Kursa kods BūvZ2054

Kredītpunkti 3

Būvmehānika I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Rasa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2007, Fizika I

Mate1023, Matemātika I

Kursa anotācija

Cieta ķermeņa mehānikas principi, līdzsvara nosacījumi un būvkonstrukciju elementu aprēķina shēmas. Dažādu sistēmu brīvības pakāpju un balstu aprēkini.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina un prot aprēķinos pielietot mehānikas līdzsvara principus punktā saejošu spēku sistēmās; spēj analizēt sistēmas ģeometriju un aprēķināt balstu reakcijas dažādos slogojumos.
1. kontroldarbs.
2. Pārzina un prot aprēķinos pielietot mehānikas līdzsvara principus plaknē izkliedētu spēku sistēmās; spēj analizēt sistēmas ģeometriju, brīvības pakāpju skaitu un aprēķināt balstu reakcijas dažādos slogojumos. 2. kontroldarbs, 1. mājasdarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Mehānikas priekšmets. (1h)
2. Statikas aksiomas. (2h)
3. Vektori un darbības ar tiem. (3h)
4. Saejoši spēki plaknē: saskaitīšana, sadalīšana komponentēs, projicēšana. Spēka moments. (3h)
5. Izkaisīti spēki plaknē: Varinjona teorēma. Statikas līdzsvara nosacījumi. (4h)
6. Saites - balsti. Balstu veidi. Saites aksioma. Aktīvie un pasīvie spēki. (4h)
7. Darinājumi un aprēķina shēmas. Deformējamu un nedeformējamu ķermeņu modeļi. (3h)
8. Ģeometriskais mainīgums un nemainīgums. Ģeometriski nemainīgu sistēmu veidošanas principi. (2h)
9. Slodzes un to iedalījums. Slodžu kombinācijas, slodžu sakārtojumu ietekme. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti, ja ir uzrakstīti divi kontroldarbi, izpildīts un aizstāvēts mājas darbs, un ja neskaidrību gadījumā viņš ir spējīgs koriģēt un teorētiski pamatot savu aprēķinu rezultātus

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. kontroldarbs. Punktā saejošu spēku sistēmas ģeometrijas analīze un balstu reakciju aprēķins.
2. kontroldarbs, 2. mājasdarbs. Plaknē izkliedētu spēku sistēmās ģeometrijas analīze un balstu reakciju aprēķins.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var iegūt sekmīgu atzīmi par kontroldarbu, ja vismaz 50% no aprēķina pozīcijām ir pareizi.
Mājas darbu novērtē pēc diviem kritērijiem: 1) rezultātu korektums;
2) spēja diskutēt par aprēķina procesu un rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Kepe O., Vība J. Teorētiskā mehānika.- R.: Zvaigzne, 1982.- 577 lpp.
2. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.
3. Bulavs, Felikss. Būvmehānikas ievadkurss / F. Bulavs, I. Radiņš. - Rīga : RTU izdevniecība, 2010.
4. Sozen, Mete A. Understanding structures : an introduction to structural analysis / Mete A. Sozen, Toshikatsu Ichinose. - Boca Raton, FL : CRC Press, c2009

Papildliteratūra

1. Siliņš L., Šķiņķis C. Materiālu pretestība. Rīga: Zvaigzne, 1966. 279 lpp.
2. Materiālu pretestība uzdevumos. J.Auzukalns, E.Ceplītis, I.Kalniņš, I.Liepiņš. Rīga: Zvaigzne, 1973. 742 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: www.llu.lv/buvmehanika
2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262

Piezīmes

Obligātais kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Būvniecība” (G0323).