Kursa kods BūvZ2040

Kredītpunkti 4.50

Būvmehānika I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Bruno Ķirulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

Fizi2004, Fizika I

Fizi2005, Fizika II

Mate1021, Matemātika I

Aizstātais kurss

BūvZB018 [GBUVB018] Būvmehānika I

Kursa anotācija

Studenti apgūst statiski noteicamu stieņu sistēmu (siju, kopņu, trīslocīklu rāmju un arku) konstruēšanas nosacījumus, ģeometriskās nemainības principus, konstrukcijas aprēķina shēmas definēšanu un statiskā aprēķina un analīzes metodes, nosaka iekšējos spēkus sistēmas elementus un šķēlumos, kā arī konstrukcijas punktu pārvietojumus pie dažādu veidu slodzēm, kā arī nosaka siju un kopņu neizdevīgāko slogojumu izmantojot ietekmes līnijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina konstrukciju aprēķinos pielietojamos mehānikas un fizikas principus un matemātiskās aprēķinu metodes; galvenos konstrukciju mehāniskās īpašības noteicošos parametrus, to mērvienības un robežvērtības 1. un 2 kontroldarbi.
2. Spēj izvēlēties reālai konstrukcijai atbilstošāko aprēķina shēmu un formulēt aprēķina uzdevumu, kā arī pārbaudīt aprēķina rezultātus, veicot kontrolaprēķinus pēc alternatīvām shēmām – laboratorijas darbi, mājas darbi.
Spēj loģiski, balstoties uz iegūtām zināšanām, nopamatot savos aprēķinos izmantoto shēmu izvēli un iegūto rezultātu ticamību 1. un 2 kontroldarbi, mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Būvmehānikā risināmie uzdevumi, darinājumu klasifikācija. Aprēķinu shēmas, balsti, to statiskais un kinemātiskais raksturojums. 2h
2. Stieņu sistēmu struktūra, sistēmas brīvības pakāpju skaita noteikšana. Sistēmu, ģeometriskais mainīgums un nemainīgums. 4h
3. Ģeometriski nemainīgu sistēmu konstruēšanas principi. 2h
4. Ģeometriski nemainīgu locīklu siju konstruēšana. Locīklu siju veidi. Locīklu siju balstu reakciju un piepūļu statiskais aprēķins 4h
5. Locīklu siju balstu reakciju un piepūļu ietekmes līnijas. 3h
6. Iekšējo spēku noteikšana kopņu elementos ar mezglu izgriešanas metodi. 3h
7. Iekšējo spēku noteikšana kopņu elementos ar šķēlumu metodi. 3h
8. Kopnes stieņu piepūļu ietekmes līnijas. 2h
9. Iekšējo spēku noteikšana kopnes elementos pēc ietekmes līnijām, nelabvēlīgākā slogojuma noteikšana. 4h
10. Iekšējo spēku noteikšana plakano rāmju šķēlumos. Rāmja elementu šķērsgriezuma dimensionēšana pēc nestspējas robežstāvokļu kritērijiem. 3h
11. Plakano rāmju elementu piepūļu epīras un mezglu līdzsvara pārbaude. 2h
12. Trīslocīklu loku ģeometriskā uzbūve, ass vienādojumi. Trīslocīklu loki ar un bez savilces. Balstreakciju aprēķins. Iekšējo spēku definīcijas loka šķēlumā. 4h
13. Iekšējo spēku noteikšana loka raksturīgajos šķēlumos un epīru konstruēšana izmantojot analogas sijas M un Q epīras. 3h
14. Ārējo un iekšējo spēku patiesais un iespējamais darbs elastīgās sistēmās. Savstarpīguma teorēmas. Elastīgo pārvietojumu aprēķina Mora teorija. 3h
15. Skaitliskās integrēšanas formulu pielietojums sistēmas elastīgo pārvietojumu aprēķinā. Lietojamības robežstāvokļa nosacījumu pārbaude. 4h
16. Fizikālās un ģeometriskās nelinearitātes ievērtējums konstrukciju analīzē. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti, ja zin būvstatikas pamatjēdzienus, spēj diskutēt par mājas darbu uzdevumu rezultātiem, pamatot izvēlētās aprēķina metodes, pierādīt ārējo un iekšējo spēku līdzsvaru.
Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs, 1. kontroldarbs. Iekšējo spēku noteikšana statiski noteicamas kopnes stieņos un neizdevīgākā slogojuma analīze izmantojot ietekmes līnijas.
2. mājas darbs, 2. kontroldarbs. Iekšējo spēku noteikšana rāmja elementos, šķērsgriezuma dimensionēšana pēc 1. robežstāvokļa, 2. robežstāvokļa nosacījumu pārbaude.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var iegūt sekmīgu atzīmi par kontroldarbu, ja vismaz 50% no aprēķina pozīcijām ir pareizi.
Mājas darbu novērtē pēc diviem kritērijiem: 1) iekšējo un ārējo spēku līdzsvara nosacījumu izpilde un vai epīras ir korektas;
2) spēja diskutēt par aprēķina procesu un rezultātiem.

Obligātā literatūra

Bulavs F., Radiņš I. Būvmehānikas ievadkurss. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 250 lpp.
2. Melderis I., Teters G. Būvmehānika: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne, 1977. 560 lpp.
3. Siliņš L. Būvstatika: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne, 1976. 232 lpp.

Papildliteratūra

1. Hulse R., Cain J.A. Structural mechanics: worked examples. R. Hulse, J.A. Cain. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. Ir LLU FB 1 eks.
2. Stavridis L. T. Structural systems: behaviour and design. L.T. Stavridis. London: Thomas Telford, 2010. 2 sēj.
3. McKenzie, William M. C. Examples in structural analysis/ William M.C. McKenzie.- 2nd edition. - Boca Raton, FL: CRC Press, 2017., 819 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste], [skatīts 10.04.2018.]. Pieejams: www.llu.lv/buvmehanika
2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība”