Kursa kods BūvZ1037

Kredītpunkti 4.50

Inženierģeodēzija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Valdis Veinbergs

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

BūvZB033 [GBUVB033] Inženierģeodēzija

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst ģeodēzijas pielietojuma teoriju un praksi dažādu inženieruzdevumu risināšanā, iemācās izpildīt precīzus mērījumus inženierbūvju izpētes, projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas procesā, lietojot, kā parastos, tā arī speciālos ģeodēziskos instrumentus un mērīšanas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Pārzin ģeodēziskās metodes, lietojamos ģeodēziskos instrumentus dažādu būvju būvniecībā.
• Prot iegūtās teorētiskās zināšanas lietot praktiski.

• Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama vajadzīgo ģeodēzisko darbu veikšanai, un to izmantot, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un risināt radušās problēmas saistībā ar izpildāmo darbu. Zināšanas tik pārbaudītas ar kontroldarba palīdzību. Kursa zināšanu pārbaudei paredzēti divi kontroldarbi. Prasmju novērtējums tiek pārbaudīts izpildot laboratorijas darbus. Gala pārbaude ir eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zemes veids un lielums. Koordinātu sistēmas. (2h)
2. Virzienu orientēšana. Azimuti, rumbi un direkcionālais leņķis (2h)
3. Inženierģeodēzijā lietojamās augstuma sistērmas. Plāni un kartes‘. (3h)
4. Ģeodēziko mērījumu veidi. Leņķu mērīšana. (3h)
5. Teodolīti un to pārbaudes. (3h)
6. Horizontālo un vertikālo leņķu mērīšanas metodes. Magnētisko azimutu mērīšana. (4h)
7. Perpendikulu nospraušana. Attālumu mērīšana ar mērlentām, svītru tālmēriem un elektrooptiskajiem gaismas tālmēriem. (4h)
8. Nivelēšana. Nivelieru pārbaude. Tehniskās precizitātes klases nivelēšana. (4h)
9. Trigonometriskā un hidrostatiskā nivelēšana. (2h)
10. Ģeodēziskie tīkli.(1h)
11. Horizontālā uzmērīšana un topogrāfiskā uzmērīšana. (3h)
12. Ģeodēzisko uzmērījumu datu apstrāde. (2h)
13. Topogrāfiskā plāna sastādīšana. (6h)
14. Attāluma, leņķu, koordinātu, slīpuma noteikšana topogrāfiskajā plānā. Plāna lasīšana. (3h)
15. Būves ģeodēziskās pārbaudes. (4h)

16 Izpildmērījumi un izpildmērījumu plānu sastādīšana. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem. Jābūt nokārtotiem diviem kontroldarbiem. Katrā kontroldarbā tiek uzdoti 4 teorētiskie jautājumi un viens praktiskais uzdevums. Par katru kontroldarbu var iegūt līdz 5 punktiem. Sekmīgi nokārtots kontroldarbs ja iegūti vismaz 3 punkti. Studentam atļauts kārtot eksāmenu, ja abi kontroldarbi uzrakstīti sekmīgi. Ja students abos kontroldarbos kopā ieguvis 7 un vairāk punktus, var saņemt vērtējumu bez eksāmena kārtošanas. Rakstisks eksāmens par studiju kursā apgūto teorētisko vielu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem ir nepieciešams patstāvīgi izpildīt laboratorijas darbus, vadoties pēc lekcijās definētajām prasībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums atbilstoši punktiem:
5 viduvēji - 5
6 gandrīz labi - 6
7 labi - 7
8 ļoti labi - 8
9 teicami - 9

10 izcili – 10

Obligātā literatūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Москва: Изд. Центр « Академия», 2004.
3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp.
4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā": MK noteikumi [tiešsaiste]. Pieņemts 02.05.2000. Stājas spēkā 01.06.2000. [Skatīts 06.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5724

5.Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi". Latvijas Vēstnesis, 65, 26.04.2012. https://likumi.lv/ta/id/246998

Piezīmes

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" nepilna laika studijās.