Kursa kods BūvZ2049

Kredītpunkti 2

Būvkonstrukcijas II-2

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums15.04.2014

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Jānis Fabriciuss

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2042, Būvmehānika I

BūvZ2043, Būvmehānika II

BūvZ2045, Būvkonstrukcijas II-1

BūvZ3094, Būvmehānika III

Kursa anotācija

Šajā kursā studenti apgūs praktiskas iemaņas dzelzsbetona konstrukcijas projektēšanā. Tas sevī ietver galveno konstrukciju garenstiegrojuma aprēķinus un darba rasējumu izstrādi, ņemot vērā konstruktīvās prasības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – Spēj noteikt nepieciešamās konstrukcijas sākotnējās ģeometrijas izveidi un stiegrojuma izvietojumu izejot no būvmehānikas rezultātiem – kursa projekta aizstāvēšana.
Prasmes - Spēj lietot šķērsgriezumu stiprības aprēķinus un būvmehānikas principus dzelzsbetona konstrukciju projektēšanā – kursa projekta aizstāvēšana.
Kompetence - Prot prezentēt savu aprēķinu rezultātus darba rasējumos un aizstāvēt tos mutiski – kursa projekta aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dzelzsbetona ēkas projektēšanas sākotnējā informācija. Sākotnējie ģeometriskie lielumi.
2 Slodžu noteikšana, slodžu kombināciju aprēķins.
3 Piepūļu noteikšana plātnēm, sijām, kolonnām slodžu kombinācijās un slogojuma situācijās.
4 Plātnes stiegrojuma un galīgo ģeometrisko izmēru noteikšana.
5 Sijas (siju) stiegrojuma aprēķins un galīgo ģeometrisko lielumu noteikšana.
6 Kolonnu stiegrojuma noteikšana.
7 Pamatu dimensionēšana, garenstiegrojuma noteikšana.
8 Konstruktīvās prasības: stiegru liekuma diametri, enkurojuma un pārlaidsavienojuma garumi.
9 Rasējumu izstrādāšana.
10 Kursa projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pastāvīgi izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekts ir jāizstrādā patstāvīgi ārpus nodarbību laika, konsultāciju laikā regulāri atrādot paveikto atbildīgajam mācībspēkam.
Studentam tiek piešķirts individuāls darba uzdevums kursa projekta izstrādei.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekta vērtējums ir atkarīgs no izstrādātā darba kvalitātes, aizstāvēšanā parādītajām zināšanām. Papildus tam tiek vērtēta studenta disciplīna – darba savlaicīga izstrādāšana. Maksimālais vērtējums ir iespējams vienīgi tiem studentiem, kuri to izstrādā visa semestra laikā un progresu regulāri (reizi nedēļā) atrāda atbildīgajam mācībspēkam. Ja students atnes gatavu kursa projektu tikai uz aizstāvēšanu, par progresu semestra laikā neatskaitoties, tad maksimālā iespējamā atzīme ir 8 balles.
Ja students vēlas uzlabot savu vērtējumu par 1 vai 2 ballēm (iegūt 9 vai 10), kursa projekts jāpapildina ar papildus konstrukciju aprēķiniem un/vai rasējumiem un jāspēj izskaidrot to būtība.

Obligātā literatūra

1. LVS EN 1992-1-1:2005. 2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām. Rīga: LVS, 2005. 225 lpp.
2. Brauns J. Stiegrota betona konstrukcijas: Eirokodekss EC2 konstrukciju projektēšanā, Jelgava: LLU, 2007. 173 lpp.
3. O'Brien E., Dixon A., Sheils E. Reinforced and Prestressed Concrete Design to EC2: the complete process, London: Spon Press, 2012. 524 p.
4. Brauns J. Monolītā betona konstrukcijas: Projektēšana saskaņā ar EC2, Jelgava: LLU, 2010. 72 lpp.

Papildliteratūra

1. Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет желeзобетонных и каменных конструкций. Москва: Высшая школа, 1989. 399 c.
2. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций. Москва: Стройиздат, 1989. 506 c.
3. Reynolds C.E., Steedman J.C. Reinforced Concrete Designer’s Handbook. London etc.: E. & F.N.Spon, 1997. 436 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Structural Concrete. Published by Thomas Telford. ISSN (printed): 1464-4177. ISSN (electronic): 1751-7648.
2. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367
3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Būvniecība”