Kursa kods BūvZ2009

Kredītpunkti 3

Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā ietvertas nepieciešamās zināšanas par būvkonstrukciju izpētes un pārbaudes nepieciešamību saistībā ar konstrukciju projektēšanu, izgatavošanu, montāžu, ekspluatāciju, rekonstrukciju. Tiek iepazīti un apgūti metodoloģiskie pamati būvkonstrukciju tehniskai vērtēšanai (apsekošanai), ietverot svarīgāko materiālu īpašību noteikšanu ar tiešām un netiešām (negraujošām) metodēm, kā arī nestspējas novērtējumu un eksperimentālo pētījumu specifiku. Analizētas dažādas tehniskās vērtēšanas situācijas un ekspertīzes slēdziena saturs, ieteikumi rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Jāiegūst - zināšanas par būvkonstrukciju tehniskās vērtēšanas principiem un metodēm; prasmes noteikt būvkonstrukciju nestspējas īpašības, veikt eksperimentālus pētījumus un novērtēt iegūtos rezultātus; kompetence uzstādīt, risināt un analizēt pētnieciskas problēmas būvkonstrukciju jomā, pamatojoties uz priekšzināšanām un robežstāvokļu metodes izpratni.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Konstrukciju patiesā stāvokļa (darbības) izpētes nepieciešamība saistībā ar drošuma problēmu.
2 Konstrukciju izpēte un pārbaude projektēšanas, izgatavošanas, montāžas darbu stadijā. LBN 405-01.
3 Ekspluatācijā esošu konstrukciju izpētes un pārbaudes metodes. Praktiska izpētes materiālu analīze.
4 Eksperiments konstrukciju patiesā stāvokļa izpētē, tā nozīme būvzinātnes attīstībā. Piemēru analīze.
5 Slogošanas metodes un līdzekļi konstrukciju izpētei lauka apstākļos (poligonā), laboratorijas apstākļos.
6 Mērīšanas līdzekļu vispārējs raksturojums un izvēle. Ieskats vēsturē.
7 Mehāniskā tipa ierīces (izlieču mērītāji, indikatori, tenzometri u.c.). Optiskie mērinstrumenti.
8 Elektriskie pārveidotāji (tenzorezistori), to darbības princips, priekšrocības. Kombinētās mērierīces.
9 Mērīšanas līdzekļu atestācijas pārbaudes. Likums "Par mērījumu vienotību". Kvalitātes nodrošināšanas sistēma.
10 Materiālu mehānisko īpašību izpēte ar nesagraujošām metodēm. Mehāniskās, akustiskās, magnētiskās u.c. metodes.
11 Metodoloģiskie pamati un konstrukciju izpētes darbu organizēšana. Dažādu būvobjektu izpētes piemēri.
12 Eksperimenta datu statistiskā apstrāde. Rezultātu vizuāls attēlojums un analītisks vērtējums.
13 Konstrukciju teorētiskā aprēķina (pārrēķina) rezultātu un ekperimenta rezultātu salīdzinājums un analīze.
14 Slēdziens par konstrukciju izpētes un pārbaudes rezultātiem. Jēdziens par konstrukciju modelēšanu.
15 Konstrukciju izpēte un pārbaude sakarā ar ēkas, būves rekonstrukciju. Rekonstrukcijas veida izvēle, pamatojums
16 Konstrukciju pastiprināšanas paņēmienu apskats un aprēķina principi. Iekšējo spēku regulēšanas metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto ieskaite par teorētisko kursu un jāaizstāv piecu laboratorijas darbu apraksti.

Obligātā literatūra

1. Землянский А. А. Обследование и испытание зданий и сооружений. Москва: АСВ, 2001. 240 с.
2. Калинин А. А. Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений. Москва: АСВ, 2002. 160 с.
3. Richardson Barry A. Defects and deterioration in buildings. London: E.&F.N. SPON, 1991. 188 p.

Papildliteratūra

1. Реконструкция зданий и сооружений. Под ред. Шагина А. Л. Москва: Высшая школа, 1991. 352 с.
2. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 395 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Māja, Dzīvoklis. ISSN 1407-1274
2. Latvijas Būvniecība. ISSN 1691-4058

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF Būvniecības profesionālajā studiju programmā.