Kursa kods BūvZ2001

Kredītpunkti 3

Būvniecība I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.08.2011

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ilmārs Preikšs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Lekcijās: studenti gūst zināšanas par materiālu struktūras izziņas līmeņiem: materiālu klasifikācija pēc funkcijas, pēc struktūras; materiālu makro un mikrostruktūra, vielas iekšējā uzbūve; struktūru, virsmu defekti un to nozīme; materiālu īpašības (mehāniskās, fizikālās, ķīmiskās, akustiskās u.c.); materiālu - izstrādājumu slogošana (liecē, spiedē, stiepē), materiālu sagrūšana (spēks, deformācija, spriegumi u.c.). Iegūst zināšanas par plašāk lietojamiem būvmateriāliem un būvizstrādājumiem (saistvielas - minerālās, gaisā cietējošās, hidrauliskās; speciālie cementi, būvjavas, betoni, dzelzsbetons un konstrukcijas no tā, būvkeramika, stikls un citi kausētie iežu izstrādājumi, siltumizolācijas un akustiskie materiāli, bitumens, darva un būvmateriāli uz to bāzes, metāli, polimēru būvmateriāli, lakas un krāsas, kokmateriāli). Būvizstrādājumu aprites reglamentācija, testēšanas standarti un Latvijas būvnormatīvs. Būvju elementi, to nozīme un funkcija. Ievads Būvniecības Informācijas Sistēmā (BIS).
Laboratorijas darbos: studenti pirms laboratorijas darbiem izstrādā atbilstošās tēmas konspektus – teorētiski iepazīst konkrētā būvmateriāla pārbaudes algoritmu (testēšanas metodiku). Laboratorijas darba laikā praktiski izstrādā un novēro (dokumentē - pieraksta, foto fiksāža) eksperimenta - testa procesu, analizē iegūtos rezultātus, sniedz rakstiskus secinājumus. Laboratorijas darbus un to konspektus izstrādā, aizstāv un iešuj kopējā mapē.
Praktiskos darbos:
studenti uzklausa teorētisko ievadu un novēro praktisku atbilstošā procesa demonstrējumu, veic dokumentēšanu, izstrādā protokolu (novērojums, analīze, secinājumi). Praktisko darbu protokolus izstrādā, aizstāv un iešuj kopējā mapē ar laboratorijas darbiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: parzin būvmateriālu struktūru, izgatavošanu, īpašībām, pielietošanu, normatīvajiem materiāliem, kā arī par praktiskajiem paņēmieniem būvmateriālu testēšanai (zināšanu vērtēšana: tiek rakstīti kontroldarbi). Vērtējumi ar atzīmi ballēs.
Prasmes: prot izvēlēties labāko materiālu konkrētam pielietošanas gadījumam, lai iegūtu nepieciešamo rezultātu (prasmju vērtēšana: laboratorijas un praktisko darbu atskaites – protokoli - konspekti).
Kompetence: spēj izvērtēt un racionāli pamatot būvmateriālu izvēli, pielietot būvnormatīvus un atbilstošus standartus, lietot profesionālo terminoloģiju (kompetences vērtēšana: laboratorijas un praktisko darbu verbāla aizstāvēšana, vērtējumi ar atzīmi ballēs).

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika studijas:
1. Lekcija: Materiāla struktūra, fizikālās, fizikāli-ķīmiskās, ķīmiskās īpašības – 1 h. Laboratorijas darbi: Ievadinstruktāža un vielas blīvuma noteikšana – 1 h. Praktiskais darbs: Pulverveida materiāla iegūšana – 1h.
2. Lekcija: Mehāniskās īpašības, īpašības atkarībā no izgatavošanas tehnoloģijas, tehnoloģisko īpašību normēšana – 1 h. Laboratorijas darbi: Vielas blīvuma un tilpummasas noteikšana – 1 h. Praktiskais darbs: Ievads pulverveida materiāla morfoloģijā – 1 h.
3. Lekcija: Minerālās saistvielas, gaisā cietējošās, hidrauliskās saistvielas – 1 h. Laboratorijas darbs: Smilšu pārbaudes – 1 h. Praktiskais darbs: Ievads porozimetrijā – 1 h.
4. Lekcija: Minerālās saistvielas un speciālie cementi – 1 h. Laboratorijas darbs: Šķembu pārbaudes – 1 h. Kontroldarbs: 1., 2. un 3. lekcijas mācību vielas apjoms. Praktiskais darbs: Elastības moduļa un Puasona koeficienta noteikšana – 1 h.
5. Lekcija: Būvjavas un izstrādājumi uz minerālo saistvielu bāzes – 1 h. Praktiskais darbs: Būvniecības, būvmateriālu un būvtehnoloģijas digitālās izstādes apmeklējums – 1 h.
6. Lekcija: Betoni un uz tiem attiecināmie standarti – 1 h. Praktiskais darbs: Atskaite par Būvniecības, būvmateriālu un būvtehnoloģijas digitālās izstādes apmeklējumu – 1 h.
7. Lekcija: Dzelzsbetons un konstrukcijas no tā – 1 h. Laboratorijas darbs: Cementa paraugu pārbaudes -1 h. Praktiskais darbs: Cementa un dzelzsbetona rūpnīcu attālinātais apmeklējums (digitāli) – 1 h.
8. Lekcija: Būvkeramika – 1 h. Laboratorijas darbs: Smagā betona aprēķins – 1 h. Kontroldarbs: 4., 5., 6. un 7. lekcijas mācību vielas apjoms. Praktiskais darbs: Atskaites sagatavošana par cementa un dzelzsbetona rūpnīcu apmeklējumiem – 1 h.
9. Lekcija: Stikls un citi kausētie iežu izstrādājumi. Ugunsdrošie materiāli – 1 h. Laboratorijas darbs: Smagā betona izgatavošana un cementa paraugu testēšana– 1 h.
10. Lekcija: Siltumizolācijas un akustiskie materiāli – 1 h.
11. Lekcija: Bitumens, darva un būvmateriāli uz to bāzes – 1 h.
12. Lekcija: Metāli un izstrādājumi / konstrukcijas no tā – 1 h. Kontroldarbs: 8., 9., 10. un 11. lekcijas mācību vielas apjoms.
13. Lekcija: Polimēru būvmateriāli – 1h. Laboratorijas darbs: smagā betona vidējās stiprības un klases noteikšana – 1 h.
14. Lekcija: Lakas un krāsas – 1 h.
15. Lekcija: Kokmateriāli – 1 h.
16. Lekcija: Būvju elementi, to nozīme un funkcija. Ievads Būvniecības Informācijas Sistēmā (BIS).– 1 h. Kontroldarbs: 12., 13., 14. un 15. lekcijas mācību vielas apjoms.
Nepilna laika studijas:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika studijām, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādītā skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un verbāli aizstāvēti laboratorijas un praktisko darbu protokoli. Izstrādāti laboratorijas un praktisko darbu konspekti, atskaites. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Laboratorijas un praktisko darbu materiāli ir apkopoti vienā ātršuvējā, kuru iesniedz vienu nedēļu pirms sesijas. Lai tiktu pie ieskaites, jābūt iesniegtai aizstāvēto laboratorijas un praktisko darbu mapei, sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: vielas blīvuma noteikšana – 1 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 1,5 h.
2. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: vielas blīvuma un tilpummasas noteikšana – 1 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 1,5 h.
3. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Tilpummasas noteikšana un smilšu pārbaudes – 1 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 1,5 h.
4. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Smilšu pārbaudes – 1 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 1,5 h.
5. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Šķembu pārbaudes – 1 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 1,5 h.
6. Atskaites izstrāde par Būvniecības, būvmateriālu un būvtehnoloģijas izstādes apmeklējumu – 2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 1,5 h.
7. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Cementa paraugu pārbaudes -1,5 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 1,5 h.
8. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Smagā betona aprēķins – 1,5 h. Atskaites sagatavošana par cementa un dzelzsbetona rūpnīcu apmeklējumiem – 1,5 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
9. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Smagā betona aprēķins un izgatavošana – 2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
10. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Smagā betona izgatavošana – 2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
11. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: Cementa paraugu testēšana – 2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
12. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
13. Sagatavošanās laboratorijas darbam – literatūras studijas, konspektu izstrāde tēmai: smagā betona vidējās stiprības un klases noteikšana – 2 h. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
14. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
15. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
16. Lekciju materiāla studijas (gatavošanās kontroldarbam) – 2 h.
PIEZĪME: students patstāvīgi sagatavo ar roku rakstītu konspektu par uzskaitītām laboratorijas darbu tēmām pirms laboratorijas darba norises, tas ir, ierodas uz laboratorijas darbu nodarbību ar teorētisko zināšanu bāzi par laboratorijas darbā veicamo uzdevumu. Konspekti veicami uz A4 formāta lapas, kuru pēc tam iešuj kopējā mapē (students var sagatavot sev paliekošas konspekta kopijas, jo kopējo darbu mapi eksāmenā nodod mācībspēkam).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskos un laboratorijas darbus mācībspēki novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību un nodefinētajām prasībām (aprēķināti rezultāti, uzrādītas mērvienības; skaidri, saprotami un izlasāmi uzrakstīts; strīpojumi ir aizklāti ar balto korektoru; kā rakstāmrīks izmantojama lodīšu pildspalva, laboratorijas un praktisko darbu protokoliem jābūt parakstītiem). Visus darbus noformē atbilstoši VBF studentu darbu noformēšanas metodiskiem norādījumiem. Studiju rezultātu vērtēšanas papildkritēriji: attieksme, informācijas atbilstība un korektums; zināšanu, prasmju un kompetences demonstrēšana aizstāvot laboratorijas darbus.

Obligātā literatūra

1. Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990. 252 lpp.
2. Laboratorijas darbu praktikums būvmateriālos. RTU, LLU; Sast. I.Šulcs, V.Zvejnieks, A.Zīle, J.Skujāns, A.Šteinerts. Jelgava: LLU, 1994. 158 lpp.
3. Ashby M., Shercliff A., Cebon D. Materials engineering, science, processing and design. Oxford, UK; Burlington, MA: Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2007. 514 p.

Papildliteratūra

1. Askeland D.R., Wright W. J. The science and engineering of materiāls. 7th edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. 870 p.
2. Chudley R., Greeno R. Building Construction Handbook. 10th edition. London; New York: Routledge, 2014. 966 p. ISBN13: 978-0-415-83638-8

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls “Būvinženieris”. Pieejams: http://www.buvinzenierusavieniba.lv/zurnals
2. Būvniecības nozares medijs. Pieejams: https://abc.lv/
3. Žurnāls “Construction and Building Materials”. Pieejams: https://www.sciencedirect.com/journal/construction-and-building-materials

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Vide un ūdenssaimniecība (pilna un nepilna laika)