Kursa kods BūvZ2056

Kredītpunkti 4.50

Būvmateriāli I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Lekcijās: studiju kursā studenti iegūst pamatzināšanas par plašāk lietojamiem būvmateriāliem un būvizstrādājumiem, to būtiskām tehniskām īpašībām un izmantošanu būvniecībā. Teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praktiskajās nodarbībās, kā arī laboratorijas darbos, kuros studenti iepazīstas ar dažu plašāk lietotu būvmateriālu īpašībām un to testēšanas metodēm. Lekcijās īsumā tiek apskatīts teorētiskais kurss. Vispārējo tēmu apguvei studenti tiek orientēti galvenokārt uz mācību literatūru. Lekcijās uzsvars tiek likts uz jaunajiem materiāliem un to pielietojumu, par kuriem informācija nav mācību grāmatās.
Laboratorijas darbos: studenti pirms laboratorijas darbiem izstrādā atbilstošās tēmas konspektus – teorētiski iepazīst konkrētā būvmateriāla pārbaudes algoritmu (testēšanas metodiku). Laboratorijas darba laikā praktiski izstrādā un novēro (dokumentē - pieraksta, foto fiksāža) eksperimenta - testa procesu, analizē iegūtos rezultātus, sniedz rakstiskus secinājumus. Laboratorijas darbus un to konspektus izstrādā, aizstāv un iešuj kopējā mapē.
Praktiskos darbos:
• studenti uzklausa teorētisko ievadu un novēro praktisku atbilstošā procesa demonstrējumu, veic dokumentēšanu, izstrādā protokolu (novērojums, analīze, secinājumi). Praktisko darbu protokolus izstrādā, aizstāv un iešuj kopējā mapē ar laboratorijas darbiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: nobeidzot studiju kursu, studentiem jāzina būvniecībā plašāk lietojamo būvmateriālu un būvizstrādājumu svarīgākās tehniskās īpašības, to testēšanas metodes un izmantošanas iespējas, jāprot izvēlēties būvmateriālus konkrētu būvdarbu veikšanai, jāpārzina būvizstrādājumu aprites pamatnoteikumus, kā arī jābūt kompetentam (spējīgam) analizēt būvizstrādājumu testēšanas pārskatus un būvizstrādājumu atbilstību konkrētam lietošanas mērķim. Zināšanu vērtēšana: tiek rakstīti kontroldarbi – teorijas jautājumi, uzdevumu risināšana.
Prasmes: prasmes izvēlēties tehnoloģisko paņēmienu materiālu iegūšanai, vadoties pēc nepieciešamajām noteiktām īpašībām un pielietojuma. Spēja izvēlēties labāko materiālu konkrētam pielietošanas gadījumam, lai iegūtu nepieciešamo rezultātu (prasmju vērtēšana: laboratorijas un praktisko darbu atskaites – protokoli - konspekti).
Kompetence: spēj izvērtēt un racionāli pamatot būvmateriālu izvēli, pielietot būvnormatīvus un atbilstošus standartus, lietot profesionālo terminoloģiju (kompetences vērtēšana: laboratorijas un praktisko darbu verbāla aizstāvēšana).
Kursa gala vērtējums ir ieskaite ar atzīmi, kas ir summārais Zināšanas + Prasmes + Kompetence vērtējums.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievirzes lekcija:prasības studiju kursa apguvei, kontroldarba un individuālo uzdevumu izsniegšana, skaidrošana. – 2 h. Laboratorijas darbi: Ievadinstruktāža un vielas blīvuma noteikšana – 2 h. Praktiskais darbs: Pulverveida materiāla iegūšana.
2. Lekcija: Būvmateriālu tehniskās īpašības un to noteikšanas paņēmieni; būvizstrādājumu testēšanas standarti (ICS grupa 91, Būvmateriāli un būvniecība) – 2 h. Laboratorijas darbi: Vielas blīvuma un tilpummasas noteikšana – 2 h. Praktiskais darbs: Ievads pulverveida materiāla morfoloģijā.
3. Lekcija: Dabīgie akmens materiāli – 2 h. Laboratorijas darbs: Tilpummasas noteikšana un smilšu pārbaudes – 2 h. Praktiskais darbs: Ievads porozimetrijā.
4. Lekcija: Akmens materiālu blīvuma un tilpummasas noteikšana – 2 h. Laboratorijas darbs: Šķembu pārbaudes – 2 h. Praktiskais darbs: Elastības moduļa un Puasona koeficienta noteikšana.
5. Lekcija: Būvniecībā izmantojamie metāli, metālu pretkorozijas aizsardzība – 2 h. Laboratorijas darbs: Smagā betona izgatavošana un pārbaudes – 2 h.
6. Lekcija: Betonu un būvjavu pildvielas; smilšu un šķembu testēšana – 2 h.
7. Lekcija: Minerālās saistvielas, to veidi un galvenās īpašības – 2 h.
8. Lekcija: Būvģipša pārbaudes – 2 h.
9. Lekcija: Betoni, to veidi un galvenās īpašības; betonu klasifikācija un testēšana – 2 h.
10. Lekcija: Dzelzsbetons un dzelzsbetona industriālie būvizstrādājumi – 2 h.
11. Lekcija: Būvkeramikas materiāli un izstrādājumi – 2 h.
12. Lekcija: Stikla un petrurģijas izstrādājumi – 2 h.
13. Lekcija: Kokmateriāli un izstrādājumi no koksnes – 2h.
14. Lekcija: Koksnes pārbaudes – 2 h.
15. Lekcija: Laboratorijas darbos izgatavoto kontrolparaugu pārbaudes – 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un verbāli aizstāvēti laboratorijas un praktisko darbu protokoli. Izstrādāti laboratorijas, praktisko un individuālo darbu konspekti, atskaites. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Laboratorijas un praktisko darbu materiāli ir apkopoti vienā ātršuvējā. Lai ieskaitītu studiju kursu, jābūt iesniegtai aizstāvēto apvienotai laboratorijas un praktisko darbu mapei.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: vielas blīvuma noteikšana – 2 h. Lekciju un praktiskā darba materiāla studijas – 2 h.
2. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: vielas blīvuma un tilpummasas noteikšana – 2 h. Lekciju un praktiskā darba materiāla studijas – 2 h.
3. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: smilšu pārbaudes – 2 h. Lekciju un praktiskā darba materiāla studijas – 2 h.
4. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: šķembu pārbaudes – 2 h. Lekciju un praktiskā darba materiāla studijas – 2 h.
5. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Smagā betona izgatavošana un pārbaudes – 2 h. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
6. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
7. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
8. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
9. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
10. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
11. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
12. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
13. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
14. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
15. Lekciju materiāla studijas, individuālo jautājumu konspektēšana – 2 h.
PIEZĪME: students patstāvīgi sagatavo ar roku rakstītu konspektu par uzskaitītām laboratorijas darbu tēmām pirms laboratorijas darba norises, tas ir, ierodas uz laboratorijas darbu nodarbību ar teorētisko zināšanu bāzi par laboratorijas darbā veicamo uzdevumu. Konspekti veicami uz A4 formāta lapas, kuru pēc tam iešuj kopējā mapē (students var sagatavot sev paliekošas konspekta kopijas, jo kopējo darbu mapi eksāmenā nodod mācībspēkam).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskos un laboratorijas darbus mācībspēki novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību un nodefinētajām prasībām (aprēķināti rezultāti, uzrādītas mērvienības; skaidri, saprotami un izlasāmi uzrakstīts; strīpojumi ir aizklāti ar balto korektoru; kā rakstāmrīks izmantojama lodīšu pildspalva, laboratorijas un praktisko darbu protokoliem jābūt parakstītiem). Visus darbus noformē atbilstoši VBF studentu darbu noformēšanas metodiskiem norādījumiem. Studiju rezultātu vērtēšanas papildkritēriji: attieksme, informācijas atbilstība un korektums; zināšanu, prasmju un kompetences demonstrēšana aizstāvot laboratorijas darbus.

Obligātā literatūra

1. Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990. 252 lpp.
2. Laboratorijas darbu praktikums būvmateriālos. RTU, LLU. Sast. I.Šulcs, V.Zvejnieks, A.Zīle, J.Skujāns, A.Šteinerts. Jelgava: LLU, 1994. 158 lpp.
3. Ashby M., Shercliff A., Cebon D. Materials engineering, science, processing and design. Oxford, UK; Burlington, MA: Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2007. 514 p. E-grāmata. Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu datubāzē “EBSCO eBook Academic Collection”

Papildliteratūra

1. Askeland D.R., Wright W. J. The science and engineering of materiāls. 7th edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. 870 p.
2. Chudley R., Greeno R. Building Construction Handbook. 10th edition. London; New York: Routledge, 2014. 966 p. ISBN13: 978-0-415-83638-8

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls “Būvinženieris”. Pieejams: http://www.buvinzenierusavieniba.lv/zurnals
2. Būvniecības nozares medijs. Pieejams: https://abc.lv/
3. Žurnāls “Construction and Building Materials”. Pieejams: https://www.sciencedirect.com/journal/construction-and-building-materials

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmmā "Būvniecība"