Kursa kods BūvZ2045

Kredītpunkti 1.50

Būvkonstrukcijas II-1

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Jānis Fabriciuss

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2042, Būvmehānika I

BūvZ2047, Būvmateriāli

Aizstātais kurss

BūvZB038 [GBUVB038] Būvkonstrukcijas II-1

Kursa anotācija

Šajā kursā studenti iegūst zināšanas par dzelzsbetona konstrukciju projektēšanu. Tiek iegūtas vispārīgas zināšanas par stiegrojuma izvietojuma nozīmīgumu dzelzsbetona konstrukcijās atbilstoši piepūļu zonām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot stiegrojuma lomu dzelzsbetona konstrukcijās – nodarbību apmeklējums.
Prasmes: prot veikt galvenā stiegrojuma vienkāršotu aprēķinu dzelzsbetona sijām, plātnēm un kolonnām – patstāvīgais darbs.
Kompetence: par stiegrojuma racionālu izvietojumu dzelzsbetona konstrukciju elementos – ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lekcija: Dzelzsbetona konstrukciju attīstības vēsture, to darbības būtība. (2h)
2 Lekcija: Materiāli un to fizikāli mehāniskās īpašības. (2h)
3 Praktiskais darbs: Nepieciešamā stiegrojuma aprēķins un izvietošana liektās pārseguma sijās un plātnēs. (3h)
4 Lekcija: Stiegrojuma noteikšana, izvietošana un tā nozīmīgums kolonnu un sienu elementos. (2h)
5 Lekcija: Stiegrojuma noteikšana, izvietošana un tā nozīmīgums pamatu konstrukcijās. (2h)
6 Lekcija: Stiegrojuma izvietošana un tā nozīmīgums ražošanas ēku grīdu konstrukcijās. (2h)
7 Praktiskais darbs: Konstruktīvās prasības stiegrojumam. (3h)
8 Lekcija: Robežstāvokļu metodes būtība. Nestspējas robežstāvokļi. (2h)
9 Lekcija: Lietojamības robežstāvokļi. (2h)
10 Praktiskais darbs: Liektu elementu aprēķina principi, garenstiegrojuma noteikšana. (3h)
11 Praktiskais darbs: Stiegrojuma noteikšana dzelzsbetona kolonnai. (3h)
12 Lekcija: Konstrukcijas bīdes nestspējas nodrošināšana. (2h)
13 Lekcija: Plātņu, pamatu caurspiešanas nestspējas nodrošināšana. (2h)
14 Lekcija:Lokanā stabveida pamata jēdziens un stiegrojuma vienkāršots aprēķins. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas vismaz 80% no visām nodarbībām un izstrādāts, aizstāvēts praktiskais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs. Studentam jāizstrādā individuālais darbs, kur jāveic esoša dzelzsbetona pārseguma konstrukcijas pieļaujamā slodze atbilstoši garenstiegrojumam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Nodarbību apmeklējumam jābūt vismaz 80% apmērā. Ja semestra beigās kopējais apmeklējums ir zem 80%, tad ir jāizstrādā papildus patstāvīgais darbs.

Obligātā literatūra

1. LVS 1992-1-1, Betona konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām.
2. Brauns J. Stiegrota betona konstrukcijas: Eirokodekss EC2 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2007. 173 lpp.
3. O'Brien E., Dixon A., Sheils E. Reinforced and Prestressed Concrete Design to EC2: the complete process, London: Spon Press, 2012. 524 lpp.
4. J.Brauns. Monolītā betona konstrukcijas. Projetēšana saskaņā ae EC2.Jelgava:LLU, 2010.72 lpp.

Papildliteratūra

1. Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет желобетонных и каменных конструкций. Москва: Высшая школа, 1989. 399 c.
2. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций. Москва: Стройиздат, 1989. 506 c.
3. Reynolds C.E., Steedman J.C. Reinforced Concrete Desiner’s Handbook. London etc. : E. & F.N.Spon, 1997. 436 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Structural Concrete. Journal of the fib, Thomas Telford Ltd. ISSN 1464-4177.
2. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367
3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Būvniecība”