noteiktām īpašībām un pielietojuma. Spēj izvēlēties labāko materiālu konkrētam pielietošanas gadījumam, lai iegūtu nepieciešamo rezultātu. Laboratorijas un praktisko darbu atskaites – protokoli - konspekti.

Spēj izvērtēt un racionāli pamatot būvmateriālu izvēli. Prot pielietot būvnormatīvus un atbilstošus standartus, lietot profesionālo terminoloģiju. Laboratorijas un praktisko darbu verbāla aizstāvēšana, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija: Materiāla struktūra, fizikālās, fizikāli-ķīmiskās, ķīmiskās īpašības – 2 h. Laboratorijas darbi: Ievadinstruktāža un vielas blīvuma noteikšana – 2 h. Praktiskais darbs: Pulverveida materiāla iegūšana.
2. Lekcija: Mehāniskās īpašības, īpašības atkarībā no izgatavošanas tehnoloģijas, tehnoloģisko īpašību normēšana – 2 h. Laboratorijas darbi: Vielas blīvuma un tilpummasas noteikšana – 2 h. Praktiskais darbs: Ievads pulverveida materiāla morfoloģijā.
3. Lekcija: Minerālās saistvielas, gaisā cietējošās, hidrauliskās saistvielas – 2 h. Laboratorijas darbs: Tilpummasas noteikšana un smilšu pārbaudes – 2 h. Praktiskais darbs: Ievads porozimetrijā.
4. Lekcija: Minerālās saistvielas un speciālie cementi – 2 h. Laboratorijas darbs: Smilšu pārbaudes – 2 h. Kontroldarbs: 1., 2. un 3. lekcijas mācību vielas apjoms. Praktiskais darbs: Elastības moduļa un Puasona koeficienta noteikšana.
5. Lekcija: Būvjavas un izstrādājumi uz minerālo saistvielu bāzes – 2 h. Laboratorijas darbs: Šķembu pārbaudes – 2 h. Praktiskais darbs: Būvniecības, būvmateriālu un būvtehnoloģijas izstādes apmeklējums.
6. Lekcija: Betoni un uz tiem attiecināmie standarti – 2 h. Laboratorijas darbs: Šķembu pārbaudes un Ģipša pārbaudes – 2 h. Praktiskais darbs: Atskaite par Būvniecības, būvmateriālu un būvtehnoloģijas izstādes apmeklējumu.
7. Lekcija: Dzelzsbetons un konstrukcijas no tā – 2 h. Laboratorijas darbs: Ģipša pārbaudes un Cementa paraugu pārbaudes -2 h. Praktiskais darbs: Cementa un dzelzsbetona rūpnīcu apmeklējums.
8. Lekcija: Būvkeramika – 2 h. Laboratorijas darbs: Cementa paraugu pārbaudes un Smagā betona aprēķins – 2 h. Kontroldarbs: 4., 5., 6. un 7. lekcijas mācību vielas apjoms. Praktiskais darbs: Atskaites sagatavošana par cementa un dzelzsbetona rūpnīcu apmeklējumiem.
9. Lekcija: Stikls un citi kausētie iežu izstrādājumi. Ugunsdrošie materiāli – 2 h. Laboratorijas darbs: Smagā betona aprēķins un izgatavošana – 2 h. Praktiskais darbs: SIA "KNAUF" apmeklējums (ģipša un uz tā bāzes produktu ražošana).
10. Lekcija: Siltumizolācijas un akustiskie materiāli – 2 h. Laboratorijas darbs: Smagā betona izgatavošana un ģipša paraugu testēšana – 2 h. Praktiskais darbs: Atskaites sagatavošana par ģipša ražošanu un izstrādājumiem no ģipša.
11. Lekcija: Bitumens, darva un būvmateriāli uz to bāzes – 2 h. Laboratorijas darbs: Cementa paraugu testēšana un šūnu betona izgatavošana – 2 h. Praktiskais darbs: ievads reoloģijā.
12. Lekcija: Metāli – 2 h. Laboratorijas darbs: Krāsu paraugu sagatavošana un koksnes pārbaudes – 2 h. Kontroldarbs: 8., 9., 10. un 11. lekcijas mācību vielas apjoms. Praktiskais darbs: būvmateriālu dinamiski mehāniskā analīze.
13. Lekcija: Polimēru būvmateriāli – 2h. Laboratorijas darbs: Krāsu paraugu testēšana un smagā betona vidējās stiprības un klases noteikšana – 2 h. Praktiskais darbs: būvmateriālu siltumvadītspēja.
14. Lekcija: Lakas un krāsas – 2 h. Laboratorijas darbs: Koksnes un šūnu betona pārbaudes – 2 h. Praktiskais darbs: standarti, ICS grupa 91, Būvmateriāli un būvniecība.
15. Lekcija: Kokmateriāli – 2 h. Laboratorijas darbs: Bitumena pārbaudes – 2 h. Praktiskais darbs: Būvmateriālu veikala apmeklējums.

16. Lekcija: 3D tehnoloģijas un būvmateriāli – 2 h. Laboratorijas darbs: Ķieģeļu pārbaudes – 2 h. Kontroldarbs: 12., 13., 14. un 15. lekcijas mācību vielas apjoms. Praktiskais darbs: Atskaite par būvmateriālu veikala apmeklējumu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un verbāli aizstāvēti laboratorijas un praktisko darbu protokoli. Izstrādāti laboratorijas un praktisko darbu konspekti, atskaites. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Laboratorijas un praktisko darbu materiāli ir apkopoti vienā ātršuvējā, kuru iesniedz vienu nedēļu pirms eksāmenu sesijas. Lai tiktu pie eksāmena kārtošanas, jābūt iesniegtai aizstāvēto laboratorijas un praktisko darbu mapei. Nokārtots rakstiski-mutiskais eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: vielas blīvuma noteikšana – 2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
2. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: vielas blīvuma un tilpummasas noteikšana – 2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
3. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Tilpummasas noteikšana un smilšu pārbaudes – 2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
4. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Smilšu pārbaudes – 2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
5. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Šķembu pārbaudes – 2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
6. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Šķembu pārbaudes un Ģipša pārbaudes – 2 h. Atskaites izstrāde par Būvniecības, būvmateriālu un būvtehnoloģijas izstādes apmeklējumu – 3 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
7. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Ģipša pārbaudes un Cementa paraugu pārbaudes -2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
8. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Cementa paraugu pārbaudes un Smagā betona aprēķins – 2 h. Atskaites sagatavošana par cementa un dzelzsbetona rūpnīcu apmeklējumiem – 3 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
9. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Smagā betona aprēķins un izgatavošana – 2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
10. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Smagā betona izgatavošana un ģipša paraugu testēšana – 2 h. Atskaites sagatavošana par ģipša ražošanu un izstrādājumiem no ģipša – 3 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
11. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Cementa paraugu testēšana un šūnu betona izgatavošana – 2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
12. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Krāsu paraugu sagatavošana un koksnes pārbaudes – 2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
13. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Krāsu paraugu testēšana un smagā betona vidējās stiprības un klases noteikšana – 2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
14. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Koksnes un šūnu betona pārbaudes – 2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
15. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Bitumena pārbaudes – 2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
16. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Ķieģeļu pārbaudes – 2 h. Atskaites izstrāde par būvmateriālu veikala apmeklējumu. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.

PIEZĪME: students patstāvīgi sagatavo ar roku rakstītu konspektu par uzskaitītām laboratorijas darbu tēmām pirms laboratorijas darba norises, tas ir, ierodas uz laboratorijas darbu nodarbību ar teorētisko zināšanu bāzi par laboratorijas darbā veicamo uzdevumu. Konspekti veicami uz A4 formāta lapas, kuru pēc tam iešuj kopējā mapē (students var sagatavot sev paliekošas konspekta kopijas, jo kopējo darbu mapi eksāmenā nodod mācībspēkam).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskos un laboratorijas darbus mācībspēki novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību un nodefinētajām prasībām (aprēķināti rezultāti, uzrādītas mērvienības; skaidri, saprotami un izlasāmi uzrakstīts; strīpojumi ir aizklāti ar balto korektoru; kā rakstāmrīks izmantojama lodīšu pildspalva, laboratorijas un praktisko darbu protokoliem jābūt parakstītiem). Visus darbus noformē atbilstoši VBF studentu darbu noformēšanas metodiskiem norādījumiem. Studiju rezultātu vērtēšanas papildkritēriji: attieksme, informācijas atbilstība un korektums; zināšanu, prasmju un kompetences demonstrēšana aizstāvot laboratorijas darbus.

Obligātā literatūra

1.Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990. 252 lpp.
2. Laboratorijas darbu praktikums būvmateriālos. RTU, LLU; Sast. I.Šulcs, V.Zvejnieks, A.Zīle, J.Skujāns, A.Šteinerts. Jelgava: LLU, 1994. 158 lpp.

3. Ashby M., Shercliff A., Cebon D. Materials engineering, science, processing and design. Oxford, UK; Burlington, MA: Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2007. 514 p. E-grāmata. Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu datubāzē “EBSCO eBook Academic Collection”

Papildliteratūra

1. 2. Askeland D.R., Wright W. J. The science and engineering of materiāls. 7th edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. 870 p.
2. 2. Chudley R., Greeno R. Building Construction Handbook. 10th edition. London ;New York: Routledge, 2014. 966 p. ISBN13: 978-0-415-83638-8

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls “Būvinženieris” http://www.buvinzenierusavieniba.lv/zurnals
2. Būvniecības nozares medijs https://abc.lv/
3. Žurnāls “Construction and Building Materials” https://www.sciencedirect.com/journal/construction-and-building-materials

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Būvniecība (pilna laika) obligātajā daļā, 1.kurss