Kursa kods BūvZ2058

Kredītpunkti 9

Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā243

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits72

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits147

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2020

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Jekaterina Smirnova

Mg. sc. ing.

author pasn.

Vita Celmiņa

Ph.D.

author

Arturs Gaurilka

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

MicroStation un AutoCad
Studenti gūst ieskatu rasēšanas programmu vēsturē, iepazīstas ar jaunāko programmu pielietojumu, to pozitīvajām un negatīvajām īpašībām; iepazīstas ar inženierprojektēšanas programmām MicroStation un AutoCad, ar programmu darba vidi un to izmantošanu topogrāfisko un situācijas plānu zīmēšanā, kā arī citu grafisku materiālu sagatavošanā, platību noteikšanas un projektēšanas darbos. Studenti iemācās rasēt dažādus arhitektūras elementus, noformēt plānus un citus zīmējumus, un sagatavot printēšanai MicroStation un AutoCad vidē.
Programmēšanas pamati
Kursa ietvaros tiek apskatīti programmēšanas valodu veidi un uzbūves principi, kā arī programmēšanas valodu pamatelementi – datu tipi, mainīgie, matemātiskie un nosacījuma operatori, cikli un masīvi. Studenti iegūs praktiskās iemaņas vienkāršu programmu veidošanā, izmantojot programmēšanas valodas C++, C# un LISP.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

MicroStation
1. Pārzin programmas MicroStation darbības principu, par MicroStation iespējām topogrāfisko plānu un citu grafisku materiālu zīmēšanā, platību noteikšanā un projektēšanā. Zināšanas novērtējamas laboratorijas darbu izstrādes gaitā.
2. Prot, izmantojot dažādas zīmēšanas, rediģēšanas un citas paletes, zīmēt topogrāfiskos plānus un cita veida grafiskos materiālus. Prot plānus koriģēt un sagatavot izzīmēšanai. Prasmes novērtējamas kontroldarbu un laboratorijas darbu laikā.
3. Spēj patstāvīgi risināt uzdevumus un, saskaroties ar problēmām, tās risināt patstāvīgi; izmantojot MicroStation zīmēt plānus un piemērot topogrāfiskos apzīmējumus plānu noformēšanai. Kompetences novērtējamas patstāvīgo darbu un kontroldarbu izpildē.

AutoCad
1. Pārzin un izprot principus saistībā ar datorprogrammas AutoCad pielietošanu grafisko materiālu sagatavošanā - mutisks tests.
2. Spēj izmantot programmas galvenos rīkus un komandas projektēšanā - kontroldarbs.
3. Prot definēt uzdevumu, izvēlas projektēšanas metodi un rīkus un izstrādā individuālu grafisku materiālu - patstāvīgais darbs.

Programmēšanas pamati
1. Pārzin programmēšanas valodu C++, C# un LISP galvenajiem jēdzieniem un lietošanas iespējām.
2. Izprot programmas struktūras veidošanas principus.
3. Prot veidot un atkļūdot vienkāršās programmas.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
MicroStation
1. Datorprogrammas MicroStation iespējas un darba vide. (2h)
2. MicroStation darba vides sakārtošana; darbs ar skatiem. (2h)
3. Koordinātu sistēma, nullpunkts. Darba vienības, to nomaiņa. (3h)
4. Darbs ar peli, pielipšanas režīms. Darbs ar līmeņiem (slāņiem). (3h)
5. Palešu aktivizēšana, lineāro elementu zīmēšanas palete. (3h)
6. Daudzstūru palete, noslēgtu laukumu aizpildījuma veidi. (3h)
7. Riņķu un elipšu palete, loku palete. Multilīnijas (saliktas līnijas) un darbības ar tām. (3h)
8. Precīzās ievades lietošana. (2h)
9. Manipulācijas palete. (3h)
10. Atribūtu maiņas palete. Modifikācijas palete. (3h)
11. Darbs ar elementu kopām, elementu iezīmēšana. Žoga izmantošana. Teksta palete. Teksta atribūti. (3h)
12. Zīmēšana izmantojot pielipšanu divu līniju krustpunktā. Būves plāna zīmēšana. (4h)
13. Dimensiju izlikšanas palete. Elementu sadalīšanas un apvienošanas palete. (3h)
14. Atbalsta datnes un to pievienošana. Datnes fragmenta kopēšana, saglabājot koordinātas (3h)
15. Situācijas un robežplāna zīmēšana. (4h)
16. Individuāla dizaina izstrāde MicroStation vidē. (4h)

AutoCad
1. Datorprogrammas AutoCad iespējas un darba vide. (1h)
2. Galveno AutoCad programmas komandu iepazīšana un pielietošana. Rasēšanas rīkjoslas, darba vides konfigurācija. (2)
3. Rasēšana. (2h)
4. Vienkārša teksta un „Multi” teksta veidošana un izmantošanas priekšrocības. (2h)
5. Izmēru līnijas konfigurēšana. Izmēru līniju izlikšana. (2h)
6. Darbs slāņos, jaunu slāņu izveide. (2h)
7. Bloku izveide, to modificēšana. (2h)
8. Automātisko tabulu izveidošana. (2h)
9. Rasējumu sagatavošana izdrukai (lapas noformēšana), rasējumu izdruka. (1h)

Programmēšanas pamati
1. Ievads programmēšana. Programmēšanas valodu veidi. Programmēšanas rīki. (2h)
2. C++ un C# programmēšanas valodas. Vienkāršas programmas. Programmēšanas valodas C++ un C# pamatjēdzieni: klase, klases elementi, metode main().(2h)
3. Klase Console un ievadizvade. Pamata ievadizvades operatori. (2h)
4. Mainīgo izveidošana, vērtību piešķiršana un izvadīšana C++ un C# valodās. (2h)
5. Datu tipi un to izmantošanas iespējas. (2h)
6. Datu tipi un to izmantošanas iespējas. Matemātiskas operācijas ar mainīgajiem. (2h)
7. Nosacījumu operatori if un switch. (2h)
8. Cikla operators for. Cikla operators while un do..while. Cikla operators foreach. Īpatnības darbā ar simbolrindu. (2h)
9. Masīva jēdziens. Masīvu dimensija. Masīva maziņojums un izveidošana. Masīvu izmantošana. Masīva īpašības. (2h)
10. Masīva metodes. Pamatdarbības ar viendimensiju masīviem. Pamatdarbības ar daudzdimensiju un robainiem masīviem. (2h)
11. Funkcijas un parametri. Funkciju izmantošana. Funkciju definīcija un izsaukšana. Operators return. (2h)
12. LISP programmēšanas valoda. LISP programmēšanas valodas sintakse un bāzes konstrukcijas. (2h)
13. Datu ievadīšana un izvadīšana. (2h)
14. Datu tipi un mainīgie. (2h)
15. Vienkāršu funkciju izveidošana un izmantošana. (2h)
16. Noslēguma lekcija par programmēšanas valodu iespējām. (2h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Katra daļa noslēdzās ar vērtējumu (atzīmi), galarezultāts svērtais vidējais
MicroStation
Jābūt izstrādātiem visiem plānotajiem vingrinājumiem, uzzīmētiem un ieskaitītiem patstāvīgajiem darbiem un nokārtotiem 2 kontroldarbiem.

AutoCad
Ieskaite būs, ja ir izstrādāts individuāls uzdevums, un ir pozitīvi sarunas rezultāti par kursa saturu.

Programmēšanas pamati
Jābūt izpildītiem visiem C+ un C# praktiskajiem darbiem, par tēmām:
1. Vienkārša programma
2. Pamata ievadizvades operatori
3. Mainīgo definēšana, iebūvēto datu tipu izmantošana, matemātiskas operācijas ar mainīgajiem
4. Nosacījuma operatori
5. Cikla operatori
6. Darbs ar masīviem
Jābūt izpildītiem visiem LISP praktiskajiem darbiem, par tēmām:
1. Datu ievadīšana un izvadīšana
2. Mainīgo definēšana, iebūvēto datu tipu izmantošana
3. Vienkāršu funkciju izveidošana un izmantošana
Jābūt uzrakstītiem 2 kontroldarbiem par tēmā:
1. C++ un C# programmu izveide
2. LISP programmu izveide

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

MicroStation
1. Patstāvīgais darbs: individuāla grafiskā materiāla – dizaina izstrāde, pielietojot laboratorijas darbu laikā apgūtās iemaņas un saskaņā ar pasniedzēja norādījumiem.
2. Patstāvīgais darbs: zemes vienības plāna sastādīšana un noformēšana pēc attiecīgas teritorijas uzmērīšanas abrisa un punktu koordinātām.

AutoCad
Patstāvīgo darbu ietvaros students izstrādā individuālu grafisko materiālu, saskaņā ar pasniedzēju norādījumiem.

Programmēšanas pamati
Katru nedēļu studenti saņem jaunu praktisko uzdevumu, kuru ir nepieciešams izpildīt un atrādīt nedēļas laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

MicroStation
Kursa atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no patstāvīgo darbu vidējā vērtējuma (20%) un kontroldarbu vidējā vērtējuma (80%).

AutoCad
Students spēj apliecināt iegūtās iemaņas darbā ar AutoCad, aizstāvot individuāli izstrādāto grafisko materiālu.

Programmēšanas pamati
Kursa daļas Programmēšanas pamati atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no praktisko darbu vidējā vērtējuma (40%) un kontroldarbu vidējā vērtējuma (60%).

Obligātā literatūra

MicroStation
1. Bīmane I., Platonova D., Brants A. MicroStation pamati. Metodiskie materiāli. LLU. Jelgava, 2012. 65 lpp.
2. Digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskā instrukcija. Mērogi 1: 250; 1: 500; 1: 1000. Latvijas Republikas VZD, Rīgā, 2003 [tiešsaiste]. [Skatīts 17.03.2020.]. Pieejams: https://www.vzd.gov.lv/files/topo_instr_2003_96e2b.pdf
3. Digitālā virsmas modeļa veidošana ar Bentley PowerSurvey. Rīga, 2006.
4. Apvidus topogrāfiskā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Latvijas Mērnieku biedrība, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija, A. Auziņš, M. Reiniks. Rīga, 2014. 79 lpp. [tiešsaiste]. [Skatīts 17.03.2020.]. Pieejams: http://lmb.lv/wp-content/uploads/2014/09/ATU_30092014.pdf

AutoCad
1. Peļiņins A., Spalis G. Automatizētā projektēšana AutoCad vidē. Rīga: Jumava 1999. 155 lpp.
Mozga N. Automatizētā projektēšana ar AutoCAD 2007: pašmācības grāmata. Rīga: Mācību grāmata, 2007. 138 lpp.
2. Peļiņins A., Spalis G. AutoCAD Datorizētā projektēšana. Rīga: Jumava 2003.
Peļiņins A., Spalis G. AutoCAD 2006 datorizētā projektēšana: mācību līdzeklis. Rīga: J.L.V., 2008. 218 lpp.

Programmēšanas pamati
1. Ieviņš R. Programmēšanas pamati : C++ un Java. Rīga: Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, 2018.
2. Malik D.S. C++ programming : from problem analysis to program design. Boston, Ma. : Course Technology, Cengage Learning, 2011.
Quinn R. Hands-On System Programming with C++ : build performant and concurrent Unix and Linux systems with C++17. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2018. 536 p.
3. Gross C. Beginning C# 2008 : from novice to professional. Berkeley Cal.: Apress, 2007.
4. Common Lisp [tiešsaiste] [skatīts 12.03.2020.]. Pieejams: https://lisp-lang.org/

Papildliteratūra

MicroStation
1. Apzīmējumi topogrāfiskai kartei mērogā 1: 50 000. LR VZD Kartogrāfijas pārvalde. Rīga, 2000.
2. Apzīmējumi topogrāfiskajai kartei mērogā 1: 10 000. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Kartogrāfijas departaments. Rīga, 2007. Nav lielākajās b-kās. Topogrāfiskās kartes [tiešsaiste]. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. [tiešsaiste] [skatīts 10.03.2020.]. Pieejams: http://map.lgia.gov.lv/index.php

AutoCad
1. Grants V., Skadiņš U., Petzāls D. Datormācība. Metodiskie materiāli. ESF Projekta ietvaros izstrādātie materiāli. 2006. 23 lpp.

Programmēšanas pamati
1. .NET Development [tiešsaiste] [skatīts 10.03.2020.]. Pieejams: https://dotnet.microsoft.com/

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās