Kursa kods BūvZ2055

Kredītpunkti 2

Būvmehānika II-1

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Jānis Rasa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2054, Būvmehānika I

Fizi2006, Fizika II

Fizi2007, Fizika I

Mate1023, Matemātika I

Kursa anotācija

Kursā iegūstamas pamatzināšanas par konstrukciju un to elementu darbību slodzes ietekmē. Tiek apgūta iekšējo spēku noteikšana ar šķēlumu metodi dažādām aprēkinu shēmām; apskatītas sakarības starp iekšējām piepūlēm un spriegumiem stiepē/spiedē/liecē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Prot aprēķinos pielietot šķēluma metodi un mehānikas līdzsvara vienādojumus kolonnu un siju iekšējo spēku noteikšanai; Spēj analizēt sistēmas ģeometriju un racionāli pielietot šķēluma metodi dažādos slogojumos. 1. kontroldarbs, 1. mājasdarbs.
2. Prot aprēķinos pielietot šķēluma metodi un mehānikas līdzsvara vienādojumus kopņu iekšējo spēku noteikšanai; Spēj analizēt sistēmas ģeometriju un racionāli pielietot šķēluma metodi dažādos slogojumos. 2. kontroldarbs, 2. mājasdarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Šķēlumu metode. Iekšējo un ārējo spēku līdzsvara nosacījumi šķēlumā. (2h)
2. Iekšējo spēku (ass spēka, šķērsspēka, lieces momenta, vērpes momenta) definīcijas un zīmju likumi. Plaknes un telpiskais slogojums. (1h)
3. Sijas un kolonnas. Iekšējo piepūļu aprēķini stieņos. Piepūļu epīru konstruēšana. (3h)
4. Kopnes. Kopņu ģeometriskā analīze, statiskā noteicamība. (2h)
5. Aksiālspēku noteikšana kopnes stieņos ar mezglu metodi. (3h)
6. Aksiālspēku noteikšana kopnes stieņos ar šķēluma metodi. (3h)
7. Elastīgi deformējama ķermeņa mehānika. Huka likums. Spriegumu jēdziens. Stiepe, spiede, bīde (cirpe), liece un vērpe. Normālspriegumi un tangenciālspriegumi. Deformācijas. Elastības modulis, bīdes modulis. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens: Viens aprēķinu uzdevums par kādu no galvenajām praktiskajos darbos apskatītajām tēmām un viens teorētisks jautājums pamatzināšanu pārbaudei un diskusijai.
Priekšnosacījumi: Veiksmīgi nokārtoti 2 kontroldarbi. Patstāvīgi izpildīti un iesniegti 2 semestra laikā izsniegtie mājas darbi. Neskaidrību gadījumā studentam jābūt spējīgam koriģēt un teorētiski pamatot savu aprēķinu rezultātus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. kontroldarbs, 1. mājasdarbs: Ass spēka, šķērsspēka un lieces momenta aprēkini sijā. Piepūļu epīru konstruēšana.
2. kontroldarbs, 2. mājasdarbs: Aksiālo spēku noteikšana kopnes stieņos un kopnes ģeometriskā analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var iegūt sekmīgu atzīmi par kontroldarbu, ja vismaz 50% no aprēķina pozīcijām ir pareizi.
Mājas darbu novērtē pēc diviem kritērijiem: 1) rezultātu korektums;
2) spēja diskutēt par aprēķina procesu un rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Kepe O., Vība J. Teorētiskā mehānika.- R.: Zvaigzne, 1982.- 577 lpp.
2. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.
3. Bulavs, F. Būvmehānikas ievadkurss/ F.Bulavs, I.Radiņš. - Rīga, 2010.
4. Sozen, M. A. Understanding structures: an introduction to structural analysis, Toshikatsu Ichinose.- Boca Raton, FL: CRC Press, c2009

Papildliteratūra

1. Siliņš L., Šķiņķis C. Materiālu pretestība. Rīga: Zvaigzne, 1966.
2. Materiālu pretestība uzdevumos. J.Auzukalns, E.Ceplītis, I.Kalniņš, I.Liepiņš. Rīga: Zvaigzne, 1973. 742 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: www.llu.lv/buvmehanika
2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262

Piezīmes

Obligātais kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Būvniecība” (G0323).