Kursa kods BūvZ2047

Kredītpunkti 4.50

Būvmateriāli

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits28

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ilmārs Preikšs

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

BūvZB054 [GBUVB054] Būvmateriāli

Kursa anotācija

Lekcijās: studenti gūst zināšanas par materiālu struktūras izziņas līmeņiem: materiālu klasifikācija pēc funkcijas, pēc struktūras; materiālu makro un mikrostruktūra, vielas iekšējā uzbūve; struktūru, virsmu defekti un to nozīme; materiālu īpašības (mehāniskās, fizikālās, ķīmiskās, akustiskās u.c.); materiālu - izstrādājumu slogošana (liecē, spiedē, stiepē), materiālu sagrūšana (spēks, deformācija, spriegumi u.c.). Iegūst zināšanas par plašāk lietojamiem būvmateriāliem un būvizstrādājumiem (saistvielas - minerālās, gaisā cietējošās, hidrauliskās; speciālie cementi, būvjavas, betoni, dzelzsbetons un konstrukcijas no tā, būvkeramika, stikls un citi kausētie iežu izstrādājumi, siltumizolācijas un akustiskie materiāli, bitumens, darva un būvmateriāli uz to bāzes, metāli, polimēru būvmateriāli, lakas un krāsas, kokmateriāli. Būvizstrādājumu aprites reglamentācija, Latvijas būvnormatīvs.
Laboratorijas darbos: studenti pirms laboratorijas darbiem izstrādā atbilstošās tēmas konspektus – teorētiski iepazīst konkrētā būvmateriāla pārbaudes algoritmu (testēšanas metodiku). Laboratorijas darba laikā praktiski izstrādā un novēro (dokumentē - pieraksta, foto fiksāža) eksperimenta - testa procesu, analizē iegūtos rezultātus, sniedz rakstiskus secinājumus. Laboratorijas darbus un to konspektus izstrādā, aizstāv un iešuj kopējā mapē.
Praktiskos darbos:
•studenti uzklausa teorētisko ievadu un novēro praktisku atbilstošā procesa demonstrējumu, veic dokumentēšanu, izstrādā protokolu (novērojums, analīze, secinājumi). Praktisko darbu protokolus izstrādā, aizstāv un iešuj kopējā mapē ar laboratorijas darbiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: zināšanas par būvmateriālu struktūru, izgatavošanu, īpašībām, pielietošanu, normatīvajiem materiāliem, kā arī par praktiskajiem paņēmieniem būvmateriālu testēšanai (zināšanu vērtēšana: tiek rakstīti kontroldarbi un eksāmens). Eksāmens – rakstiski verbālais.
Prasmes: prasmes izvēlēties tehnoloģisko paņēmienu materiālu iegūšanai, vadoties pēc nepieciešamajām noteiktām īpašībām un pielietojuma. Spēja izvēlēties labāko materiālu konkrētam pielietošanas gadījumam, lai iegūtu nepieciešamo rezultātu (prasmju vērtēšana: laboratorijas un praktisko darbu atskaites – protokoli - konspekti).
Kompetence: spēj izvērtēt un racionāli pamatot būvmateriālu izvēli, pielietot būvnormatīvus un atbilstošus standartus, lietot profesionālo terminoloģiju (kompetences vērtēšana: laboratorijas un praktisko darbu verbāla aizstāvēšana; eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija: Materiāla struktūra, fizikālās, fizikāli-ķīmiskās, ķīmiskās īpašības – 2 h. Laboratorijas darbi: Ievadinstruktāža un vielas blīvuma noteikšana – 2 h. Praktiskais darbs: Pulverveida materiāla iegūšana.
2. Lekcija: Mehāniskās īpašības, īpašības atkarībā no izgatavošanas tehnoloģijas, tehnoloģisko īpašību normēšana – 2 h. Laboratorijas darbi: Vielas blīvuma un tilpummasas noteikšana – 2 h. Praktiskais darbs: Ievads pulverveida materiāla morfoloģijā.
3. Lekcija: Minerālās saistvielas, gaisā cietējošās, hidrauliskās saistvielas – 2 h. Laboratorijas darbs: Smilšu pārbaudes – 2 h.
4. Lekcija: Minerālās saistvielas un speciālie cementi – 2 h. Laboratorijas darbs: Šķembu pārbaudes – 2 h. Praktiskais darbs: Smagā betona aprēķins – 2 h.
5. Lekcija: Būvjavas un izstrādājumi uz minerālo saistvielu bāzes – 2 h. Laboratorijas darbs: Smagā betona izgatavošana un testēšana– 2 h.
6. Lekcija: Betoni un uz tiem attiecināmie standarti – 2 h (standarti, ICS grupa 91, Būvmateriāli un būvniecība).
7. Lekcija: Dzelzsbetons un konstrukcijas no tā – 2 h.
8. Lekcija: Būvkeramika, ugunsdrošie materiāli – 2 h.
9. Lekcija: Stikls un citi kausētie iežu izstrādājumi – 2 h.
10. Lekcija: Siltumizolācijas un akustiskie materiāli – 2 h.
11. Lekcija: Bitumens, darva un būvmateriāli uz to bāzes – 2 h.
12. Lekcija: Metāli – 2 h.
13. Lekcija: Lakas un krāsas – 2 h.
14. Lekcija: Kokmateriāli. Nozares aktualitātes. – 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un verbāli aizstāvēti laboratorijas un praktisko darbu protokoli. Izstrādāti laboratorijas un praktisko darbu konspekti, atskaites. Laboratorijas un praktisko darbu materiāli ir apkopoti vienā ātršuvējā, kuru iesniedz vienu nedēļu pirms eksāmenu sesijas. Lai tiktu pie eksāmena kārtošanas, jābūt iesniegtai aizstāvēto laboratorijas un praktisko darbu mapei. Nokārtots rakstiski-mutiskais eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Sagatavošanās noteikšana laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: vielas blīvuma noteikšana – 2 h. Lekciju materiāla studijas – 2 h. Praktiskā darba informatīvā materiāla studijas: pulverveida materiāla iegūšana -2h.
2. Sagatavošanās noteikšana laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: vielas blīvuma un tilpummasas noteikšana – 2 h. Lekciju materiāla studijas – 2 h. Praktiskā darba informatīvā materiāla studijas: pulverveida materiāla morfoloģija – 2 h.
3. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūrasstudijas, konspektu izstrāde tēmai: smilšu pārbaudes – 2 h. Lekciju materiāla studijas – 2 h.
4. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Šķembu pārbaudes – 2 h. Lekciju materiāla studijas – 2 h. Praktiskā darba informatīvā materiāla studijas: Smagā betona aprēķins – 2 h.
5. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Smagā betona izgatavošana un testēšana. Lekciju materiāla studijas – 2 h.
6. Betoni un uz tiem attiecināmie standarti (standarti, ICS grupa 91, Būvmateriāli un būvniecība) lekciju materiāla studijas – 2 h.
7. Dzelzsbetons un konstrukcijas no tā lekciju materiāla studijas – 2 h.
8. Būvkeramika, ugunsdrošie materiāli lekciju materiāla studijas – 2 h.
9. Stikls un citi kausētie iežu izstrādājumi lekciju materiāla studijas – 2 h.
10. Siltumizolācijas un akustiskie materiāli lekciju materiāla studijas – 2 h.
11. Bitumens, darva un būvmateriāli uz to bāzes lekciju materiāla studijas – 2 h.
12. Metāli lekciju materiāla studijas – 2 h.
13. Lakas un krāsas lekciju materiāla studijas – 2 h.
14. Kokmateriāli lekciju materiāla studijas – 2 h.
PIEZĪME: students patstāvīgi sagatavo ar roku rakstītu konspektu par uzskaitītām laboratorijas darbu tēmām pirms laboratorijas darba norises, tas ir, ierodas uz laboratorijas darbu nodarbību ar teorētisko zināšanu bāzi par laboratorijas darbā veicamo uzdevumu. Konspekti veicami uz A4 formāta lapas, kuru pēc tam iešuj kopējā mapē (students var sagatavot sev paliekošas konspekta kopijas, jo kopējo darbu mapi eksāmenā nodod mācībspēkam).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskos un laboratorijas darbus mācībspēki novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību un nodefinētajām prasībām (aprēķināti rezultāti, uzrādītas mērvienības; skaidri, saprotami un izlasāmi uzrakstīts; strīpojumi ir aizklāti ar balto korektoru; kā rakstāmrīks izmantojama lodīšu pildspalva, laboratorijas un praktisko darbu protokoliem jābūt parakstītiem). Visus darbus noformē atbilstoši VBF studentu darbu noformēšanas metodiskiem norādījumiem. Studiju rezultātu vērtēšanas papildkritēriji: attieksme, informācijas atbilstība un korektums; zināšanu, prasmju un kompetences demonstrēšana aizstāvot laboratorijas darbus.

Obligātā literatūra

1. Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990. 252 lpp.
2. Laboratorijas darbu praktikums būvmateriālos. RTU, LLU. Sast. I.Šulcs, V.Zvejnieks, A.Zīle, J.Skujāns, A.Šteinerts. Jelgava: LLU, 1994. 158 lpp.
3. Ashby M., Shercliff A., Cebon D. Materials engineering, science, processing and design. Oxford, UK; Burlington, MA: Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2007. 514 p. E-grāmata. Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu datubāzē “EBSCO eBook Academic Collection”

Papildliteratūra

1. Askeland D.R., Wright W. J. The science and engineering of materiāls. 7th edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. 870 p.
2. Chudley R., Greeno R. Building Construction Handbook. 10th edition. London; New York: Routledge, 2014. 966 p. ISBN13: 978-0-415-83638-8

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls “Būvinženieris”. Pieejams: http://www.buvinzenierusavieniba.lv/zurnals
2. Būvniecības nozares medijs. Pieejams: https://abc.lv/
3. Žurnāls “Construction and Building Materials”. Pieejams: https://www.sciencedirect.com/journal/construction-and-building-materials

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"