Kursa kods BūvZ2011

Kredītpunkti 1

Būvju konstruktīvās formas

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Programmā sniegts ieskats būvkonstrukciju attīstības vēsturē, to daudzveidībā. Tuvāk aplūkoti mūsdienu nesošo konstrukciju galvenie tipi - pārsegumi, karkasi, plānsienu konstrukcijas, masīvas būves, to racionālās formas. Analizēti arī konstruēšanas uzdevumi saistībā ar formu, svaru, izmaksām. Praktiska uzdevumu piemēru analīze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Jāiegūst: zināšanas par būvju un to elementu aprēķina metodēm un iespējām iegūt efektīvus inženierrisinājumus; prasmes pielietot priekšzināšanas no būvmehānikas un materiālu pretestības kursiem, lai varētu teorētiski izvirzīt un praktiski iegūt būves racionālu formu; kompetence analizēt risinājumu variantus un pamatot efektīvāko (racionālāko) pēc iepriekš uzdotā kritērija.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Konstrukcijas dabā un mūsu dzīvē. Bioarhitektūra. Pamatprasības būvkonstrukcijām. Drošības problēma 1h.
2 Konstruktīvo formu un materiālu daudzveidība. Ieskats vēsturē: konstrukciju aprēķina teorijas attīstība 1h.
3 Konstruēšanas uzdevumi. Sakarība starp formu, izmēriem un efektivitāti. Projektēšanas būtība 1h.
4 Nesošo konstrukciju galvenie tipi, īss darbības raksturojums. Teorētiskās pamatsakarības 1h.
5 Pārsegumu nesošās konstrukcijas ēkās, tiltos. Sijas šķērsgriezuma efektivitātes kritēriji 1h.
6 Sakarība starp pieļaujamo slodzi un sijas laidumu, izejot no stiprības un stinguma noteikuma 1h.
7 Kopņu racionāla forma. Optimālas kopnes parametru noteikšana 1h.
8 Spiestu stieņu (kolonnu) šķērsgriezuma efektivitāte. Dažādu šķērsgriezumu salīdzinošs vērtējums 1h.
9 Arkveida konstrukciju racionāla forma. Racionāla loka ass vienādojuma noteikšana 1h.
10 Iekārto konstrukciju racionālas formas analīze 1h.
11 Masīvās konstrukcijas. Masīvas (gravitācijas tipa) atbalstsienas racionāla forma 1h.
12 Rievsienas darbības princips. Rievsienas nepieciešamā iedziļinājuma noteikšana 1h.
13 Karkasa tipa ēkas un būves. Vienstāva ēkas karkasa nesošie elementi, to aprēķina principi 1h.
14 Plānsienu konstrukcijas. Šķērsgriezuma efektīvo īpašību noteikšanas principi 1h.
15 Plātņveida pamati uz grunts pamatnes, aprēķina specifika 1h.
16 Lekciju tēmas apkopojošs pārskats 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs darbs semestrī, aizstāvēts individuālais uzdevums un students spēj diskutēt par jebkuru no tēmām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pēc lekciju tēmu un piemēru izskatīšanas studenti saņem individuālos uzdevumus par kādu no tēmām. Uzdevumi tiek risināti patstāvīgi, izmantojot konsultācijas un literatūras avotus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Individuāli izstrādātie uzdevumi tiek vērtēti atkarībā no pieļauto kļūdu rakstura, kā arī no tēmas izpratnes. Papildus vērtēta tiek arī izpratne par citu tēmu risinājumiem.

Obligātā literatūra

1. Kalniņš G. Ēku un būvju nesošās konstrukcijas. Rīga: Zvaigzne, 1991. 264 lpp.
2. Лоппато А. Э. Из истории развития строительных конструкций: L, М, N, Q. Киев: Будивельник, 1990. 156 с.

Papildliteratūra

1. Гордон Дж. Конструкции, или почему не ломаются вещи. Москва: Мир, 1980. 390 с.
2. Millais Malcolm. Building structures. A conceptual approach. London: E&FN Spon, 1997. 355 p.
3. Kreilis J. Rievsienas. Palīglīdzeklis projektēšanai. Jelgava: LLU, 2001. 49 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. New Steel Construction. ISSN 0968 - 0098.

Piezīmes

Izvēles kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”