Kursa kods BūvZ2059

Kredītpunkti 3

Ievads specialitātē

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2020

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

author lekt.

Simona Cīrule

Mg. proj. mgmt.

Kursa anotācija

Ievads specialitātē
Studiju kurss sniedz priekšstatu par studijām kā apmācības procesu, Latvijas Lauksaimniecības universitātes mērķiem, uzdevumiem un struktūru, iepazīstina ar LLU normatīvajiem dokumentiem un studiju bāzi. Kursā tiek sniegta informācija par Vides un būvzinātņu fakultātes struktūru un tradīcijām, dots ieskats Jelgavas pilsētas, LLU un pils vēsturē. Studenti gūst pirmo priekšstatu par Zemes ierīcības specialitāti un tās aktuālajiem uzdevumiem, iepazīstas ar studiju plānu, iepazīstas ar LLU Fundamentālās bibliotēkas datu bāzēm, bibliogrāfiskās informācijas ieguvi.

Lietvedība
Studenti iegūst izpratni par dokumentu pārvaldību un to reglamentējošo tiesību aktu prasībām, dokumentu apriti, pārvaldes dokumentu sistēmu un tajā ietilpstošo dokumentu grupām, dokumentu termiņiem, elektroniskajiem dokumentiem un parakstiem. Studenti izprot un iegūst prasmes par atšķirībām starp pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpstošajām dokumentu grupām, to izstrādāšanas un noformēšanas prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Ievads specialitātē
1. Spēj izprast zināšanu apgūšanas specifiku augstskolā - patstāvīgie, praktiskie darbi.
2. Zina un spēj pielietot studiju procesā LLU normatīvos aktus - patstāvīgie, praktiskie darbi.
3. Spēj patstāvīgi studiju procesā pielietot bibliogrāfiju - patstāvīgie, praktiskie darbi.
4. Pārzin zemes ierīcības specialitātes darbības virzienus valsts un privātajās institūcijās - patstāvīgie, praktiskie darbi.

Lietvedība
1. Zina un izprot vispārējās tehniskās prasības dokumentu noformēšanā, un saprot dokumentu valodu - patstāvīgie, praktiskie darbi.
2. Zina un izprot pārvaldes dokumentu sistēmu un tajā ietilpstošās dokumentu grupas un ietilpstošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības - patstāvīgie, praktiskie darbi.
3. Spēj izstrādāt atbilstošas dokumentu veidlapas un dokumentus, piešķirot tiem juridisku spēku - patstāvīgie un praktiskie darbi.
4. Spēj atrast, izprast un praktiski pielietot tiesību normas dokumentu pārvaldībai - patstāvīgie, praktiskie darbi.
5. Spēj pielietot pārvaldes dokumentu sistēmu un tajā ietilpstošo dokumentu grupu izstrādāšanas atšķirības un nepieciešamību - patstāvīgie, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Ievads specialitātē
1. Studiju kursa „Ievads specialitātē” saturs. Studiju norise un prasības (lekcija1h)
2. Zināšanu apgūšanas specifika augstskolā (lekcija1h)
3. Studentu pašpārvaldes loma un uzdevumi (lekcija1h)
4. Ieskats Jelgavas pilsētas vēsturē, Jelgavas pilsētas muzejs - Akademia Petrina (lekcija 1h)
1.praktiskais darbs – Jelgavas pils muzeja apmeklējums (2h)
5. LLU un pils vēsture. (lekcija 1h)
2.praktiskais darbs –LLU un pils muzeja apmeklējums (2h)
6. LLU struktūra un normatīvie dokumenti (lekcija 2 h)
3.praktiskais darbs – iepazīšanās ar LLU normatīvajiem dokumentiem un to pielietošana (2h)
7. Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) vēsture, VBF struktūra un tradīcijas (lekcija 1h)
8. Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras vesture un sastāvs (lekcija 1h)
9. VBF prasības studiju darbu izstrādāšanā un noformēšanā (lekcija 1h)
3.praktiskais darbs – VBF prasību studiju darbu izstrādāšanā un noformēšanā pielietošana (4h)
10. Bibliogrāfijas pamati. LLU bibliotēkas struktūra, grāmatu fonds, bibliotēkas izmantošanas noteikumi (lekcija 1h)
4.praktiskais darbs - iepazīšanās ar LLU FB katalogiem, informācijas sameklēšana (4h)
11. Profesija ”Zemes ierīcības inženieris” un tās aktualitātes (lekcija 1h)
12. Profesionālā bakalaura studiju programma “Zemes ierīcība un mērniecība” mērķis, uzdevumi un studiju plans (lekcija1h)
13. Zemes ierīcības specialitātes profesionālās organizācijas (lekcija1h)
14. Valsts Zemes dienests (VZD) struktūra un uzdevumi (lekcija 1h)
5.praktiskais darbs - Vizīte VZD Zemgales reģionālajā nodaļā (2 h)
15. Mērniecības firmu darba specifika (lekcija 1h)

Lietvedība
1. Dokumentu pārvaldību reglamentējošie normatīvie akti. (Lekcija 1 h)
2. Tehniskās prasības dokumentu noformēšanā un dokumentu valoda. (Lekcija 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
3. Organizatoriskie dokumenti. (Lekcija 1h, praktiskie darbi – 1 h)
4. Rīkojuma dokumenti. (Lekcija 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
5. Privāto un publisko tiesību līgumi. (Lekcija 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
6. Personāla dokumenti. (Lekcija 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
7. Sarakstes dokumenti (korespondence). (Lekcija 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
8. Faktus fiksējošie dokumenti. (Lekcija 1 h, praktiskie darbi – 1 stunda)
Tests (par iepriekš apgūtām tēmām dokumentu pārvaldībā). (Praktiskie darbi – 1 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido:
• rakstiskais ieskaites darbs par “Ievads specialitātē” daļas teorētisko apguvi.
• tests par “Lietvedības” daļas apguvi
• praktiskās nodarbības LLU mācību pētījumu saimniecībā "Vecauce" (2 dienas)
• izpildīti patstāvīgie darbi

• saņemts vērtējums par praktiskajiem darbiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa profesionālo kompetenču apgūšanai. nepieciešamās docētāju norādītās zinātniskās un studiju literatūras (LLU normatīvo dokumentu, monogrāfijas, zinātniskie raksti un to krājumi, konferenču un semināru materiāli, specializēti zinātniski periodiskie izdevumi) studijas.
Praktisko darbu aprakstu sagatavošana pēc docētāju noteiktā apjoma.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Ieskaite saņemama pēc zināšanu pārbaudes rakstiskā ieskaites darba “Ievads specialitātē” daļā un testa “Lietvedība” daļā studiju kursa noslēgumā un apkopojot studiju kursā praktisko un patstāvīgo darbu izpildes rezultātus.
2. Pēc praktisko darbu izpildes (tai skaitā praktisko darbu izpildes LLU mācību pētījumu saimniecībā "Vecauce") un to aprakstu sagatavošanas tiek izvērtēts:
Ievads specialitātē daļā -
vai studenti demonstrē zināšanas un kritisku izpratni par zināšanu apgūšanas specifiku augstskolā, izprot un spēj atbildīgi pielietot LLU normatīvos dokumentus, vai studenti ir ieguvuši prasmes patstāvīgi un atbildīgi pielietot bibliogrāfijas materiālus, kā arī vai pārzin zemes ierīcības specialitātes darbības virzienus valsts un privātajās institūcijās
Lietvedība daļā:
vai studenti demonstrē zināšanas un izpratni par dažādu dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām, spēj patstāvīgi izstrādāt atbilstošas dokumentu veidlapas un dokumentus, piešķirot tiem juridisku spēku, spēj pielietot pārvaldes dokumentu sistēmu un tajā ietilpstošo dokumentu grupu izstrādāšanas atšķirības un nepieciešamību

Obligātā literatūra

1. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: MK noteikumi Nr. 558 [tiešsaiste] . Pieņemts: 04.09.2018. Stājas spēkā 07.09.2018. [Skatīts 17.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
2. Dokumentu juridiskā spēka likums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts 06.05.2010. Stājas spēkā 01.07.2010. ar grozījumiem [Skatīts 17.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/210205-dokumentu-juridiska-speka-likums
3. Arhīvu likums: LR likums [tiešsaiste] ieņemts: 11.02.2010. Stājas spēkā 01.01.2011. ar grozījumiem [Skatīts 17.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=205971
4. Elektronisko dokumentu likums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts; 31.10.2002. Stājas spēkā 01.01.2003. ar grozījumiem [Skatīts 17.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/68521-elektronisko-dokumentu-likums
5. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2017. 240 lpp.
6. Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2013. 316 lpp.

Papildliteratūra

Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: www.likumi.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Republikas oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”. Pieejams: www.vestnesis.lv
2. Akadēmiskā terminu datubāze “AkadTerm”. Pieejams: www.termini.lza.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Zemes ierīcība un mērniecība”
Pilna un nepilna laika studijās 1.semestrī