Kursa kods BūvZ1044

Kredītpunkti 4.50

Mērniecība

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author

Jānis Ondrups

Mg. sc. ing.

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Mērķis ir iepazīties ar mērniecības jomu kopumā, tai skaitā zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcību, topogrāfisko uzmērīšanu un ģeodēzisko darbu veikšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par mērniecības nozares atsevišķajām darbības sfērām un to sniegto informāciju - noslēguma darbs
• Prasme: nolasīt informāciju no dažāda veida kartēm un plāniem - noslēguma darbs

• Kompetence: pielietot un savietot dažāda veida karšu un plānu sniegto informāciju teritorijas raksturošanai - noslēguma darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads mērniecībā. (2 h)
2 Koordinātu sistēmas. Relatīvais un absolūtais augstums. (3 h)
3 Mērniecībā izmantojamie instrumenti, to precizitāte. (3 h)
4 Horizontālo leņķu mērīšanas princips. (3 h)
5 Nivelēšana. Nivelēšanas veidi un metodes. (3 h)
6 Mērījumu un aprēķinu precizitāte (3 h)
7 Kartes un plāni. Mērogs. (3 h )
8 Topogrāfiskie plāni - apzīmējumi, informācija, precizitāte. (3 h)
9 Robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni - apzīmējumi, informācija, precizitāte. (3 h)
10 Ģeodēzisko darbu būvniecībā saturs, tehniskais uzdevums un vispārīgie nosacījumi. (3 h)
11 Būvprojekta nospraušanas metodes apvidū. (3 h)
12 Ievads zemes pārvaldībā. (3 h)
13 Pamatinformācija zemes pārvaldībā. Kadastrs. (3 h)
14 Zemes ierīcības projekti, konsolidācijas projekti, detālplānojumi. (3 h)
15 Pilsētvides un lauku teritorijas plānošana. (3 h)

16 Noslēguma darbs (4 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Divi kontroldarbi par atsevišķām priekšmeta nodaļām.
2. Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā.
3. Noteiktajā laikā iesniegti praktiskie darbi.

4. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskais darbs Nr.1 –Apvidus situācijas atpazīšana topogrāfiskās kartēs un plānos, attālumu, leņķu un platību mērīšana uz kartogrāfiskā materiāla, apvidus objektu un vietu koordinātu un augstumu noteikšana kartēs. Kartē atlasītās apvidus informācijas pārnešana uz izmainīta mēroga plānu Autocad vai DGN vai sxp formātā.;
Praktiskais darbs Nr.2 – veikt koordinātu aprēķina uzdevumu un atbilstoši iegūtajiem rezultātiem sagatavot robežu un situācijas plānu autocad formātā.
Praktiskais darbs Nr.3 – apgūt teodolīta uzbūvi, veikt horizontālo leņķu mērījumus ar teodolītu un veikt aprēķinus ar iegūtajiem rezultātiem.
Praktiskais darbs Nr.4 – apgūt niveliera uzbūvi, veikt paaugstinājumu mērījumus un veikt aprēķinus ar iegūtajiem rezultātiem.
Praktiskais darbs Nr.5 – aprēķināt paaugstinājumus un augstumus atbilstoši nivelēšānas žurnālam. Atbilstoši veiktajiem aprēķiniem sastādīt garenprofilu autocad formātā.

Praktiskais darbs Nr.6 – atbilstoši virsmas līmeņojuma abrisam sagatavot augstumlīkņu plānu autocad formātā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu izpildes kvalitātes un kontroldarbos iegūtā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Ģeodēzija. B.Helfriča, I.Bīmane, M.Kronbergs, U.Zuments. Rīga: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. 262 lpp.
2. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati. Rīga: RTU, 2008. 107 lpp.
3. Zeme: mana, tava, mūsu... J.Stradiņš u.c. Rīga: VZD, 2002. 324 lpp.

Papildliteratūra

1. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A. Boruks (red.). Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs, LR Valsts Zemes Dienests, 2001. 405 lpp.
2. LR Civillikumam un zemes reformas tiesiskai nodrošināšanai pakārtotie likumi, noteikumi un citi normatīvie akti. Palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga : Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.
3. Bikše J. Augstākā ģeodēzija [tiešsaiste]. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU. 2007. 165 lpp. [Skatīts 28.03.2017.]. Resurss pieejams: http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/ag.pdf
4. Kartogrāfijas praktikums. Mācību palīglīdzeklis. Rīga: RTU, 2004. Štrauhmanis J.., 34 lpp.
5. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga; VZD, 2001. - 2001., 203 lpp.

6. Kartogrāfija. Mācību līdzeklis. Rīga RTU, 2004; Štrauhmanis J.., 109 lpp

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.gim-international.com
2. www.mernieks.lv

Piezīmes

Obligātais kurss VBF bakalaura studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.