Kursa kods BūvZ1045

Kredītpunkti 4.50

Mērniecība

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareĢeodēzija un ģeoinformātika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums18.04.2017

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūts jēdziens par Zemes veidu un lielumu. Zemes virsmas attēlošana plānos un kartēs. Mērogi. Koordinātu sistēmas. Līniju orientēšana. Mērījumu kļūdu teorijas pamatelementi. Leņķu mērīšana. Nivelēšana. Ģeodēziskie atbalsttīkli. Horizontālā un topogrāfiskā uzmērīšana. Platību noteikšana. Būvprojektu nospraušana. Lineāru būvju trases nospraušana un uzmērīšana.Kartogrāfija, tās uzdevumi. Kartes īpašības un saturs. Informācijas apstrāde un kartogrāfiskā attēlošana. Ūdenstilpju uzmērīšana, aktīvā šķērsgriezuma noteikšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• pārzina un izprot ģeodēzijas nozares būtību un saturu, mērniecības pielietošanas iespējas un iegūto rezultātu izmantošanu.
• prot patstāvīgi veikt radušos uzdevuma nosacījuma izvērtēšanu, izmantoto risinājumu metožu pielietošanu dažāda veida mērniecības uzdevumu izpildei.

• spēj sadarbībā ar studiju kursa vadītāju veikt iegūto rezultātu apstrādi un izvērtēšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mērniecības uzdevumi, saturs un loma tautsaimniecībā. 2h
2 Zemes veids un mērniecībā lietojamās koordinātu sistēmas. 3h
3 Līnīju orientēšana. 2h
4 Topogrāfiskie plāni un kartes. 3h
5 Horizontālo leņķu mērīšanas princips un metodes. 4h
6 Ģeodēziskie instrumenti horizontālai un vertikālai mērīšanai. 4h
7 Slīpuma leņķu mērīšana. Vertikālā loka nulles vietas noteikšana un regulēšana 4h
8 Attālumu mērīšana, to metodes ar dažādiem rīkiem un instrumentiem. 3h
9 Nivelēšanas uzdevumi un metodes. 2h
10 Ģeometriskā nivelēšana un tās veidi. 3h
11 Zemes virsmas nivelēšanas metodes. Reljefa plāna sastādīšana. 4h
12 Tālizpēte, nozīme un pielietojums vides un ūdensresursu pārvaldībā. 3h
13 Kartogrāfija, tās uzdevumi. Kartes īpašības un saturs. 3h
14 Ūdenstilpju uzmērīšana, aktīvā šķērsgriezuma noteikšana. 3h
15 Globālā pozicionēšana. 2h

16 Globālās pozicionēšanas pielietojums vides un ūdensresursu pārvaldībā. 3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Divi kontroldarbi pa atsevišķām priekšmeta nodaļām, izpildītie laboratorijas darbi. 2. Studenti, kuri sekmīgi uzrakstījuši visus kontroldarbus, atsevišķu eksāmenu var nekārtot, bet tā novērtējumu iegūt kā kontroldarbu vidējo atzīmi. Pārējie studenti, kā arī tie, kuri vēlas atzīmi paaugstināt, kārto rakstisku eksāmenu par visu priekšmetu kopumā.

Obligātā literatūra

1. Ģeodēzija. B. Helfriča ... [u.c.]. U.Zumenta redakcijā. Rīga: VA LĢIA „Latvijas karte”, 2007. 262 lpp.
2. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija VZD 2001.
3. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014. 231 lpp.

Papildliteratūra

1. LR normatīvie dokumenti saistībā par vides un ūdensresursu ģeotelpisko pārvaldību

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.mernieks.lv
2. www.lgia.gov.lv
3. www.vzd.gov.lv
4. Interneta resursi saistīti ar mērniecību

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālā bakalaura studiju programmas Vide un ūdenssaimniecība obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.