Kursa kods BūvZ2043

Kredītpunkti 3

Būvmehānika II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Bruno Ķirulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2042, Būvmehānika I

Fizi2009, Fizika

Mate1031, Matemātika I

Kursa anotācija

Studenti apgūst statiski noteicamu sistēmu ģeometriskās analīzes principus, kopņu uzbūves un aprēķina metodes, ietekmes līniju metodi, rāmju aprēķina shēmas un piepūļu aprēķinu principus, rāmju šķērsgriezumu dimensionēšanu pēc robežstāvokļu metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj konstruēt ģeometriski nemainīgas, statiski noteicamas kopnes un rāmjus un spēj veikt šo konstrukciju piepūļu un spriegumu analīzi 1. un 2 kontroldarbi.
2. Spēj loģiski, balstoties uz iegūtām zināšanām, nopamatot savos aprēķinos izmantoto shēmu izvēli un iegūto rezultātu ticamību 1. un 2 kontroldarbi, mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Cietu ķermeņu pārvietojumi plaknē un telpā. Brīvības pakāpju jēdziens. 2 st.
2. Stieņu sistēmu struktūra, ģeometriskais mainīgums un nemainīgums. 2 st.
3. Sistēmas ģeometriskā nemainīguma nepieciešamie un pietiekamie nosacījumi. 1 st.
4. Ģeometriski nemainīgu locīklu siju konstruēšana. Locīklu siju veidi. Locīklu siju balstu reakciju un piepūļu statiskais aprēķins. 3 st.
5. Locīklu siju piepūļu epīras. 2 st.
6. Ietekmes līniju metode. Siju balstu reakciju un piepūļu ietekmes līnijas. 2 st.
7. Siju nelabvēlīgā slogojuma noteikšana ar ietekmes līniju metodi. 2 st.
8. Statiski noteicamu kopņu veidi un uzbūves principi. 1 st.
9. Kopnes stieņu piepūļu aprēķins ar mezglu izgriešanas metodi. 2 st.
10. Kopnes stieņu piepūļu aprēķins ar šķēlumu metodi. 3 st.
11. Kopnes stieņu piepūļu ietekmes līnijas. 1 st.
12. Kopņu nelabvēlīgā slogojuma noteikšana ar ietekmes līniju metodi. 3 st.
13. Stieņu savienojumu veidi: rāmju mezgli un kopņu mezgli. 2 st.
14. Rāmji un to balstījuma veidi: siju tipa rāmji un rāmji ar balstbīdi. 1 st.
15. Rāmju piepūļu aprēķins un piepūļu epīru konstruēšana. 3 st.
16. Siju, kopņu un rāmju dimensionēšana pēc nestspējas robežstāvokļiem. 2 st.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti, ja zin būvstatikas pamatjēdzienus, spēj diskutēt par mājas darbu uzdevumu rezultātiem, pamatot izvēlētās aprēķina metodes, pierādīt ārējo un iekšējo spēku līdzsvaru.
Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs, 1. kontroldarbs. Iekšējo spēku noteikšana statiski noteicamas kopnes stieņos un neizdevīgākā slogojuma analīze izmantojot ietekmes līnijas.
2. mājas darbs, 2. kontroldarbs. Rāmja balstreakciju un piepūļu aprēķins.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var iegūt sekmīgu atzīmi par kontroldarbu, ja vismaz 50% no aprēķina pozīcijām ir pareizi.
Mājas darbu novērtē pēc diviem kritērijiem: 1) iekšējo un ārējo spēku līdzsvara nosacījumu izpilde un vai epīras ir korektas;
2) spēja diskutēt par aprēķina procesu un rezultātiem.

Obligātā literatūra

Bulavs F., Radiņš I. Būvmehānikas ievadkurss. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 250 lpp. 2. Melderis I., Teters G. Būvmehānika: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne, 1977. 560 lpp. 3. Siliņš L. Būvstatika: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne, 1976. 232 lpp.

Papildliteratūra

1. Hulse R., Cain J.A. Structural mechanics: worked examples. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 2. Stavridis L. T. Structural systems: behaviour and design. London: Thomas Telford, 2010. 2 sēj. 3. McKenzie W.M.C. Examples in structural analysis. 2nd edition. Boca Raton, FL: CRC Press, 2017. 819 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste], [skatīts 10.04.2018.]. Pieejams: www.llu.lv/buvmehanika 2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN 1691-9262

Piezīmes

Obligātais kurss Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Būvniecība” (G0326)