Kursa kods BūvZ2044

Kredītpunkti 3

Būvkonstrukcijas I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

author pasn.

Atis Dandens

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2042, Būvmehānika I

BūvZ2047, Būvmateriāli

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir dot pamatzināšanas par būvtēraudu un alumīnija sakausējumu fizikāli mehāniskajām īpašībām un metāla konstrukciju aprēķinu pēc robežstāvokļu metodes. Tajā iekļauti elementu un to savienojumu stiprības, noturības un stinguma aprēķina principi. Tiek apskatītas sijas, centriski slogotas kolonnas un pārsegumu kopnes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students pārzina un prot aprēķinos pielietot būvmateriālu mehāniskos raksturotājus un to mērvienības; ir spējīgs veikt stiepē/spiedē/liecē slogota elementa nestspējas pārbaudes. Kontroldarbs, kam seko eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Metāla konstrukciju veidi, priekšrocības un trūkumi. Metāla konstrukciju attīstības vēsture, 2 stundas.
2. Tēraudi, to raksturojums; iedalījums pēc ķīmiskā sastāva un mehāniskajām īpašībām. Tērauda izstrādājumu sortiments, 2 stundas.
3. Robežstāvokļu metode. Nestspējas un lietojamības robežstāvokļu aprēķina saturs un īpatnības, 2 stundas.
4. Tērauda aprēķina pretestības. Centriski un ekscentriski slogotu un liektu elementu robežstāvokļi un aprēķins, 2 stundas.
5. Metināšanas veidi un materiāli. Metināto šuvju un savienojumu klasifikācija; konstruēšana un aprēķins, 3 stundas.
6. Skrūvjsavienojumi, to iedalījums. Parastās un augstas stiprības skrūvjsavienojumu aprēķins un konstruēšana, 3 stundas.
7. Siju režģa tipi. Siju sajūgumu veidi. Velmētu siju šķērsgriezuma izvēle un pārbaudes, 2 stundas.
8. Siju metināto un skrūvēto savienojumu aprēķins un konstruēšana. Siju konstrukciju pilnveidošana, 3 stundas.
9. Centriski slogotas kolonnas stieņa, augšgala un bāzes aprēķins. Kolonnas konstruēšana, 3 stundas.
10. Tērauda kopņu iedalījums pēc pielietojuma, joslu apveida un režģa tipa. Slodzes uz kopnes mezgliem un stieņu piepūļu noteikšana, 3 stundas.
11. Kopnes stieņu šķērsgriezuma izvēle un pārbaudes, 3 stundas.
12. Kopņu balstmezglu un montāžas mezglu īpatnības, 2 stundas.
13. Ražošanas ēkas karkasa raksturojums. Šķērsrāmja konstruktīvā un aprēķina shēma. Saišu sistēmas, 2 stundas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots eksāmens, kura ietvaros nokārtots kontroldarbs, izstrādāts un aizstāvēts individuālais uzdevums, kā arī rakstiski atbildēts uz eksāmena biļetes jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu ietvaros students izstrādā individuālo uzdevumu, kas palīdz labāk sagatavoties kontroldarbam un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var iegūt sekmīgu atzīmi eksāmenā, ja ir nokārtots kontroldarbs un aizstāvēts individuālais uzdevums, kā arī pareizi atbildēts uz 3 no 4 biļetes jautājumiem.
Patstāvīgo darbu novērtē pēc diviem kritērijiem:
1) rezultātu korektums;
2) spēja diskutēt par aprēķina procesu un rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Brauns J. Tērauda konstrukcijas. Eirokodekss EC3 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2008.147 lpp.
2. Kreilis J. Tērauda konstrukcijas. Ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN 1993-1-1. Vienstāva karkasa ēku konstruktīvie risinājumi un aprēķins. Palīglīdzeklis projektēšanai. Jelgava: LLU, 2007. 142 lpp.
3. Kreilis J. Vienstāva ražošanas ēka. Materiāli kursa projekta izstrādāšanai studiju kursā „Metāla konstrukcijas”. Jelgava: LLU, 2010. 86 lpp.

Papildliteratūra

1. Kadišs F., Roze A., Sabulis P. Metāla konstrukcijas. Rīga: Zvaigzne, 1991. 416 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262.
2. Latvijas Būvniecība. ISSN 1691-4058

Piezīmes

Obligātais kurss Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Būvniecība” (G0326)