Kursa kods BūvZ2057

Kredītpunkti 1.50

Ceļi un tilti I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author

Arturs Gaurilka

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3113, Ģeotehnika

Ģeol4001, Inženierģeoloģija

Aizstātais kurss

BūvZB036 [GBUVB036] Ceļi un tilti I

Kursa anotācija

Studējošie apgūst vispārīgas ziņas par autoceļiem, ceļu tehnisko projektu, ceļu klasifikāciju, automobiļa kustību ceļā, ceļa izveidojumu plānā, ceļa garenprofilu, ceļa šķērsprofila veidiem un raksturīgajiem parametriem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: vispārīgas zināšanas par autoceļiem, to klasifikāciju un tehniskā projekta sastāvu.
Prasmes: spēj veikt ceļa galveno parametru aprēķinus.
Kompetences: spēj orientēties ceļu tehniskajā projektā - plānā, garenprofīlā un šķērprofīlos. Ieskaite ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Autoceļu vispārīgs raksturojums. Ceļu klasifikācija. (1h)
2. Automobiļu kustība ceļā. Automobiļa bremzēšanas ceļa garums.(1h)
3. Autoceļu tehniskais projekts. (1h)
4. Ceļa šķērsprofili un to elementi. (1h)
5. Ceļa izveidojums plānā. Ceļa trases plāns. – (2h)
6. Centrbēdzes spēku iedarbība uz automobili kustībā pa līkni. –(2h).
7. Brauktuves paplašinājums ceļa līknēs. Ceļa plāna līkne. - (2h).
8. Ceļa virāža un tās izveidojums. – (2h).
9. Ceļa redzamības attālums un tā noteikšana.(1h)
10. Ceļa garenprofils. Ceļa profila līknes. – (2h.)
11. Ceļa klātne. Ceļa brauktuves konstrukcija.(1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīti praktiskie darbi un kontroldarbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Praktiskais darbs: Ceļa trases izvēle plānā.
2. Praktiskais darbs: Ceļa normālprofila izvēle.
Gatavošanās kontroldarbam par teorētisko vielu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskajos darbos un kontroldarbā uzrādītās zināšanas un prasmes.

Obligātā literatūra

1. Naudžuns J. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums. Rīga, 2006. E-grāmata, pieejams: http://www.bf.rtu.lv/documents/nvsd/materiali/acelu_proj_trase.pdf. 2. Wright P. H. Highway engineering. 6th ed. New York etc.: John Wiley & Sons, cop. 1996. 680 p. 3. Zariņš A., Naudžuns J. Autoceļu projektēšanas pamatkurss. Metodisks materiāls. Rīga, 2007. 119 lpp. 4. Славуцкий А.К., Носов В.П. Сельскохозяйственные дороги и площадки: Учебник для вузов. Москва: Агропромиздат, 1986. 446 c.

Papildliteratūra

1. Middleton C.R., Fidler A., Vardanega P.J. Bridge monitoring: a practical guide. London: ICE Publishing, 2016. 120 lpp.
2. Drēska A. Meža autoceļi. Jelgava, 2014. 121 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 06.04.2018.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/lv/raksts/2017-04-04/dreska-a-meza-autoceli.
3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana: palīglīdzeklis studentiem. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LVS 190-1:2000. Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase.
2. LVS 190-2:2007/A2:2013 LV. Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili.
3. LVS 190-3:2012 LV Ceļu projektēšanas noteikumi. 3. daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli.
4. LVS 190-5: 2011. Ceļu projektēšanas noteikumi. 5. daļa: Zemes klātne.

Piezīmes

Obligāts kurss Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība” un Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība".