Kursa kods BūvZ4004

Kredītpunkti 1.50

Mūsdienu stikla konstrukcijas

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Aldis Cimermanis

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi3063, Arhitektūra I

BūvZ2037, Projektēšana AutoCad vidē

BūvZ2041, Būvfizika

Kursa anotācija

Studenti iegūst padziļinātu priekšstatu par mūsdienu stikla konstrukcijām, tehniskām iespējām, arhitektūras prasībām un attīstības tendencēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par mūsdienu stikla konstrukcijām (kontroldarbi auditorijā) Prasmes: orientēšanās mūsdienu stikla konstrukcijās (kontroldarbi auditorijā) Kompetence: spēt pielietot attiecīgās stikla konstrukciju sistēmas ēku norobežojošām daļām (kontroldarbi auditorijā) Kontroldarbi auditorijā. Ieskaite ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju priekšmets un tā studijas. Mūsdienu stikla būvkonstrukcijas fotogrāfijās. 2. 1. kontroldarbs: Mūsdienu stikla būvkonstrukciju veidi, pielietojums būvniecībā. 3. Stikla nostiprinājuma veidi, priekšrocības un trūkumi. 4. Mūsdienu stikla konstrukcijām izvirzītās tehniskās prasības. 5. Stikla un stikla būvkonstrukciju statikas aprēķinu pamatprincipi. 6. Spēkā esošās likumdošanas par stikla būvkonstrukcijām Latvijā un Eiropas Savienībā apskats. 7. 2. kontroldarbs: Mūsdienu stikla konstrukcijas, pamatprasības, likumdošana. 8. Liela apjoma stikla fasādes. “Inteliģentās stikla fasādes”. 9. Pilnstikla konstrukcijas, veidi, pielietojums, projektēšana. 10. Punktveida stiprinājumu, princips, pielietojums. 11. Jaunceļama objekta apmeklējums. 12. Stikla būvkonstrukciju un mezglu analīze. 13. Vispārējās stikla arhitektūras attīstības tendences. 14. Lielākie stikloto būvkonstrukciju objekti Latvijā, Eiropā, Pasaulē. 15. 3. kontroldarbs: Mūsdienu stikla būvkonstrukcijas. 16. Apkopojums un izvērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgi uzrakstītiem trīs kontroldarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās kontroldarbiem, kurus raksta auditorijā. 1.kontroldarbs : dažādi jautājumi par pirmajām 2 lekcijām, kuros jāatbild gan tekstuāli, gan skices. 2.kontroldarbs: dažādi jautājumi par 3.-6. lekcijai, kuros jāatbild gan tekstuāli, gan skices. 3.kontroldarbs: dažādi jautājumi par 7.-14. lekcijai, kuros jāatbild gan tekstuāli, gan skices.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbiem jābūt ieskaitītiem. Jānokārto ieskaite ar sekmīgu atzīmi.

Obligātā literatūra

1.Schittich C., Staib G. u.a. Glasbau Atlas. Basel: Birkhauser Verlag, 1998. 330 S. 2.Behling S. Structure and Technologie in Architekture. Munchen, London, New York: Prestel Verlag, 1998. 148 3. Meuser P. Vom Plan zum Bauwerk. Berlin: Verlagshaus Braun, 2002. 296 S.

Papildliteratūra

.....

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls “Objekts” ISSN 1407-8295 2. Žurnāls “Latvijas Architektūra”: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga : Lilita, 1995- . ISSN 1407-4923 3. Žurnāls “Būvēt”: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- . ISSN 1407-4923

Piezīmes

Izvēles studiju kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Būvniecība; pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Būvniecība; otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Būvniecība