Kursa kods Biol4002

Kredītpunkti 3

Augu biotehnoloģija

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozare#Biotehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums27.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ina Alsiņa

Dr. biol.

author doc.

Laila Dubova

Ph.D.

author pasn.

Alise Klūga

Ph.D.

Priekšzināšanas

Biol3006, Augu fizioloģija II

Biol3008, Mikrobioloģija

Biol3017, Augu fizioloģija

Ķīmi1012, Ķīmija

Kursa anotācija

Augu biotehnoloģijas metožu būtība un pielietošanas iespējas. Augu produkcijas piemērotība patēriņam. Augu produkcijas saglabāšanas noteicošie faktori. Fotosintēzes produktu biotransformācija. Klasiskā biotehnoloģija: etanola, aminoskābju, vitamīnu un citu savienojumu biotehnoloģiskā ieguve. Vides biotehnoloģija: biogāzes ieguve, sēņu kultivēšana, notekūdeņu attīrīšana, komposti, mikrobioloģiskie preparāti. Augu šūnu un audu kultūras. Gēnu inženierija, būtība, perspektīvas un problēmas. Augu biotehnoloģijas perspektīvas lauksaimniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par augu valsts produkcijas ieguvi un transformēšanu, kvalitātes regulēšanas iespējām, biodegradāciju.- testi, laboratorijas darbi.
Studenti prot noteikt svarīgākās augu biotehnoloģiskās transformācijas iespējas- kontroldarbi, laboratorijas darbi.

Studenti spēj novērtēt faktorus, kas spēj ietekmēt un izmainīt lauksaimnieciskās produkcijas kvalitāti, saprot to ietekmi uz kultūraugiem- laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Augu biotehnoloģijas metožu būtība un pielietošanas iespējas. 2h
2. Augu in vitro kultivēšana. Augu šūnu un audu kultūras-2h
3. Augu produkcijas saglabāšanas noteicošie faktori. Augu produkcijas biodegradācija. Sēņu kultivēšana 2h
4. Klasiskā biotehnoloģija. Etanola, aminoskābju, vitamīnu un citu savienojumu biotehnoloģiskā ieguve 2h
5. Vides biotehnoloģija . Biogāzes ieguve.Notekūdeņu attīrīšana. Komposti. Mikrobioloģiskie preparāti.2h
6. Modernā biotehnoloģija 2h
7. Gēnu inženierija, būtība, perspektīvas un problēmas 2h

8. Augu biotehnoloģijas perspektīvas lauksaimniecībā 2 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējumu (eksāmena atzīme) veidojas no testu un aizstāvētu laboratorijas darbu vērtējumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu atskaišu noformēšana un iegūto rezultātu izskaidrošana. Patstāvīgais darbs sagatavojoties kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmenu kārto pēc laboratorijas darbu nostrādāšanas un kontroldarbu sekmīgas nokārtošanas.
Gala atzīmi sastāda vērtējumi 50% no klasiskās biotehnoloģijas (testi un laboratorijas darbi) un 50% no modernās biotehnoloģijas.

Obligātā literatūra

1. Plant Biotechnology (2018) Ed. by Hiru Ranabhatt, Renu Kapor, 542 p https://doi.org/10.1201/9780429505676
2. Plant Biotechnology Transgenics, Stress Management, and Biosafety (2018)
Ed. by Sangita Sahni, Bishun Deo Prasad, Prasant Kumar, 608 p https://doi.org/10.1201/9781315213736
3. Plant Tissue Culture, Development, and Biotechnology (2010) Edited by Robert N. Trigiano, Dennis J. Gray, 608 p
https://doi.org/10.1201/9781439896143

4. Environmental Biotechnology (2013) Ed.by M. H. Fulekar, 620p,https://doi.org/10.1201/b15412

Papildliteratūra

1. Beķers M. Ievads biotehnoloģijā, R. Zvaigzne, 1974,212.lpp.
2. Plant Biotechnology (2019) Ed. by S Umesha, 436p. https://doi.org/10.1201/9780429057267
3. Environmental Biotechnology Biodegradation, Bioremediation, and Bioconversion of Xenobiotics for Sustainable Development (2016) Edited by Jeyabalan Sangeetha, Devarajan Thangadurai, Muniswamy David, Mohd Azmuddin Abdullah, 434p
https://doi.org/10.1201/9781315366289

Periodika un citi informācijas avoti

1. Plant Biotechnology. Published John Wiley and Sons. ISSN (printed): 1467-7644. ISSN (electronic): 1467-7652.

Piezīmes

Lauksaimniecības fakultātes laukkopības un dārzkopības specialitātes bakalaura studiju programmai.